Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

54 5 Raadgevend Comité

54 5 Raadgevend Comité van het FAVV Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de Minister of van de gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité bestaat uit 37 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en andere bij de werking van het Agentschap betrokken overheden, vertegenwoordigen (zie bijlage). 5.1 Algemene werkzaamheden In de loop van 2009 heeft het raadgevend comité 8 keer vergaderd. Raadgevend Comité voorgezeten door Gedelegeerd Bestuurder Gil Houins

In 2009 werd o.m. over de volgende aangelegenheden advies gevraagd en informatie verstrekt aan het raadgevend comité: - de beheersovereenkomst inzake de controle op het rookverbod in de Horeca-inrichtingen, op vraag van de betrokken sectoren, om te vermijden dat de controles in eenzelfde inrichting zowel door het FAVV als door de FOD Volksgezondheid zouden worden uitgevoerd - Foodweb, het CRM of het operatoren – FAVV platform dat in ontwikkeling is ter vereenvoudiging van de door de operatoren te ondernemen stappen en om operatoren toegang te verschaff en tot hun gegevens waarover het FAVV beschikt - het jaarverslag van 2008 van de multidisciplinaire hormonencel - de operatorenenquête opgestart door het FAVV - de fi nanciële strategie op het vlak van heffi ngen en retributies, alsook de balans van 2008, 2009 en het budget van 2010 - de uitvoering van het controleplan 2009 - het ontwerp van het controleprogramma 2010 - de conclusies van het intern auditprogramma 2008 - de opvolging van de realisaties van het businessplan van het FAVV - de sectorgidsen voor autocontrole, smiley en gecertifi ceerde ACS - het jaarverslag van de ombudsdienst - het jaarverslag van de cel voor administratieve boetes; - het dossier blauwtong – vaccinatiecampagne 2009 - het communicatieplan 2009 - de brochure over de meldingsplicht - Argentijns rundvlees: studie van de bacteriologische kwaliteit en houdbaarheid van vacuümverpakt Argentijnsvlees - de werking van de voorlichtingscel gedurende het eerste werkjaar - diverse actualiteitsdossiers (methylbenzofenon in muesli, benzofenon in melk, aangekondigde controleacties in de distributiesector, verontreiniging met methylgeel, botulisme, met GGO gecontamineerd lijnzaad…). Binnen haar wettelijke opdracht brengt het Comité advies uit over de belangrijkste reglementeringen : • • • • Ontwerp van een koninklijk besluit betreff ende de gezondheidskwalifi catie van pluimvee Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit “H1” betreff ende levensmiddelenhygiëne Voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit “H2” betreff ende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong Ontwerp van koninklijk besluit betreff ende databanken. Horizontale activiteiten 55

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv