Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Beste lezers, Het

Beste lezers, Het Belgisch Voedselagentschap, operationeel sedert 2002, viert dit jaar zijn wettelijk tienjarig bestaan. Bij de publicatie van dit jaarverslag 2009 blikken wij terug op de weg die we hebben afgelegd sedert de ernstige incidenten in de voedselketen die geleid hebben tot de oprichting van het FAVV bij de wet van 4 februari 2000. Maar het is ook de gelegenheid om vast te stellen dat de weg nog lang is voor bepaalde sectoren, meer bepaald de sectoren die zich het dichtst bij de consumenten bevinden. De basisprincipes om de veiligheid van de voedselketen te waarborgen zijn gekend en de Europese basisreglementeringen werden grondig vernieuwd na de goedkeuring van de “general food law” in 2002. De toepassing ervan blijft echter moeilijk, in het bijzonder voor de kleinere bedrijven die in de normen en procedures eerder administratieve pesterij zien dan een middel om hun cliënteel tevreden te stellen en zware economische gevolgen als gevolg van tekortkomingen te vermijden. Bij fraude of wanneer de gezondheid van de consumenten gevaar loopt moet het Agentschap blijk geven van vastberadenheid maar moet ook bij zijn dagelijkse controles blijk geven van het nodige opvoedkundige talent. “Een Agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving” is een van onze basisdoelstellingen in het businessplan 2009 – 2011. De enquête die wij georganiseerd hebben bij bijna 30.000 operatoren sterkt ons trouwens in de mening dat onze inspecteurs en controleurs in de regel beschouwd worden als professioneel en dat zij hun gedragscode goed naleven. Het aantal bedrijven die over een gecertifi ceerd autocontrolesysteem beschikken neemt langzaam maar zeker toe. De bonus – malus regeling voor de jaarlijkse heffi ngen vormt hiertoe een belangrijke stimulans. De Belgische producten behoren tot de meest veilige ter wereld, getuige de 350.000 analyseresultaten op meer dan 60.000 analysemonsters. Meer zelfs, van de 183.000 analyses op residuen en contaminanten was 99,7 % conform aan de reglementering hoewel de wetenschappelijke basis van ons controleprogramma ons aangeeft dat wij onze onderzoeken vooral moeten toespitsen op contaminanten en risicogevoelige levensmiddelen. Dank zij de betrouwbaarheidsgraad van onze informaticatoepassingen kunnen we vandaag een nieuw meetinstrument ontwikkelen waardoor we op een objectieve wijze de evolutie van het veiligheidsniveau van onze voedselketen kunnen meten en de vergelijking maken met andere landen. Deze barometer van de voedselveiligheid werd samen met het Wetenschappelijk Comité van het FAVV ontwikkeld en zal worden voorgesteld op het internationaal symposium van 17 november 2010, georganiseerd naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Veel leesplezier Gil Houins Gedelegeerd bestuurder (CEO)

 • Page 1: Activiteitenverslag 2009 De vinger
 • Page 5: Verantwoordelijke uitgever Gil Houi
 • Page 9 and 10: 2 Horizontale activiteiten 1 Meldpu
 • Page 11 and 12: 2 Gezondheidscontroles en fytosanit
 • Page 13 and 14: 3.3.3 Producten in de groot- en det
 • Page 15 and 16: 8 Crisispreventie en crisisbeheer 1
 • Page 17: Onze opdracht is te waken over de v
 • Page 21 and 22: 1 Wie zijn wij ? Het Federaal agent
 • Page 23 and 24: 2.2 Businessplan 2009-2011 voor het
 • Page 25 and 26: Herman Diricks, Directeur generaal
 • Page 27 and 28: 4 Personeel 4.1 Eff ectieven In 200
 • Page 29 and 30: Dierenartsen met opdracht Dierenart
 • Page 31 and 32: 5 Begroting Bij de opmaak van de be
 • Page 33 and 34: Door de evolutie van de dotatie kon
 • Page 35 and 36: Retributies Het koninklijk besluit
 • Page 37 and 38: 7 Een barometer voor de voedselveil
 • Page 39: Organisatie 37
 • Page 43 and 44: 1 Meldpunt voor de consumenten Het
 • Page 45 and 46: 2 Ombudsdienst In 2009 ontving de o
 • Page 47 and 48: 3 Communicatie Communicatie is een
 • Page 49 and 50: Sector Deelnemers Restauranthouders
 • Page 51 and 52: 3.3 www.favv.be Wij noteerden 690.3
 • Page 53 and 54: 4.1 Internationale uitstraling In 2
 • Page 55 and 56: 4.4 Inspecties en audits door derde
 • Page 57 and 58:

  In 2009 werd o.m. over de volgende

 • Page 59 and 60:

  6 Wetenschappelijk Comité Het Wete

 • Page 61 and 62:

  Raming van de inname van cadmium en

 • Page 63 and 64:

  Overzicht van de interne audits EMA

 • Page 65 and 66:

  8 Kwaliteitsbeleid van het FAVV: ee

 • Page 67:

  CERTIFICAAT EN ISO 9001 : 2008 Kwal

 • Page 71 and 72:

  1 Het kernproces van het FAVV Het F

 • Page 73 and 74:

  2 Uitvoering van de controles Naast

 • Page 75 and 76:

  Type inspecties uitgevoerd van 2007

 • Page 77 and 78:

  Activiteiten code Type van inrichti

 • Page 79 and 80:

  4 Autocontrolesystemen en sectorgid

 • Page 81 and 82:

  De frequentie van de validatieaudit

 • Page 83:

  FAVV-smiley Het basisidee voor de l

 • Page 87 and 88:

  1 Inspecties in de bedrijven 1.1 Pl

 • Page 89 and 90:

  1.1.2 Productie van en handel in me

 • Page 91 and 92:

  1.2 Diervoeders Verordening (EG) nr

 • Page 93 and 94:

  0.000.000 5.000.000 0.000.000 5.000

 • Page 95 and 96:

  1.3.2 Geneesmiddelen, begeleiding e

 • Page 97 and 98:

  Sperma(opslag)centra en embryo(prod

 • Page 99 and 100:

  Tijdens de keuring worden bacteriol

 • Page 101 and 102:

  1.4.1 Inspecties in de slachthuizen

 • Page 103 and 104:

  Slachten van pluimvee en konijnen i

 • Page 105 and 106:

  De resultaten van de inspecties in

 • Page 107 and 108:

  Inspecties van infrastructuur, inri

 • Page 109 and 110:

  Producenten van zuivelproducten op

 • Page 111 and 112:

  Minder zware niet-conformiteiten zo

 • Page 113 and 114:

  Horeca: bijzondere aandachtpunten b

 • Page 115 and 116:

  Globaal genomen zijn de resultaten

 • Page 117 and 118:

  1.7 Dierlijke bijproducten Dierlijk

 • Page 119 and 120:

  2 Gezondheidscontroles en fytosanit

 • Page 121 and 122:

  2.1.4 Bacteriën Bacteriën Monster

 • Page 123 and 124:

  2.2 Dierziektes 2.2.1 Nieuw gezondh

 • Page 125 and 126:

  2.2.4 Trichinose Evaluatie van het

 • Page 127 and 128:

  2.000 1.500 1.000 500 OSE bij schap

 • Page 129 and 130:

  In 2009 werden alles samen 3.089 vo

 • Page 131 and 132:

  Virus types 1 en 11 In 2008 verspre

 • Page 133 and 134:

  2.3 Voedseltoxi-infecties Voedselto

 • Page 135:

  Het toezicht op CVTI’s is aanzien

 • Page 138 and 139:

  136

 • Page 140 and 141:

  138 1.2 Bestrijdingsmiddelen voor l

 • Page 142 and 143:

  140 Gedetailleerde analyses van add

 • Page 144 and 145:

  142 1.3.3 Substantiële kwaliteit M

 • Page 146 and 147:

  144 1.6 Eiproducten Er werden monst

 • Page 148 and 149:

  146 Analyses van in de sector trans

 • Page 150 and 151:

  148 Mycotoxines Mycotoxines zijn do

 • Page 152 and 153:

  150 2.1.3 Fluor In 2009 werden 74 f

 • Page 154 and 155:

  152 Residuen van bestrijdingsmiddel

 • Page 156 and 157:

  154 2.3.3 Nitraten Nitraten zijn co

 • Page 158 and 159:

  156 Het R-statuut houdt in dat gedu

 • Page 160 and 161:

  158 Groeibevorderende middelen In 2

 • Page 162 and 163:

  160 2.9.5 Mariene biotoxines Levend

 • Page 164 and 165:

  162 2.11.2 Mycotoxines 853 monsters

 • Page 166 and 167:

  164 2.11.8 Additieven Additieven of

 • Page 168 and 169:

  166 2.12 Contactmaterialen Levensmi

 • Page 170 and 171:

  168 3 Microbiologische controles Ja

 • Page 172 and 173:

  170 3.1.2 Dieren Varkens Alle bedri

 • Page 174 and 175:

  172 Salmonella in karkassen en vlee

 • Page 176 and 177:

  174 3.1.4 Humane salmonellose De op

 • Page 178 and 179:

  176 Er werden tevens analyses voor

 • Page 180 and 181:

  178 Vlees De 291 monsters van vlees

 • Page 182 and 183:

  180 3.3.4 Producten in de horeca In

 • Page 184 and 185:

  182 3.4 Indicatororganismen 3.4.1 S

 • Page 186 and 187:

  184 3.4.3 Producten in de groot- en

 • Page 188 and 189:

  186 4 Genetisch gemodifi ceerde org

 • Page 190 and 191:

  188 Toegelaten genetisch gemodifi c

 • Page 192 and 193:

  190 6 Radioactiviteit De controle o

 • Page 194 and 195:

  192 7.2 Dierlijke bijproducten Voor

 • Page 196 and 197:

  194 8.1 Levende dieren Het aantal c

 • Page 198 and 199:

  196 Van deze 24.219 zendingen zijn

 • Page 200 and 201:

  198 8.4 Dierlijke producten niet be

 • Page 202 and 203:

  200 8.6 Planten en producten van pl

 • Page 204 and 205:

  202 Product Plantensoort Oorsprong

 • Page 206 and 207:

  204 8.8 Controles bij uitvoer In 20

 • Page 209 and 210:

  Notifi caties en maatregelen na con

 • Page 211 and 212:

  1 Notifi caties 1 RASFF RASFF : ree

 • Page 213 and 214:

  1.2 Meldingsplicht Elke operator di

 • Page 215 and 216:

  2 Maatregelen na controles 2.1 Admi

 • Page 217:

  2.2 Intrekking of weigering van de

 • Page 220 and 221:

  218

 • Page 222 and 223:

  220 In het kader van een multidisci

 • Page 224 and 225:

  222 Reden van monsterneming en resu

 • Page 226 and 227:

  224 Gecoördineerde controle met Ne

 • Page 228 and 229:

  226 7.2 Controles “pre” slachth

 • Page 231 and 232:

  Crisispreventie en crisisbeheer Cri

 • Page 233 and 234:

  Crisissen voorkomen en beheren zijn

 • Page 235:

  1.2 Methylbenzofenon in ontbijtgran

 • Page 238 and 239:

  236

 • Page 240 and 241:

  238 Werkings- en specialisatiegebie

 • Page 242 and 243:

  240 2 Nieuwigheden in 2009 2.1 Ontw

 • Page 244 and 245:

  242 Aantal analyses en geanalyseerd

 • Page 247 and 248:

  Bijlagen

 • Page 249 and 250:

  9 10 11 12 PCE Oost-Vlaanderen Zuid

 • Page 251 and 252:

  Vertegenwoordigers van organisaties

 • Page 253 and 254:

  Vertegenwoordigers van organisaties

 • Page 255 and 256:

  5 Samenstelling van het Wetenschapp

 • Page 257 and 258:

  22-2009* Cocaïne in Red Bull cola

 • Page 259 and 260:

  Voordrachten Cardoen, S. Hiérarchi

 • Page 261 and 262:

  9 Afkortingen ARSIA Association ré

 • Page 264:

  Federaal Agentschap voor de Veiligh

Beknopte versie - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Leidraad - FAVV
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv