Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Hierbij werden 2 o

Hierbij werden 2 o ciële waarschuwingen, 3 PV’s van overtreding aangaande gebrekkige hygiëne en 1 PV voor sluikslachting (aanvoer van niet gekeurd schapenvlees) opgesteld. 1 restaurant werd tijdelijk en 1 de nitief gesloten. In het kader van een ander onderzoek naar mensenhandel (uitgevoerd door de GDA Dendermonde) werden gedurende 5 avonden 77 restaurants gecontroleerd. Vijfmaal werd er door de politiediensten aan het FAVV bijstand gevraagd. Hierbij werden 5 PV’s van overtreding aangaande gebrekkige hygiëne opgemaakt; 4 restaurants werden tijdelijk gesloten. Bij de debrie ng van de totale actie waren er nog 3 meldingen van mogelijke gebrekkige hygiëne die eveneens opgevolgd werden. 4.2.4.3 Actie in de fytosanitaire sector Het betreft een actie naar het mogelijk misbruik als bestrijdingsmiddel van het fytofarmaceutisch product DURSBAN 5 G. Er werden residuen van chloorpyrifos vastgesteld in wortelen. In samenwerking met de DPA en diverse PCE’s werden controles uitgevoerd op bedrijven en ter hoogte van de veiling en de verwerkende industrie. 4.2.4.4 Actie in de sector levende dieren In navolging van voorgaande jaren werd ook in 2005 een actie door de NOE georganiseerd in het kader van de illegale handel van schapen en geiten. De actie werd dit jaar toegespitst op enerzijds de invoer van schapen/geiten en anderzijds op een meer speci eke doelgroep van schapenhandelaars en -invoerders. Een derde aandachtspunt was het gebruik van verboden sto en bij de vetmesting van de dieren. Naast deze drie aandachtspunten werden door de NOE tijdens de bedrijfsbezoeken de identi catie, registratie, vervoer van dieren alsook de inventaris gecontroleerd (36 controles). Daarvan waren er 15 niet in orde. Eenendertig controles werden uitgevoerd op het naleven van het Koninklijk besluit betre ende het vervoer van levende dieren. Hiervan werden 9 niet-conformiteiten vastgesteld. De belangrijkste inbreuken bettre en meestal het register van de vestiging, inventaris, identi- catie en oormerken, en het register van vervoer. Er werden 9 processen-verbaal en 3 o ciële waarschuwingen opgemaakt; 16 gecontroleerde bedrijven waren volledig in orde. Controleactiviteiten 147

Activiteitenverslag 148 Tijdens de actie werden monsters (als gerichte monsternames) genomen van het voeder, drinkwater en faeces. Deze werden gescreend op de aanwezigheid van Beta-agonisten. In totaal werden 45 stalen genomen. Deze werden allemaal conform bevonden. 4.2.4.5 Actie in de zuivelsector In het kader van het nationaal Veiligheidsplan van de politie werd door de GDA Gent beslist om een actie op te starten rond de zwendel in afvalsto en in de zuivelsector. Rauwe hoevemelk die gecontamineerd is met remsto en (antibiotica) mag niet verwerkt worden tot levensmiddelen of dierenvoeding. Zij dient onder strikte voorwaarden opgehaald en vernietigd te worden. Het FAVV heeft, evenals OVAM (Openbare Vlaamse Afvalsto en Maatschappij), zijn medewerking verleend aan deze actie “Galaxy”. In totaal werden vier melkinrichtingen geïnspecteerd en dit verspreid over het gerechtelijk arrondissement Gent, Dendermonde en Oudenaarde. In één van de vier gecontroleerde melkinrichtingen werd duidelijk vastgesteld dat de gecontamineerde melkleveringen niet werden afgevoerd en vernietigd zoals wettelijk voorgeschreven. Deze inspectie heeft aanleiding gegeven tot het opstarten van een opsporingsonderzoek onder leiding van het parket Gent.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv