Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

32 Heffi ngen Het

32 Heffi ngen Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreff ende de heffi ngen bepaalt dat alle operatoren die een activiteit uitoefenen waarvoor het FAVV bevoegd is, een heffi ng moeten betalen. Een uitzondering werd voorzien voor bepaalde caritatieve organisaties en actoren met een uiterst bescheiden activiteit. De heffi ngen zijn bedoeld om een gedeelte van het controleprogramma en van de bestrijding van BSE (huidige en vroegere controles) te fi nancieren. Ondanks de toepassing van een malus van 20 % voor de operatoren die niet over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken, namen de heffi ngen in 2009 in totaal af met 21 % ten opzichte van 2008. Op vraag van de sectoren heeft het FAVV In 2009 haar informaticatoepassing aangepast en werden de controles op de ontvangsten verscherpt. In totaal werd voor een totaalbedrag van € 21,1 miljoen aan heffi ngen gefactureerd in 2009. Elektronische aangifte Verdeling van de heffi ngen over de sectoren in 2009 70 % van de heffi ngplichtingen verkiezen de elektronische aangifte. Om dit aantal nog te kunnen optrekken werd samen met de diensten van de Eerste Minister, belast met de administratieve vereenvoudiging, een tevredenheidenquête georganiseerd De enquête toonde aan dat dank zij de weergave van de gegevens van de aangifte van het voorgaande jaar een tijdswinst van 6 minuten kon worden gerealiseerd. Andere mogelijke verbeteringen zullen vanaf 2010 worden ingevoerd.

Retributies Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreff ende de retributies stelt het bedrag vast dat gefactureerd wordt voor prestaties geleverd door het FAVV medewerkers en door onafhankelijke dierenartsen met opdracht (keuring vlees en vis, hercontroles bij inbreuken, certifi caten, … ofwel op verzoek van de operatoren, ofwel op grond van de regelgeving. In 2009 werd voor een totaal bedrag van 38,1 miljoen € gefactureerd en bleef constant ten opzichte van 2008. Beheer van de betwistingen In 2009 bedroeg het percentage aan onbetaalde facturen - 98 % voor de retributies - 91 % voor de heffi ngen. Beheer van de vragen en aanvragen voor informatie van de operatoren Het callcenter voor de fi nanciering ontvangt elk jaar meer dan 50.000 oproepen in verband met de heffi ngen. Dank zij een goede planning van de verzending van de aangifteformulieren kon de doelstelling om 80% van de oproepen binnen de 40 seconden te beantwoorden, worden bereikt. 5.2 Uitgaven De personeelskosten vormen de belangrijkste uitgavenpost binnen de begroting van het FAVV. In overeenstemming met het personeelsplan en het businessplan 2009-2011 heeft het FAVV haar aanwervingsplan kunnen verderzetten. Budget van het FAVV: uitgaven (met uitzondering van de samenstelling van een crisisreserve van € 5.000.000 in 2008 en in 2009) Realisaties 2008 Budget 2009 Realisaties 2009 Personeel Lonen en wedden 74.444.000 € 77.971.000 € 78.688.000 € Andere personeelskosten 8.030.000 € 8.190.000 € 6.677.000 € Werking Personeelsgebonden werkingskosten 9.465.000 € 10.770.000 € 8.273.000 € ICT 6.734.000 € 6.868.000 € 5.996.000 € Prestaties externe dierenartsen 28.282.000 € 28.731.000 € 26.102.000 € Externe labo’s 15.249.000 € 21.714.000 € 19.288.000 € Terugbetaling BSE-kosten aan het BIRB (2008) en de Schatkist (2009) 149.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € Andere werkingskosten Investeringen 38.795.000 € 20.365.000 € 10.109.000 € Toestellen, meubilair, ICT 3.359.000 € 3.816.000 € 3.544.000 € Totaal uitgaven 184.507.000 € 179.425.000 € 159.677.000 € Organisatie 33

 • Page 1: Activiteitenverslag 2009 De vinger
 • Page 5: Verantwoordelijke uitgever Gil Houi
 • Page 8 and 9: 6 Inhoud 1 Organisatie 1 Wie zijn w
 • Page 10 and 11: 8 3 Van programmatie tot inspectie
 • Page 12 and 13: 10 2.2 Meststoff en, bodemverbetere
 • Page 14 and 15: 12 6 Notifi caties en maatregelen n
 • Page 16 and 17: 14 10 Bijlagen 1 17 adressen voor h
 • Page 19: Organisatie 17
 • Page 22 and 23: 20 2.1 Tevredenheidsenquête bij de
 • Page 24 and 25: 22 3 Onze structuur Het FAVV is opg
 • Page 26 and 27: 24 Structuur van het FAVV Controleb
 • Page 28 and 29: 26 1200 1000 800 600 400 200 0 Alge
 • Page 30 and 31: 28 De belangrijkste opleidingen, ge
 • Page 32 and 33: 30 dotatie (miljoen €) 120 100 80
 • Page 36 and 37: 34 Op het vlak van de werkingsmidde
 • Page 38 and 39: 36 9 Het FAVV wint 2 e-Gov awards!
 • Page 41: Horizontale activiteiten
 • Page 44 and 45: 42 Vragen Van de 6.080 vragen die h
 • Page 46 and 47: 44 Die klachten hielden onder meer
 • Page 48 and 49: 46 Communicatie in enkele cijfers 2
 • Page 50 and 51: 48 Publicaties In 2009 publiceerde
 • Page 52 and 53: 50 4 Internationale zaken Op 7 apri
 • Page 54 and 55: 52 • • • Japan voor de uitvoe
 • Page 56 and 57: 54 5 Raadgevend Comité van het FAV
 • Page 58 and 59: 56 5.2 Gemeenschappelijke vergaderi
 • Page 60 and 61: 58 • • • • • Risicoevalua
 • Page 62 and 63: 60 7 Interne audit Als moderne over
 • Page 64 and 65: 62 Overzicht van de operationele in
 • Page 66 and 67: 64 Uitbreiding van de ISO 9001 cert
 • Page 69: Van programmatie tot inspectie Van
 • Page 72 and 73: 70 Om de effi ciëntie van deze rug
 • Page 74 and 75: 72 Er werden in 2009, 100.347 inspe
 • Page 76 and 77: 74 Het FAVV is aanwezig in de 10 pr
 • Page 78 and 79: 76 9.1 Teams voor de verzameling en
 • Page 80 and 81: 78 Goedgekeurde gidsen voor autocon
 • Page 82 and 83: 80 Aantal operatoren die over een v
 • Page 85:

  Inspecties en ziektes Inspecties en

 • Page 88 and 89:

  86 1.1.1 Fytosanitaire inspecties I

 • Page 90 and 91:

  88 Verhandelen In 2009 werden 305 i

 • Page 92 and 93:

  90 Dierlijke eiwitten Ook bij door

 • Page 94 and 95:

  92 1.3.1 Identifi catie en registra

 • Page 96 and 97:

  94 1.3.3 Infrastructuur, hygiëne e

 • Page 98 and 99:

  96 1.3.4 Dierenwelzijn De Federale

 • Page 100 and 101:

  98 12.000.000 10.000.000 8.000.000

 • Page 102 and 103:

  100 1.4.2 Wildbewerkingsinrichtinge

 • Page 104 and 105:

  102 De niet-conformiteiten hebben a

 • Page 106 and 107:

  104 Inspecties van het beheer van a

 • Page 108 and 109:

  106 Aanvoer (kg) Vismijn Nieuwpoort

 • Page 110 and 111:

  108 1.5.4 Eieren en eiproducten Voo

 • Page 112 and 113:

  110 1.6 Distributie, handel, horeca

 • Page 114 and 115:

  112 Inspecties in groot- en detailh

 • Page 116 and 117:

  114 1.6.2 Verpakking en etiketterin

 • Page 118 and 119:

  116 Verdeling van de inspecties van

 • Page 120 and 121:

  118 2.1.2 Nematoden Nematoden Monst

 • Page 122 and 123:

  120 2.1.5 Virussen en viroïden Vir

 • Page 124 and 125:

  122 2.2.2 Ziektes waarvan België o

 • Page 126 and 127:

  124 Evolutie maatregelen BSE In jul

 • Page 128 and 129:

  126 2.2.6 Vogelgriep Het debat over

 • Page 130 and 131:

  128 De monitoring bij pluimvee Het

 • Page 132 and 133:

  130 2.2.9 Botulisme Botulisme wordt

 • Page 134 and 135:

  132 Aantal VTI Aantal zieken Aantal

 • Page 137 and 138:

  Controles op producten

 • Page 139 and 140:

  1 Kwaliteit 1.1 Meststoff en, bodem

 • Page 141 and 142:

  1.3.2 Additieven en gemedicineerde

 • Page 143 and 144:

  Gemedicineerde diervoeders Alles sa

 • Page 145 and 146:

  1.4 Vlees In het kader van de BSE-b

 • Page 147 and 148:

  1.8 Voedingssupplementen met vitami

 • Page 149 and 150:

  2 Residuen en contaminanten Elk jaa

 • Page 151 and 152:

  PAK’s Bij onvolledige verbranding

 • Page 153 and 154:

  2.3 Fruit, groenten, graan en verwe

 • Page 155 and 156:

  In 2009 door het FAVV verzonden Eur

 • Page 157 and 158:

  2.5 Eieren en eiproducten Legbedrij

 • Page 159 and 160:

  Residuen en contaminanten in het sl

 • Page 161 and 162:

  Analyses op histamine Makreel (vism

 • Page 163 and 164:

  2.11 Diverse levensmiddelen 2.11.1

 • Page 165 and 166:

  2.11.4 3-MCPD 3-monochloorpropaandi

 • Page 167 and 168:

  2.11.9 Zout in brood Zout geeft bro

 • Page 169 and 170:

  4,4-diaminofenylmethaan uit keukenm

 • Page 171 and 172:

  Contaminatie van slachthuizen door

 • Page 173 and 174:

  Salmonellabestrijdingsprogramma’s

 • Page 175 and 176:

  koude schotels warme kant-en-klare

 • Page 177 and 178:

  3.2.1 Diervoeders Volgens EFSA is C

 • Page 179 and 180:

  3.3 Andere pathogenen 3.3.1 Slachth

 • Page 181 and 182:

  Een groot deel van de microbiologis

 • Page 183 and 184:

  3.3.5 Producten in gemeenschapskeuk

 • Page 185 and 186:

  3.4.2 Producten in de verwerking In

 • Page 187 and 188:

  3.4.4 Producten in de horeca In 200

 • Page 189 and 190:

  De controle van genetisch gemodifi

 • Page 191 and 192:

  5 Bestraling Voor de producten die

 • Page 193 and 194:

  7 Controles op intracommunautaire z

 • Page 195 and 196:

  8 Controles op de invoer Houd besme

 • Page 197 and 198:

  8.2 Dierlijke producten voor humane

 • Page 199 and 200:

  8.3 Levensmiddelen van niet-dierlij

 • Page 201 and 202:

  8.5 Diervoeders In 2009 werden prod

 • Page 203 and 204:

  Reden van onderschepping en genomen

 • Page 205 and 206:

  Product Plantensoort Oorsprong en a

 • Page 207:

  Controles op producten 205

 • Page 210 and 211:

  208

 • Page 212 and 213:

  210 Verdeling van de Belgische meld

 • Page 214 and 215:

  212 Verdeling van de meldingen volg

 • Page 216 and 217:

  214 Vanaf 2006 is het aantal proces

 • Page 219 and 220:

  Fraudebestrijding Fraudebestrijding

 • Page 221 and 222:

  In het kader van de fraudebestrijdi

 • Page 223 and 224:

  3 Internationale samenwerking De sa

 • Page 225 and 226:

  5 Wegcontroles Op vraag van de loka

 • Page 227 and 228:

  7 Actie identifi catie van de paard

 • Page 229:

  10 Beheer bedreigingen van FAVV age

 • Page 232 and 233:

  230

 • Page 234 and 235:

  232 1 Incidenten i.v.m. de verontre

 • Page 237 and 238:

  Activiteiten van de laboratoria Act

 • Page 239 and 240:

  1 Het FAVV en haar laboratoriumnetw

 • Page 241 and 242:

  1.2 Erkende laboratoria Het FAVV he

 • Page 243 and 244:

  2.2 Nieuwe erkende laboratoria In 2

 • Page 245:

  3.3 Laboratorium van Tervuren Ondan

 • Page 248 and 249:

  246 1 17 adressen voor het FAVV Hoo

 • Page 250 and 251:

  248 2 Eff ectieve leden van het Raa

 • Page 252 and 253:

  250 3 Plaatsvervangende leden van h

 • Page 254 and 255:

  252 4 Samenstelling auditcomité Vo

 • Page 256 and 257:

  254 6 Adviezen van het Wetenschappe

 • Page 258 and 259:

  256 7 Wetenschappelijke publicaties

 • Page 260 and 261:

  258 8 Nationale referentielaborator

 • Page 262:

  260 LIMS Laboratory information man

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv