Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

88 Verhandelen In

88 Verhandelen In 2009 werden 305 inspecties uitgevoerd bij 284 operatoren actief bij het in de handel brengen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 84,4 % van de uitgevoerde inspecties was gunstig (83,4 % in 2008). Inspecties op het in de handel brengen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig In het bezit hebben en verhandelen van bestrijdingsmiddelen 269 53,2 % 11,9 % 34,9 % Infrastructuur, inrichting en hygiëne 179 89,9 % 6,7 % 3,4 % Verpakkingen en etikettering 136 80,2 % 13,2 % 6,6 % Traceerbaarheid 179 78,8 % 15,6 % 5,6 % De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroff en het in het bezit hebben of het verhandelen van producten die niet langer erkend zijn; 72 waarschuwingen en 38 PV’s werden opgesteld omwille van non-conformiteiten. In 2009 werden eveneens 45 partijen van producten afkomstig uit andere Lidstaten door het FAVV gecontroleerd (oorsprong, kwantiteit, etikettering). Ze waren allemaal conform. Er werden eveneens analyses uitgevoerd om de kwaliteit ervan na te gaan (zie hoofdstuk over de controle van de producten). Gebruik In 2009 werden 2.444 inspecties uitgevoerd bij 2.417 gebruikers van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. 85,3 % van de uitgevoerde inspecties had een gunstig resultaat (88,1 % in 2008). Inspecties op het bezit en gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik In het bezit hebben en gebruik van de bestrijdingsmiddelen (landbouwers) In het bezit hebben en gebruik van de bestrijdingsmiddelen (gemeentebesturen) Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig 2429 80,8 % 4,8 % 14,4 % 25 44 % 16 % 40 % De belangrijkste vastgestelde inbreuken betroff en het in het bezit hebben van producten die niet langer erkend zijn; 145 waarschuwingen en 168 PV’s werden opgesteld omwille van non-conformiteiten.

1.2 Diervoeders Verordening (EG) nr. 183/2005 bepaalt sinds 2006 de voorschriften voor diervoederhygiëne. Door deze verordening wordt een systeem van verplichtingen en verantwoordelijkheid voor de exploitanten in de sector ingesteld. Dit systeem omvat meer bepaald de vereisten m.b.t. de erkenning, de toelating en de registratie van de inrichtingen evenals de productie-, controle- en traceerbaarheidsvereisten voor diervoeders. Het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector verduidelijkt de vereisten van de verordening en vult deze aan. In de sector van de diervoeders werden 607 inspecties uitgevoerd bij 593 operatoren. De inspecties waren gericht op infrastructuur, installaties, autocontrole en hygiëne. Inspecties van inrichtingen van diervoeders Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 712 53,4 % 39,5 % 7,2 % Tijdens deze inspecties werden 16 PV’s en 93 waarschuwingen opgesteld. De resultaten van 2009 bevestigen de verbetering van 2008, waarbij bijna 93 % van de inspecties een gunstig resultaat had. Documentencontroles Diervoeders worden vooral in vrac verhandeld, maar ook in zakken; in dit geval moeten ze steeds vergezeld zijn van documenten waarop de wettelijke etiketteringvoorschriften zijn weergegeven. Deze voorschriften hebben tot doel de veehouder te informeren over de lijst van grondstoff en, de additieven in het voeder, de samenstelling en het gebruik van de aangekochte voeders. De operatoren moeten de traceerbaarheid van hun voeders verzekeren door aangepaste registers bij te houden en de meer specifi eke documenten te bewaren, zoals diergeneeskundige voorschriften en de samenstelling van de voeders, om in geval van terugroepingen van risicoproducten snel ingrijpen mogelijk te maken. In 2009 werden 807 operatoren gecontroleerd tijdens 906 zendingen waarbij o.m. de voorschriften inzake traceerbaarheid, etikettering en samenstelling van de diervoeders werden nagegaan. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Traceerbaarheid (identifi catie en registratie inbegrepen) 860 85,9 % 12,6 % 1,5 % Verpakking en etikettering (met inbegrip van de handelsnormen) 802 70,0 % 18,0 % 12,1 % Meldingsplicht 676 89,9 % 8,1 % 1,9 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 16 PV’s en 111 waarschuwingen. De resultaten van de inspecties uitgevoerd in 2009 bevestigen dat op het vlak van de diervoeders de verbetering zich doorzet: 94 % van de controles op de infrastructuur, autocontrole, hygiëne, traceerbaarheid, verpakking, etikettering en meldingsplicht, evenals 93 % van de 316 inspecties op de naleving van de voorschriften van gemedicineerde voeders waren gunstig. Inspecties en ziektes 89

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Architectuur Lokaal
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - OPZ Rekem
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv