Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

52 • • • Japan

52 • • • Japan voor de uitvoer van levende vogels en de goedkeuring van een quarantainecentrum/verzamelcentrum de Russische Federatie voor de uitvoer van slachtvarkens Oekraïne voor de uitvoer van fokvarkens In 2009 werden ook onderhandelingen gevoerd voor het afsluiten van een bilateraal akkoord met: • de Filippijnen voor de uitvoer van rundvlees • • de Chinese Volksrepubliek voor de uitvoer van gelatine van varkens en rundersperma. 4.3 Inspecties en audits door de Europese commissie Het Voedsel en Veterinair Bureau (VVO of FVO voor “Food and Veterinary Offi ce”) van DG SANCO is een dienst van de Europese Commissie die toezicht houdt op de naleving van de Europese regelgeving inzake voedselveiligheid in de lidstaten en derde landen die naar de EU exporteren. Het VVO heeft onlangs haar manier van werken gewijzigd; voor elke Lidstaat werd een cyclus van drie jaar ingevoerd. Tijdens het eerste jaar wordt een algemene audit uitgevoerd. Deze audit beoogt een zo groot mogelijke waaier aan controles, uitgevoerd door nationale overhden. De twee daaropvolgende jaren worden gewijd aan de opvolging van de vaststellingen die tijdens de algemene audit zijn gedaan. In het kader van de eerste algemene audit ontving België 8 VVO-zendingen in 2009, en dit in de volgende domeinen : • • • • • • • • Residuen en contaminanten en gebruik van diergeneesmiddelen (maart) Dierenwelzijn (mei) Controle bij invoer en doorvoer en in de grensinspectieposten (juni) Levensmiddelenhygiëne (september) Traceerbaarheid van rundvlees en producten op basis van rundvlees (september) Residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong (september) Pluimveevlees en producten op basis van pluimveevlees, salmonella (oktober) Babyvoeding (november). Japanse delegatie Maleisische delegatie Begin 2010 vond een laatste inspectie plaats ter afronding van de algemene audit. Het VVO zal het verslag van de algemene audit in de loop van 2010 aan België bezorgen. Alle inspectieverslagen zijn beschikbaar op de website van het VVO (http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm).

4.4 Inspecties en audits door derde landen In 2009 ontving het FAVV inspectie- en auditteams uit volgende derde landen : Russische Federatie In februari hebben afgevaardigden van de Federale dienst voor veterinaire en fytosanitaire controle van de Russische Federatie (de heer Alexey Cvhastov en zijn team) in ons land een inspectiebezoek uitgevoerd om aldus een lijst te kunnen opstellen met Belgische operatoren die aan de Russische normen voor de export van varkens- en pluimveevlees voldoen. Mits enkele corrigerende maatregelen werden de lijsten van de Belgische operatoren goedgekeurd door de Russische Federatie. In juni werd een gelijkaardige inspectie georganiseerd voor de export van visserijproducten. Een inrichting heeft een gunstig advies gekregen voor de export naar de Russische Federatie. Maleisië In december heeft een delegatie van het Department of Veterinary Services van Maleisië een audit uitgevoerd in een inrichting voor slachting en verwerking van vlees van kalkoenen en afgeleide producten die aan de halal-eisen voldoen, met het oog op de export van deze producten naar Maleisië. De audit had een gunstig resultaat; de inrichting zal dus weldra een erkenning van Maleisië ontvangen. 4.5 Deelname aan internationale vergaderingen Codex Alimentarius Het FAVV heeft deelgenomen aan de jaarvergadering van de Codex Alimentarius Commission, het besluitvormingsorgaan van de Codex Alimentarius betreff ende het vastleggen van internationale product- en procesnormen, alsook van richtsnoeren en goede praktijken voor de ganse voedselketen. Daarnaast hebben experten van het FAVV deelgenomen aan een aantal gespecialiseerde comités van de Codex Alimentarius, met name : • • • • Codex Committee on methods of Analysis and sampling Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance Comité van de Codex over residuen van diergeneesmiddelen in voeding Codex Committee on Food Hygiene Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) Het FAVV heeft deelgenomen aan de algemene vergadering van de World Organisation for Animal Health (OIE), waarbij internationale normen en aanbevelingen worden vastgelegd inzake dierengezondheid. Wereldhandelsorganisatie (WTO) Het FAVV nam deel aan het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (WTO-SPS Committee) te Geneve. Onder leiding van de Europese Commissie werden de uiteenlopende aspecten van het sanitair en fytosanitair akkoord met de derde landen (SPS) behandeld. Via bilaterale raadplegingen wordt getracht een oplossing te vinden voor specifi eke handelsgeschillen. Horizontale activiteiten 53

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv