Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

220 In het kader van een

220 In het kader van een multidisciplinaire samenwerking werden er 47 dossiers afgehandeld met andere diensten: politie (lokaal - federaal), parketten, gemeentelijke milieudiensten, diverse diensten van de FOD Financiën (douane, BBI..), FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Milieu-inspectie, Mestbank, IBGE-BIM, Geneesmiddelenagentschap (FAGG), FOD Economie, de antistroperij eenheid van het Waalse Gewest. 1 Behandeling van de dossiers In 2009 werden 489 administratieve beslagen/vattingen door de NOE geregistreerd. Ze gaven aanleiding tot het opstarten van: • • • • • • fraudeonderzoeken (260) deelname aan een wegcontrole (20) het uitvoeren van een monsterneming op landbouwbedrijven (23) of in het slachthuizen (een jaaropdracht die aanleiding heeft gegeven tot het nemen van 905 monsters) de organisatie van acties (13) informatie doorgestuurd naar andere diensten, zowel intern als extern (126) klassement met het oog op de behandeling ervan op een later tijdstip (43). In 53 % van de gevallen heeft de verkregen informatie aanleiding gegeven tot het opstarten van een fraude-dossier. Bij het opmaken van dit jaarverslag waren 65 van de in 2009 geopende dossiers afgewerkt. 2 Soort inbreuken In 2009 werden door NOE 294 overtredingen vastgesteld die in 128 PV’s en 71 waarschuwingen werden opgenomen. De meeste inbreuken werden vastgesteld op: • • • • • • De uitoefening van de diergeneeskunde (wet van 28/8/1991): 15 % De bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (wet van 24/1/1977): 12 % De dierengezondheid (wet van 24/3/1987): 14 % De geneesmiddelen (wet van 25/3/1964): 11 % Het verhandelen van gifstoff en, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoff en en antiseptica (wet van 24/2/1921): 5 % Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (KB van 14/11/2003): 5 %.

3 Internationale samenwerking De samenwerking met andere diensten binnen en buiten het FAVV is van fundamenteel belang om tot een informatienetwerk te komen. De NOE werkt in dit verband samen met verschillende internationale instanties. In het kader van de WGEO (Working Group of Enforcement Offi cers), worden er halfj aarlijks bijeenkomsten georganiseerd. De diergeneeskundige groep, “Small Bull Group” genaamd, bestaat uit leden van uit Groot-Brittanië, Noord Ierland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk Nederland, België en Frankrijk. In het kader van TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) heeft het FAVV aan de theoretische en de praktische opleiding van Kroatische inspecteurs over de uitvoering van controles en het nemen van monsters in het kader van het residuplan deelgenomen. 4 Strijd tegen het illegaal gebruik van groeibevorderende middelen 4.1 Verdachte monsters in landbouwbedrijven In 2009 werden er verdachte monsters in 24 landbouwbedrijven genomen. Verdachte monsters genomen Bedrijven Dieren Materialen Diervoeders Runderen 16 137 92 23 Varkens 3 40 - 3 Kalveren 5 150 - 7 Op een runderbedrijf diende er een aanvullende monstername uitgevoerd te worden wegens non conforme vaststellingen (dexa-methasone) tijdens de initiële monstername. Deze aanvullende monstername gebeurde op kosten van de eigenaars. Fraudebestrijding 221

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv