Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

34 Op het vlak van de

34 Op het vlak van de werkingsmiddelen blijven de belangrijkste uitgavenposten de kosten van de zelfstandige dierenartsen die in opdracht van het FAVV belast zijn met keurings- en controletaken, de monsteranalyses in externe laboratoria en de BSE-analyses. Het FAVV heeft van zeer nabij de evolutie van het beleid inzake BSE-testen opgevolgd en de Europese normen toegepast (ondermeer testen van runderen en kadavers van meer dan 48 maanden). De kosten tengevolge de informatisering blijven een belangrijk aandeel innemen in de totale werkingsuitgaven. De informatisering is er op gericht de werking van het FAVV te verzekeren en de dienstverlening aan de operatoren te verbeteren. In 2009 werd een aanvang genomen met de realisatie van een individueel elektronisch dossier. Via een beveiligde website, Foodweb, kunnen operatoren op die manier hun eigen dossier raadplegen. Dit project zal operationeel zijn vanaf september 2010. 6 Duurzame ontwikkeling in het FAVV De werking rond duurzame ontwikkeling steunt van bij aanvang (2006) hoofdzakelijk op het vrijwillig engagement en het enthousiasme van een ruime groep medewerkers bij het hoofdbestuur (de stuurgroep) en een breed netwerk van al even enthousiaste collega’s in de PCE’s en de laboratoria. Voor de organisatie van evenementen kan bovendien beroep worden gedaan op de bereidwillige hulp van collega’s van buiten de stuurgroep. Voor de organisatie van evenementen kan de stuurgroep steeds rekenen op andere collega’s, ondermeer voor logistieke steun en de opmaak van brochures. Vanaf 2009 kreeg de werking overigens een meer formeel karakter. Bij beslissing van het directiecomité van 9 februari 2009 werd de Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling formeel belast met de omkadering van het EMAS-project. Het FAVV stelt immers alles in het werk om in de loop van 2010 de EMAS-registratie te bekomen voor haar Hoofdbestuur, een provinciale controle-eenheid en 3 van de 5 laboratoria. Het ligt in de bedoeling in een latere fase de EMAS-registratie te bekomen voor het gehele FAVV. Naast de omkadering van het EMAS-project waren de voornaamste activiteiten in 2009: - de organisatie van een “low energy” dag (13 februari); - de jaarlijkse dag van de Duurzame Ontwikkeling (13 oktober) rond het thema « Thuis » met o.m. een vertoning van de fi lm “Home” en een erg gesmaakte tentoonstelling rond duurzaam bouwen/wonen. Verder werden een aantal infobrochures ontwikkeld waaronder een brochure rond gescheiden afvalinzameling en een brochure “ EMAS in 12 vragen”. Bij diverse gelegenheden werden mededelingen verspreid omtrent externe manifestaties en initiatieven, waaronder De Dag van de Aarde.

7 Een barometer voor de voedselveiligheid In het business plan 2009 – 2011 geeft de gedelegeerd bestuurder onder de strategische doelstelling « een steeds veiliger voedselketen » aan date en reeks indicatoren zal gedefi nieerd worden die toelaten om de voortgang van de voedselveiligheid objectief te meten. Eind 2008 heeft ook het Raadgevend Comité het belang onderlijnt van een meting van de impact van het door het FAVV gevolgde beleid op de voedselveiligheid. In 2009 nam het Wetenschappelijk Comité een aanvang met de ontwikkeling van een « barometer voor de veiligheid van de voedselketen». Hierbij werd het concept ‘Pressure – State - Response’, ontwikkeld door de OCDE (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) toegepast. In dit model is ‘Pressure’ de druk die op de voedselketen wordt uitgeoefend (klimaat, nieuwe technologieën, nieuwe voedingsgewoontes, …), ‘State’ de toestand waarin de voedselketen zich bevindt op het moment van de meting en ‘Response’ het politieke of maatschappelijke antwoord. De uiteindelijke barometer zal uit 3 delen bestaan die respectievelijk de toestand met betrekking tot de veiligheid van de levensmiddelen, de sanitaire toestand van de dierlijke productie en fytosanitaire toestand in de plantaardige productie weergeven. De barometer tracht op een visueel aantrekkelijke wijze de evolutie van de veiligheid in ons land weer te geven. Deze barometer zal publiek voorgesteld worden in 2010. 8 Administratieve vereenvoudiging De regering en de overheidsdiensten hebben zich tot doel gesteld nutteloze administratieve verplichtingen te vermijden. Bijgevolg vormt de administratieve vereenvoudiging een essentieel element in het nieuwe businessplan 2009 – 2011 van het FAVV. Eerste doelstelling is de aanpassing, de vereenvoudiging, tot zelfs de opheffi ng van bepaalde reglementeringen. Een mooi voorbeeld is de integratie van de erkenningen, toelatingen en registraties waarvoor het FAVV bevoegd is, in één enkel besluit en de toekenning te voorzien voor onbepaalde duur. Vereenvoudigingen worden eveneens voorzien op het niveau van de dagelijkse werking van de diensten, bij voorbeeld door het afschaff en van overbodige documenten, eenvoudiger doorstroming van documenten of het gebruik van informatica voor gegevensuitwisseling. Zeer veel informatie is beschikbaar op de website van het FAVV, tal van documenten kunnen elektronisch worden opgevraagd, zoals bij voorbeeld exportcertifi caten voor uitvoer naar derde landen. Het FAVV neem ook initiatieven op het vlak van de dierengezondheid: de verplichte vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky werd opgeheven en een vernieuwd sanitair beleid ging van start in 2009. Een eerste concrete verwezenlijking is de aanzienlijke vermindering van het aantal testen voor de opsporing van brucellose en leucose, ziektes die reeds jaren in België niet meer voorkomen. Het FAVV streeft ook naar een harmonisatie van de gidsen voor autocontrole en commerciële lastenboeken. Al deze initiatieven brengen niet alleen een vermindering van de administratieve lasten met zich maar leiden ook tot een behoorlijke daling van de fi nanciële lasten. Organisatie 35

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv