Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

254 6 Adviezen van het

254 6 Adviezen van het Wetenschappelijke Comité 01-2009 Consumptiebloed: voorstel voor microbiologische procesrichtwaarden en temperatuursvoorschriften (dossier Sci Com 2008/24) 02-2009 Niet-limitatieve lijst van voorstellen voor toegepaste wetenschappelijke onderzoeksprojecten in de voedselkolom (dossier Sci Com 2009/01: eigen initiatief ) Melding door de veehouders van gegevens aan het slachthuis in het kader van de voedselke- 03-2009 teninformatie over runderen ouder dan 12 maanden en over schapen en/of geiten (dossier Sci Com 2008/22) 04-2009 Wetenschappelijke evaluatie van de “Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en –uitsnijderij” (dossier Sci Com 2008/28) 05-2009** Migratie van 4-methylbenzofenon vanuit de bedrukking van de kartonverpakking naar ontbijtgranen (dossier Sci Com 2009/05) 06-2009 Melamine in melk voor (opvolg)zuigelingenvoeding (dossier Sci Com 2008/25) 07-2009* Lood en nikkel in koffi e (dossier Sci Com 2009/06) 08-2009 Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV voor het jaar 2009 – luik microbiologie – partim fytosanitair (dossier Sci Com 2008/26) 09-2009 Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV voor het jaar 2009 – luik microbiologie – partim dierengezondheid (dossier Sci Com 2008/26) 10-2009 Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV – luik microbiologie & GGO’s in levensmiddelen & diervoeders (dossier Sci Com 2008/26) Ontwerp koninklijk besluit en ontwerp ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk en 11-2009 het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreff ende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee (dossier Sci Com 2009/03) 12-2009 Gebruik van gezuiverd kanaalwater in het productieproces van gelatine (dos¬sier Sci Com 2008/06) 13-2009 Ontwerp koninklijk besluit betreff ende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen en virale encefalitis bij paardachtigen (dossier Sci Com 2008/27) 14-2009 Evaluatie van het analyseprogramma 2009 van het FAVV – luik chemie (dossier Sci Com 2008/26) 15-2009 Aanvaardbare contaminatieniveaus van residuen van farmacologisch actieve stoff en in diervoeders (dossier Sci Com 2004/19) Koninklijk besluit betreff ende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de 16-2009 opslag, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo’s van als huisdier gehouden runderen (dossier Sci Com 2009/02) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 be- 17-2009 treff ende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (dossier Sci Com 2009/12) 18-2009 Ontwerp van koninklijk besluit betreff ende specifi eke maatregelen om knolcyperus (Cyperus esculentus L.) te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen (dossier Sci Com 2009/15) Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 19-2009 betreff ende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen (dossier Sci Com 2009/17) 20-2009 Optimalisatie van het controleprogramma 2010: voorstel tot opname van nieuwe parameter/ matrix combinaties (dossier Sci Com 2009/18: eigen initiatief ) 21-2009 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreff ende de bestrijding van rundertuberculose (dossier Sci Com 2009/11)

22-2009* Cocaïne in Red Bull cola (actiegrens) (dossier Sci Com 2009/23) 23-2009 Risicobeoordeling van Trichinella in België (dossier Sci Com 2009/07) 24-2009 Evaluatie van de diergeneeskundige impact en van het zoönotisch risico van varkens infl uenzavirussen in het algemeen en van het pandemisch humaan infl uenza A/H1N1-virus (2009) in het bijzonder in België (dossier Sci Com 2009/19: eigen initiatief ) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 25-2009 betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2009/24) 26-2009* Evaluatie van de versoepeling van de bewaking van runderbrucellose en -leucose en voorstel voor een nieuw bewakingsprogramma van andere runderziekten (dossier Sci Com 2009/25) 27-2009 Evaluatie van de bijlagen frituren, pita en consumptie-ijs van de gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de horecasector (dossier Sci Com 2009/22-G-023) 28-2009 Kwaliteit van irrigatiewater in de primaire plantaardige productie en voedselveiligheid (dossier Sci Com 2008/02 : eigen initiatief ) 29-2009 Opkomende chemische risico’s - Gevalsstudie: Hormoonverstorende stoff en (dossier Sci Com 2007/07bis : eigen initiatief ) 30-2009 Evaluatie van de bijlage ‘watervoorziening’ van de autocontrolegids “Autocontrolesysteem Zuivelindustrie” (dossier Sci Com 2009/21-G-002) 31-2009 Meldingsplicht in de voedselketen in het kader van het wetenschappelijk onderzoek (dossier Sci Com 2007/45 : eigen initiatief ) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 32-2009 betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen en van het ministerieel besluit van 30 augustus 1999 betreff ende de bestrijding van Ralstonia solanacearum (dossier Sci Com 2009/26) Ontwerp van koninklijk besluit betreff ende de bestrijding van het aardappelcysteaaltje en tot 33-2009 wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1987 betreff ende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (dossier Sci Com 2009/27) 34-2009 Modaliteiten voor de bewaking van het pandemisch infl uenza A/H1N1 virus (2009) en van de varkens infl uenzavirussen bij het varken (dossier Sci Com 2009/19bis : eigen initiatief ) 35-2009 Raming van de inname van cadmium door de Belgische bevolking (dossier Sci Com 2009/13) 36-2009 Raming van de blootstelling van de Belgische bevolking aan lood (dossier Sci Com 2009/14) 37-2009** Aanbevelingen met betrekking tot Q-koorts bij kleine herkauwers in België (dossier Sci Com 2009/37) 38-2009 Opsporing van prednisolone in mest (dossier Sci Com 2009/28) 39-2009 Antimoon contaminatie van suiker (dossier Sci Com 2009/30) * Sneladvies ** Spoedraadgeving 255

  • Page 1:

    Activiteitenverslag 2009 De vinger

  • Page 5:

    Verantwoordelijke uitgever Gil Houi

  • Page 8 and 9:

    6 Inhoud 1 Organisatie 1 Wie zijn w

  • Page 10 and 11:

    8 3 Van programmatie tot inspectie

  • Page 12 and 13:

    10 2.2 Meststoff en, bodemverbetere

  • Page 14 and 15:

    12 6 Notifi caties en maatregelen n

  • Page 16 and 17:

    14 10 Bijlagen 1 17 adressen voor h

  • Page 19:

    Organisatie 17

  • Page 22 and 23:

    20 2.1 Tevredenheidsenquête bij de

  • Page 24 and 25:

    22 3 Onze structuur Het FAVV is opg

  • Page 26 and 27:

    24 Structuur van het FAVV Controleb

  • Page 28 and 29:

    26 1200 1000 800 600 400 200 0 Alge

  • Page 30 and 31:

    28 De belangrijkste opleidingen, ge

  • Page 32 and 33:

    30 dotatie (miljoen €) 120 100 80

  • Page 34 and 35:

    32 Heffi ngen Het koninklijk beslui

  • Page 36 and 37:

    34 Op het vlak van de werkingsmidde

  • Page 38 and 39:

    36 9 Het FAVV wint 2 e-Gov awards!

  • Page 41:

    Horizontale activiteiten

  • Page 44 and 45:

    42 Vragen Van de 6.080 vragen die h

  • Page 46 and 47:

    44 Die klachten hielden onder meer

  • Page 48 and 49:

    46 Communicatie in enkele cijfers 2

  • Page 50 and 51:

    48 Publicaties In 2009 publiceerde

  • Page 52 and 53:

    50 4 Internationale zaken Op 7 apri

  • Page 54 and 55:

    52 • • • Japan voor de uitvoe

  • Page 56 and 57:

    54 5 Raadgevend Comité van het FAV

  • Page 58 and 59:

    56 5.2 Gemeenschappelijke vergaderi

  • Page 60 and 61:

    58 • • • • • Risicoevalua

  • Page 62 and 63:

    60 7 Interne audit Als moderne over

  • Page 64 and 65:

    62 Overzicht van de operationele in

  • Page 66 and 67:

    64 Uitbreiding van de ISO 9001 cert

  • Page 69:

    Van programmatie tot inspectie Van

  • Page 72 and 73:

    70 Om de effi ciëntie van deze rug

  • Page 74 and 75:

    72 Er werden in 2009, 100.347 inspe

  • Page 76 and 77:

    74 Het FAVV is aanwezig in de 10 pr

  • Page 78 and 79:

    76 9.1 Teams voor de verzameling en

  • Page 80 and 81:

    78 Goedgekeurde gidsen voor autocon

  • Page 82 and 83:

    80 Aantal operatoren die over een v

  • Page 85:

    Inspecties en ziektes Inspecties en

  • Page 88 and 89:

    86 1.1.1 Fytosanitaire inspecties I

  • Page 90 and 91:

    88 Verhandelen In 2009 werden 305 i

  • Page 92 and 93:

    90 Dierlijke eiwitten Ook bij door

  • Page 94 and 95:

    92 1.3.1 Identifi catie en registra

  • Page 96 and 97:

    94 1.3.3 Infrastructuur, hygiëne e

  • Page 98 and 99:

    96 1.3.4 Dierenwelzijn De Federale

  • Page 100 and 101:

    98 12.000.000 10.000.000 8.000.000

  • Page 102 and 103:

    100 1.4.2 Wildbewerkingsinrichtinge

  • Page 104 and 105:

    102 De niet-conformiteiten hebben a

  • Page 106 and 107:

    104 Inspecties van het beheer van a

  • Page 108 and 109:

    106 Aanvoer (kg) Vismijn Nieuwpoort

  • Page 110 and 111:

    108 1.5.4 Eieren en eiproducten Voo

  • Page 112 and 113:

    110 1.6 Distributie, handel, horeca

  • Page 114 and 115:

    112 Inspecties in groot- en detailh

  • Page 116 and 117:

    114 1.6.2 Verpakking en etiketterin

  • Page 118 and 119:

    116 Verdeling van de inspecties van

  • Page 120 and 121:

    118 2.1.2 Nematoden Nematoden Monst

  • Page 122 and 123:

    120 2.1.5 Virussen en viroïden Vir

  • Page 124 and 125:

    122 2.2.2 Ziektes waarvan België o

  • Page 126 and 127:

    124 Evolutie maatregelen BSE In jul

  • Page 128 and 129:

    126 2.2.6 Vogelgriep Het debat over

  • Page 130 and 131:

    128 De monitoring bij pluimvee Het

  • Page 132 and 133:

    130 2.2.9 Botulisme Botulisme wordt

  • Page 134 and 135:

    132 Aantal VTI Aantal zieken Aantal

  • Page 137 and 138:

    Controles op producten

  • Page 139 and 140:

    1 Kwaliteit 1.1 Meststoff en, bodem

  • Page 141 and 142:

    1.3.2 Additieven en gemedicineerde

  • Page 143 and 144:

    Gemedicineerde diervoeders Alles sa

  • Page 145 and 146:

    1.4 Vlees In het kader van de BSE-b

  • Page 147 and 148:

    1.8 Voedingssupplementen met vitami

  • Page 149 and 150:

    2 Residuen en contaminanten Elk jaa

  • Page 151 and 152:

    PAK’s Bij onvolledige verbranding

  • Page 153 and 154:

    2.3 Fruit, groenten, graan en verwe

  • Page 155 and 156:

    In 2009 door het FAVV verzonden Eur

  • Page 157 and 158:

    2.5 Eieren en eiproducten Legbedrij

  • Page 159 and 160:

    Residuen en contaminanten in het sl

  • Page 161 and 162:

    Analyses op histamine Makreel (vism

  • Page 163 and 164:

    2.11 Diverse levensmiddelen 2.11.1

  • Page 165 and 166:

    2.11.4 3-MCPD 3-monochloorpropaandi

  • Page 167 and 168:

    2.11.9 Zout in brood Zout geeft bro

  • Page 169 and 170:

    4,4-diaminofenylmethaan uit keukenm

  • Page 171 and 172:

    Contaminatie van slachthuizen door

  • Page 173 and 174:

    Salmonellabestrijdingsprogramma’s

  • Page 175 and 176:

    koude schotels warme kant-en-klare

  • Page 177 and 178:

    3.2.1 Diervoeders Volgens EFSA is C

  • Page 179 and 180:

    3.3 Andere pathogenen 3.3.1 Slachth

  • Page 181 and 182:

    Een groot deel van de microbiologis

  • Page 183 and 184:

    3.3.5 Producten in gemeenschapskeuk

  • Page 185 and 186:

    3.4.2 Producten in de verwerking In

  • Page 187 and 188:

    3.4.4 Producten in de horeca In 200

  • Page 189 and 190:

    De controle van genetisch gemodifi

  • Page 191 and 192:

    5 Bestraling Voor de producten die

  • Page 193 and 194:

    7 Controles op intracommunautaire z

  • Page 195 and 196:

    8 Controles op de invoer Houd besme

  • Page 197 and 198:

    8.2 Dierlijke producten voor humane

  • Page 199 and 200:

    8.3 Levensmiddelen van niet-dierlij

  • Page 201 and 202:

    8.5 Diervoeders In 2009 werden prod

  • Page 203 and 204:

    Reden van onderschepping en genomen

  • Page 205 and 206: Product Plantensoort Oorsprong en a
  • Page 207: Controles op producten 205
  • Page 210 and 211: 208
  • Page 212 and 213: 210 Verdeling van de Belgische meld
  • Page 214 and 215: 212 Verdeling van de meldingen volg
  • Page 216 and 217: 214 Vanaf 2006 is het aantal proces
  • Page 219 and 220: Fraudebestrijding Fraudebestrijding
  • Page 221 and 222: In het kader van de fraudebestrijdi
  • Page 223 and 224: 3 Internationale samenwerking De sa
  • Page 225 and 226: 5 Wegcontroles Op vraag van de loka
  • Page 227 and 228: 7 Actie identifi catie van de paard
  • Page 229: 10 Beheer bedreigingen van FAVV age
  • Page 232 and 233: 230
  • Page 234 and 235: 232 1 Incidenten i.v.m. de verontre
  • Page 237 and 238: Activiteiten van de laboratoria Act
  • Page 239 and 240: 1 Het FAVV en haar laboratoriumnetw
  • Page 241 and 242: 1.2 Erkende laboratoria Het FAVV he
  • Page 243 and 244: 2.2 Nieuwe erkende laboratoria In 2
  • Page 245: 3.3 Laboratorium van Tervuren Ondan
  • Page 248 and 249: 246 1 17 adressen voor het FAVV Hoo
  • Page 250 and 251: 248 2 Eff ectieve leden van het Raa
  • Page 252 and 253: 250 3 Plaatsvervangende leden van h
  • Page 254 and 255: 252 4 Samenstelling auditcomité Vo
  • Page 258 and 259: 256 7 Wetenschappelijke publicaties
  • Page 260 and 261: 258 8 Nationale referentielaborator
  • Page 262: 260 LIMS Laboratory information man
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv