Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

4. Fraudepreventie en

4. Fraudepreventie en -bestrijding 4.1. Activiteiten in het kader van de multidisciplinaire samenwerking In het kader van fraudebestrijding voor de veiligheid van de voedselketen neemt de NOE deel aan de vergaderingen van de werkgroepen van: · de Multidisciplinaire hormonencel (MHC), · de Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding · in de economische sectoren (ICCF), de Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV). De NOE neemt tevens het voorzitterschap waar van de Multidisciplinaire Fraude bestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MCVV) In het kader van de strijd tegen het illegaal gebruik van groeistimulatoren in de fokkerij en de · vetmesting werden er door de NOE volgende punten behandeld: Aanmaak en distributie : een inventaris van conditioneringsmateriaal ( acons, potjes, afsluitdoppen,….) en van de · verdelers ervan, Opvolging veebeslagen : een stand van zaken, na controle in de slachthuizen, omtrent de bestemming van de · oormerken na slachting, Wetenschappelijke problemen : aanwezigheid van de NOE op het overleg tussen het FAVV en de verschillende labo’s; · verhoogde contacten met buitenlandse labo’s. Internationale samenwerking : deelname aan de Small Bull conferenties en aan de Safe Food Conference. Controleactiviteiten 137

Activiteitenverslag 138 In 2005 hebben de medewerkers van NOE deelgenomen aan de opleidingen georganiseerd door de Politie zone GAVERS te Harelbeke over informatiegaring inzake hormonen, producten en dierenvervoer. In 2005 werden 9 dossiers waarin agenten van het FAVV in de uitoefening van hun taak werden bedreigd voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonen Cel. 4.2. Eigen activiteiten van de NOE 4.2.1. Algemeen overzicht Opstarten van een fraudeonderzoek Doorgestuurd In 2005 heeft de NOE 426 administratieve vattingen geregistreerd. Een administratieve vatting is elke informatie die toekomt en die aanleiding kan geven tot het opstarten van een fraudeonderzoek, een deelname aan een wegcontrole, het uitvoeren van een verdachte monstername op het bedrijf of in het slachthuis, het uitwerken van een actie. De informatie kan tot slot tevens doorgestuurd worden naar een andere dienst (intern of extern) alsook worden geklasseerd met het oog op de exploitatie ervan op een later tijdstip. In de tabel hieronder wordt de verdeling van de administratieve vattingen over de bovengenoemde categorieën weergegeven. Tabel 3.38 : Overzicht administratieve vattingen. Ter info Verdachte monstername Slachthuis Verdachte monstername Bedrijf Wegcontrole Actie Totaal 216 43 21 13 100 24 9 426 50,7 % 10,1 % 4,9 % 3,1 % 23,5 % 5,6 % 2,1 % 100 %

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV