Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

60 7 Interne audit Als

60 7 Interne audit Als moderne overheidsinstelling beschikt het FAVV over een interne audit die optreedt als een onafhankelijk orgaan voor waardering en evaluatie. Het beschikken over een interne audit is trouwens een verplichting op basis van de Europese verordening (EG) nr 882/2004 en is een noodzakelijke element voor het invoeren van kwaliteits- en milieunormen zoals ISO 9001, ISO 17020 en EMAS in het FAVV. Audits zijn een essentieel werkinstrument om na te gaan of de procedures inderdaad worden toegepast en beogen een permanente verbetering zowel op lokaal als op organisatorisch vlak. Binnen de interne audit zijn 2 voltijdse auditoren actief. De interne audit kan voor de uitvoering van de audits beroep doen op een groep van FAVV-medewerkers die allen naast een auditopleiding ook een specifi eke technische kennis en ervaring hebben. De interne audit kan ook beroep doen op externe auditoren voor specifi eke opdrachten. Van deze mogelijkheid werd in 2009 alleen gebruik gemaakt voor het uitvoeren van een aantal audits in het kader van de ISO 9001-certifi cering. Auditcomité In 2009 kwam het auditcomité van het FAVV 3 maal samen. Het auditcomité heeft als opdracht de gedelegeerd bestuurder en het directiecomité van het FAVV bij te staan door toezicht te houden op de werking van het FAVV. Het is samengesteld uit 4 externe leden en één lid van het FAVV dat ook het voorzitterschap verzekert. De samenstelling van dit auditcomité vindt u in bijlage. Het auditprogramma 2009 Eind 2008 werd het auditprogramma voor 2009 goedgekeurd. Naast de nieuw geplande audits omvatte dit auditprogramma eveneens een aantal opvolgingsaudits om na te gaan of bepaalde tekortkomingen die in 2008 werden vastgesteld intussen werden verholpen. De geauditeerde diensten hebben deze audits over het algemeen constructief ervaren. De aanbevelingen uit de auditrapporten worden telkens vertaald in actieplannen met aanduiding van een verantwoordelijke voor de uitvoering van de actie en een streefdatum. De interne audit ziet er samen met het management op toe dat de actiepunten worden uitgevoerd om te komen tot een continue verbetering van de werking van het FAVV. Overzicht van de interne audits ISO 9001 uitgevoerd in 2009 Geauditeerde entiteit Onderwerp Controlebeleid, controle, PCE Henegouwen Voorbereiding en opvolging van VVB (FVO) Dienst fi nanciering Werking van de dienst heffi ngen Dienst personeel en organisatie Selectie en werving van personeel Dienst communicatie Uitwerking van het controleprogramma en het controleplan Controlebeleid, controle, laboratoria Uitwerking van het controleprogramma en het controleplan Dienst fi nanciering, controle Werking van de dienst retributies Dienst personeel en organisatie Organisatie van de opleidingen in het FAVV

Overzicht van de interne audits EMAS uitgevoerd in 2009 Geauditeerde entiteit Onderwerp Hoofdbestuur & PCE Waals Brabant Labo Gentbrugge Labo Luik Labo Gembloux Labo Melle Labo Tervuren Overzicht van de interne audits ISO 17.025 uitgevoerd in 2009 Overeenstemming met de EMAS vereisten en voorbereiding op de vraag naar EMAS registratie Geauditeerde entiteit Onderwerp Beta-lactams Streptomycine P2O5 Labo Gentbrugge Nitro-imidazoles, beta-agonisten Residuen van verboden stoff en, zware metalen… Kwaliteitsmanagementsysteem Labo Luik Labo Gembloux Labo Melle Labo Tervuren Speciale analyses Vochtige chemie Fytopharmaceutische producten, bestrijdingsmiddelen Kwaliteitsmanagementsysteem Microbiologie Fytopathologie Kwaliteitsmanagementsysteem Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens, Bacillus, Enterobacteriaceae, Listeria, wateranalyses GGO’s Kalibratie van thermometers Kwaliteitsmanagementsysteem Contaminanten, additieven, antibiotica, coccidiostatica, vitamines, mycotoxines Dioxines en PCB’s Kwaliteitsmanagementsysteem Horizontale activiteiten 61

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv