Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

76 9.1 Teams voor de

76 9.1 Teams voor de verzameling en overplanting van runderembryo’s 9 9.3 Teams voor de verzameling en overplanting van embryo’s van paardachtigen 11 10.1 Spermacentrum voor runderen 4 10.2 Spermaopslagcentra voor rundersperma 29 10.3 Spermacentrum voor varkens 51 10.4 Spermacentrum voor paardachtigen 26 10.5 Spermacentrum voor schapen en geiten 1 11.1 Verzamelcentra voor landbouwhuisdieren 435 11.2 Controleposten 1 11.4 Quarantainecentra voor vogels, andere dan pluimvee 9 12.1 Bereider of fabrikant van bestrijdingsmiddelen met inbegrip van transformators, voorbereiders en formulators 12.2 Verpakker van bestrijdingsmiddelen 26 13.1 Bereider of fabrikant van: samengestelde meststoff en, mengstoff en die meerdere oligo-elementen 135 bevatten, mengsels van meststoff en voor bereiding van voedingsoplossingen voor hydrocultuur 15.1 en substraatteelt, producten samengesteld geheel of gedeeltelijk uit bijproductenvan dierlijke oorsprong, gemengde organische bodemverbeterende middelen Laboratorium voor het gebruik van voor planten schadelijke organismen 21 15.2 Inspectieplaats voor de fytosanitaire controles bij invoer 24 16.1 Certifi ceringspakhuis of –hal voor hop 9 17.1 Producent, gemeenschappelijke opslagplaats, verzendingscentrum, andere persoon of invoerder van bepaalde planten of plantaardige producten die fytosanitaire paspoorten gebruiken 1.004 18.1 Groothandel en veiling groenten en fruit waarvoor normen zijn vastgelegd, onderworpen aan een verminderde controlefrequentie 62 18.2 Marktdeelnemer bananen met vrijstelling van controle 19 Totaal 6.014 Foodweb: CRM of het operatorenplatform - FAVV In maart werd de informaticatoepassing Bood-on-web vervangen door een nieuwe toepassing, Foodweb. Hiermee kunnen uitgebreidere opzoekingen over operatoren op basis van verschillende criteria uit te voeren (signaletiek, erkenning, toelating, autocontrole, smiley…). In werkelijkheid gaat het om het publieke deel van Foodweb dat voor alle operatoren en het grote publiek toegankelijk is. Hierdoor kan nagegaan worden of een inrichting, een operator, een leverancier bij het FAVV geregistreerd of erkend is of een toelating heeft. Het FAVV bereidt eveneens een privé gedeelte van Foodweb voor. De operatoren zullen via een beveiligde toegang door middel van hun elektronische identiteitskaart alle gegevens kunnen raadplegen die op hen betrekking hebben en van verschillende on-line diensten gebruik maken. In de eerste fase van het project zal elke operator al zijn persoonsgegevens kunnen raadplegen evenals de analyseresultaten en de missies in zijn inrichting. Het formulier voor registratie, erkenning of toelating wordt de eerste dienst waartoe hij toegang heeft en dit kan het elektronisch ingevuld en teruggezonden worden. In latere fases van het project zullen tal van andere diensten aan de operatoren worden aangeboden: on-line certifi catie-aanvraag, overzicht van de gegevens m.b.t. de facturatie (heffi ngen en retributies)… 22

4 Autocontrolesystemen en sectorgidsen Sectorgidsen voor autocontrole Om de operatoren te helpen bij hun wettelijke verplichtingen inzake autocontrole kunnen de beroepsverenigingen sectorgidsen voor autocontrole opstellen. Deze gidsen moeten door het FAVV worden goedgekeurd; hierbij wordt gewaakt over de kwaliteit van de gids en over de duidelijkheid, de didactische kwaliteiten en het gebruiksgemak, ook voor zeer kleine bedrijven. Om te kunnen goedgekeurd worden door FAVV moeten gidsen, met uitzondering van deze bestemd voor de primaire sector, gebaseerd zijn op een gevarenanalyse en de goede hygiënepraktijken, en HACCP (met uitzondering van de primaire sector), traceerbaarheid en meldingsplicht behandelen. De wetgeving voorziet dat een autocontrolesysteem verplicht is; de validatie ervan op basis van een audit is evenwel facultatief. Bedrijven kunnen op basis van een sectorgids hun autocontrolesysteem laten valideren door een certifi cerings- of inspectieorganisme dat hiertoe door het FAVV erkend werd. Sedert 1/1/2005 (datum waarop de wetgeving inzake autocontrole in voege trad) werden 38 sectorgidsen voor autocontrole aan het FAVV voorgelegd. In 2009 keurde het FAVV 6 nieuwe gidsen goed wat het totaal aantal goedgekeurde gidsen op 31/12/2009 op 27 brengt. Het FAVV stelt audittools op (checklists en leidraden) die door de auditeurs gebruikt moeten worden. Wanneer deze audits door erkende privéorganismen uitgevoerd worden, kunnen ze gecombineerd worden met audits voor private lastenboeken. Van programmatie tot inspectie 77

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv