Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

70 Om de effi ciëntie

70 Om de effi ciëntie van deze ruggengraat te verbeteren zijn constant aanpassingen nodig voor zowel de operatoren als de FAVV-medewerkers: • • • • Om dubbele encodering te vermijden Om de gegevensbanken beter te beschermen tegen externe rampen Om de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren en het gebruik ervan voor de risicoanalyse Om op termijn elke operator toe te laten op een beveiligde site zijn eigen contrôle- en analyseresultaten te raadplegen. Het hoofdproces en het geïntegreerd informaticasysteem van het FAVV: Van programmering tot planning en rapportering BOOD Het mandje Input van de sectoren Risico beoordeling door het Wetenschappelijk Comité RASFF en diverse informatie Risico beoordeling BI Datamining Programmatie in functie van de risico’s en van de autocontrole Rapportering Vaststellingen (inspectie, controle, audit) Analyseresultaten ALPHA FOODWEB Planning Op basis van de programmatie Uitvoering van de planning door de PCE’s FOODNET Inspectie, controle, audit, bemonstering FOODLIMS Uitvoering analyses door de labo’s Wanneer het controleplan naar de PCE gaat, verdeelt elk sectorhoofd (primaire productie, transformatie en distributie) deze onder zijn verschillende medewerkers, rekening houdend met hun specialiteit. Sinds januari 2009 ontvangt elke medewerker automatisch een lijst met te nemen monsters via de nieuwe informaticatool “het mandje”. Via de applicatie Foodnet heeft de controleur toegang tot zijn “mandje”, waar hij alle gegevens vindt die nodig zijn voor het uitvoeren van de monsternemingen: welke producten, welke analyses, hoe de monsters nemen, … FINFOOD

2 Uitvoering van de controles Naast de controles in uitvoering van het controleplan worden ook controles uitgevoerd om diverse andere redenen: hercontrole na een eerdere ongunstige controle, klacht, aanvraag om erkenning, RASFF, vermoeden van ziekte, meldingsplicht door een operator, controles bij uitvoer, onregelmatigheden bij invoer, uitvoer of intracommunautair handelsverkeer… Als een controleur of een inspecteur een inrichting bezoekt, spreekt men van een ‘zending’. Bij een zending kunnen meerdere controles worden uitgevoerd, al naargelang van de activiteit van de operator. Inspecties en bemonsteringen zijn de meest bekende voorbeelden van controles. Er bestaande verschillende soorten van inspecties, bijvoorbeeld: • • • • infrastructuur, inrichting en hygiëne autocontrolesysteem meldingsplicht traceerbaarheid. Om de inspecties op eenvormige wijze te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van checklists. Deze zijn beschikbaar op de website van het FAVV. De controleur vult tijdens zijn zending de vragenlijsten in. Het aantal ingevulde checklists stemt overeen met het aantal uitgevoerde inspecties. Vanaf 2010 zullen operatoren rechtstreeks toegang hebben tot hun eigen gegevens met behulp van een nieuwe interface tussen operatoren en het FAVV: Foodweb. Bij het bemonsteren van diervoeders, dieren, planten of levensmiddelen worden één of meer monsters genomen die vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van een stof/stoff en of van microorganismen. Controles voor andere overheden Naast controles die tot het wettelijke takenpakket van het FAVV behoren, voert het FAVV ook controles uit voor andere overheden. Hiervoor werden met de betrokken instanties samenwerkingsakkoorden afgesloten. Zo worden de controles op de naleving van het rookverbod, de controles op het dierenwelzijn en de controles op de illegale invoer in België van beschermde diersoorten of afgeleide producten ervan in het kader van CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) uitgevoerd voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Andere controles worden aan de Gewesten gemeld in het kader van de randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden omvatten een aantal eisen die landbouwbedrijven moeten naleven op het vlak van volksgezondheid, dierengezondheid, dierenwelzijn, gezondheid van planten en leefmilieu. In 2009 werden door het FAVV 27.672 inspecties uitgevoerd in het kader van de randvoorwaarden. De Gewesten zijn volledig verantwoordelijk voor het gevolg dat aan de overgemaakte resultaten wordt gegeven (eventuele intrekking van premies). Van programmatie tot inspectie 71

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv