Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

86 1.1.1 Fytosanitaire

86 1.1.1 Fytosanitaire inspecties In 2009 werden 2.920 missies uitgevoerd bij 1.767 operatoren. De inspecties van het autocontrolesysteem werden verricht bij 5 bedrijven die houten verpakkingen behandelen of produceren overeenkomstig ISPM-norm 15 (International Standards for Phytosanitary Measures), evenals bij de laboratoria en instellingen die schadelijke organismen voor wetenschappelijke doeleinden of onderzoek gebruiken. Hiervan was 80 % conform. De controles van infrastructuur en inrichting werden verricht in het kader van de erkenning van deze inrichtingen. Van de 8 gecontroleerde inrichtingen waren er 7 conform. De fysieke fytosanitaire controles werden voornamelijk uitgevoerd op planten bestemd voor opplant van land-, tuinbouw- en sierteeltgewassen om de aanwezigheid van schadelijke organismen op te sporen. Fytosanitaire inspecties Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Fytosanitaire - fysische controle 3.395 93,5 % 1,8 % 4,7 % Meldingsplicht 180 98,9 % 1,1 % 0,0 % Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 1.104 86,1 % 9,5 % 4,3 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 56 waarschuwingen, 6 maatregelen bij andere operatoren, 3 PV’s en werd 8 keer overgegaan tot defi nitief beslag van onder andere 318 stuks verpakkingshout. De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2008.

1.1.2 Productie van en handel in meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib De controles bij de producenten en handelaars van meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib (in toepassing van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreff ende de handel in meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten en van de Verordening (EG) nr. 2003/2003 betreff ende de meststoff en) werden uitgevoerd om onder andere na te gaan of de producten die in de handel zijn gebracht, toegelaten, geëtiketteerd en eventueel correct verpakt zijn. In 2009 werden 378 missies uitgevoerd bij 358 operatoren, wat een stijging is van 28 % ten opzichte van 2008. 93,3 % van de uitgevoerde inspecties was gunstig. Inspecties op meststoff en, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Bezit en verhandeling 274 96 % 1,8 % 2,2 % Verpakkingen en etikettering 375 67,2 % 18,4 % 14,4 % Infrastructuur, inrichting en hygiëne 198 67,7 % 27,3 % 5,1 % Traceerbaarheid 238 87 % 11,8 % 1,3 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 47 waarschuwingen en 11 PV’s. 1.1.3 Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (insecticiden, fungiciden, herbiciden) worden gebruikt om de gewassen te beschermen tegen schadelijke organismen of voor onkruidbestrijding. Het verhandelen en gebruiken van deze bestrijdingsmiddelen is aan strikte voorwaarden onderworpen. De volgende voorwaarden moeten onder andere worden nageleefd: • • • • • alleen bestrijdingsmiddelen die door de Minister erkend zijn, mogen in België verhandeld, gehouden of gebruikt worden de verhandelde bestrijdingsmiddelen moeten aan de kwaliteitsvoorschriften voldoen ze moeten gebruikt worden overeenkomstig de goede landbouwpraktijken (gewas, gebruiksdosis, wachttijd voor de oogst, …) de toediening moet bijgehouden worden in een register sinds 1995 moeten de spuittoestellen die gebruikt worden voor de toediening van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, om de drie jaar technisch gekeurd worden. Alle in België voor landbouwkundig gebruik erkende bestrijdingsmiddelen, en waarvoor het gebruik toegelaten is, zijn opgelijst op de website http://www.fytoweb.fgov.be. Deze lijst wordt regelmatig aangepast als gevolg van de herziening van de lijst van actieve stoff en op Europees niveau. Als gevolg hiervan worden jaarlijks tal van handelsproducten van de markt teruggetrokken, waardoor zowel de verkoop, het gebruik als het bezit ervan verboden worden. Inspecties en ziektes 87

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv