Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2009 - Favv

Activiteitenverslag 2009 - Favv

96 1.3.4 Dierenwelzijn

96 1.3.4 Dierenwelzijn De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bepaalt het beleid in verband met dierenwelzijn. Het Voedselagentschap voert tijdens de controles op de bedrijven, eveneens controles op het dierenwelzijn uit. In 2009 werden 9.869 inspecties op het dierenwelzijn uitgevoerd bij 4.964 operatoren. Hierbij werd het welzijn gecontroleerd van dieren op landbouwbedrijven, kalver-, varkens- en pluimveehouderijen en tijdens het transport van slachtdieren naar en bij aankomst in het slachthuis. Inspecties dierenwelzijn Aantal Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Dierenwelzijn 9.869 88,3 % 8,8 % 2,8 % De ‘niet gunstige’ resultaten en de resultaten ‘gunstig met opmerkingen’ gaven uiteindelijk aanleiding tot 242 waarschuwingen, 71 PV’s, maatregelen bij 16 andere operatoren, 5 defi nitieve inbeslagnames en 1 tijdelijke sluiting. 1.4 Slachtingen Er zijn meer slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, terwijl het aantal inrichtingen met geringe capaciteit verminderd is. Deze evolutie geeft aan dat de meeste inrichtingen voldoen aan de Europese vereisten. De Europese reglementering voorziet immers sinds 2006 niet langer inrichtingen met geringe capaciteit (voldoen niet aan de EG-normen), maar de overgangsperiode liet hen toe hun producten tot eind 2009 op de nationale markt te verkopen. Aantal slachthuizen op 31/12/2008 en 31/12/2009 Slachthuizen voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren Slachthuizen voor pluimvee en lagomorfen Wildbewerkingsinrichtingen Erkend EG Geringe capaciteit 2008 64 26 2009 72 14 2008 54 2009 50 2008 39 2009 32 Alle als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en na de slachting aan een onderzoek worden onderworpen: de keuring. Het primaire doel van de keuring is het waarborgen van de bescherming van de volksgezondheid door het opsporen en het uitsluiten voor menselijke consumptie van vlees dat pathologische en anatomische abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen bevat van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen of contaminanten.

Tijdens de keuring worden bacteriologische analyses uitgevoerd om een algemene besmetting van het vlees door bacteriën uit te sluiten. Er worden eveneens chemische analyses uitgevoerd om residuen van antibiotica of andere geneesmiddelen op te sporen. Het karkas en het slachtafval worden in beslag genomen ingeval van ongunstig resultaat. Voor een aantal ziekten worden specifi eke onderzoeken verricht: karkassen van varkens en éénhoevigen worden onderzocht op de aanwezigheid van trichinen (rondwormen), runderkarkassen worden onderzocht op de aanwezigheid van cysticercen (larvale tussenstadia van lintwormen). De resultaten van de onderzoeken naar de aanwezigheid van trichinen en cysticercen zijn terug te vinden in het deel dierziektes. De keuring wordt uitgevoerd door een offi ciële dierenarts. Meestal zijn dit zelfstandige dierenartsen belast met opdracht (DMO’s). Naast de keuring zelf voert de offi ciële dierenarts ook inspecties uit op de voedselketeninformatie, het dierenwelzijn, het gespecifi ceerd risicomateriaal (in het kader van de bestrijding van BSE) en andere bijproducten, laboratoriumtests, de hygiënische werkwijze, de infrastructuur en de autocontrole. De keuring door de DMO’s heeft aanleiding gegeven tot de afkeuring van de karkassen van: • • • • • • 1.469 runderen 516 kalveren 31.167 varkens 31 paarden 85 schapen 9 geiten. De belangrijkste oorzaken van de afkeuring waren: • • • • veralgemeende ziekte dood vóór het slachten ernstige vermagering (cachexie) ander probleem ontdekt bij de ante-mortem keuring. Inspecties en ziektes 97

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
5. activiteitenverslag 2009 - Kauri
Activiteitenverslag 2009 - Belgacom
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Foodweb - Favv
Activiteitenverslag 2009 - IWT
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV