Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1. Vogelgriep

1. Vogelgriep Crisispreventie en crisisbeheer 163 De crisispreventie van het Agentschap heeft het grootste deel van het 2005 in het teken gestaan van de vogelgriep. Doordat de dreiging van de ziekte evenwel alsmaar toenam, was het onderscheid tussen preventie en bestrijding interdun. Het Voedselagentschap heeft immers in het najaar zijn crisisstructuur geactiveerd en alle voorbereidingen getro en die nodig zijn om een uitbraak van de ziekte zo snel mogelijk onder controle te brengen. De maatregelen die op dat ogenblik in het ganse land werden opgelegd en in het bijzonder de maatregelen die van toepassing waren in de gebieden waar veel trekvogels zich ophouden, waren in de eerste plaats bedoeld om de insleep van het vogelgriepvirus tegen te gaan. In die zin hadden ze strikt genomen een preventief karakter. Door de grote dreiging en hun strengheid werden ze in de praktijk toch als bestrijdingsmaatregelen beschouwd. Mede daarom wordt in deel 4 geen onderscheid gemaakt tussen crisispreventie enerzijds en crisisbeheer anderzijds. Het vogelgriepvirus dat einde 2003 in Zuidoost-Azië is opgedoken en daar in 2004 lelijk heeft huisgehouden, heeft in 2005 zijn opmars richting Europa gestaag voortgezet. De ziekte werd in het voorjaar en de zomer door de seizoensgebonden migratiebewegingen van wilde vogels verspreid naar het zuiden van Rusland en Kazakstan. Van daaruit werd in het najaar de sprong gemaakt eerst naar het deel van Rusland ten westen van het Oeralgebergte en nadien naar de regio rond de Zwarte Zee. Zowel Rusland, Roemenië, als Oekraïne en Turkije werden zwaar getro en door de ziekte. Ter herinnering: het H5N1 vogelgriepvirus dat aan de basis ligt van deze bijna wereldwijde epizoötie onderscheidt zich van andere hoogpathogene vogelgriepvirussen (zoals bijvoorbeeld het H7N7 virus dat in 2003 voor problemen heeft gezorgd in Nederland, België en Duitsland) door zijn zeer brede gastheerspeci citeit en zijn uitermate agressieve karakter bij andere vogelsoorten dan pluimvee. Tot op heden werd het virus al aangetro en bij meer dan 70 vogelsoorten, voornamelijk eenden, ganzen, zwanen, meeuwen en andere watervogels. Daarnaast zijn ook zoogdieren als de kat, steenmarter, civetkat, luipaarden, tijgers en ook de mens al getro en geweest, dikwijls met dodelijke a oop. Dit vogelgriepvirus wordt door experts gezien als één van de mogelijke kandidaten om de volgende humane grieppandemie te veroorzaken en geniet in die zin dan ook wereldwijd een enorme belangstelling, zowel vanuit veterinaire hoek als vanuit de hoek van de volksgezondheid.

Activiteitenverslag 164 Gezien de rol die migrerende watervogels duidelijk spelen in de verspreiding van het virus, was de kans reëel dat het virus via deze weg in de EU zou worden geïntroduceerd bij wilde of in gevangenschap gehouden vogels. De ervaring in de reeds getro en landen had bovendien geleerd dat daarbij vooral de eenden en ganzen op professionele houderijen en het pluimvee gehouden door particulieren (de zgn. ‘backyard’ houderijen) een groter risico lopen om besmet te raken. Deze dieren worden immers overwegend in open lucht gehouden en gevoederd en oefenen zo een grote aantrekkingskracht uit op wilde vogels op zoek naar voedsel of een plaats om te rusten. Het Voedselagentschap heeft in samenwerking met andere overheidsdiensten een resem preventieve maatregelen uitgewerkt om de dreiging van het vogelgriepvirus te anticiperen en de gevolgen van een eventuele introductie zoveel als mogelijk te voorkomen. Overal in de EU werden gelijklopende initiatieven genomen en werden gelijkaardige maatregelen uitgevoerd. Aangezien het onmogelijk is om de verspreiding van de ziekte onder de wilde vogels te voorkomen, zijn de maatregelen er voornamelijk op gericht geweest om een dergelijke introductie bij in het wild levende vogels zo snel mogelijk op te sporen, om de overdracht vanuit de wilde fauna naar in gevangenschap gehouden pluimvee en vogels te voorkomen en om een eventuele uitbraak bij in gevangenschap gehouden dieren zo snel als mogelijk te ontdekken en uit te roeien. 1.1. Bioveiligheid in de pluimveesector en risicoanalyse op de pluimveehouderijen Het Voedselagentschap heeft de pluimveesector via zijn website, de pers en door directe mailing zoveel mogelijk over de problematiek geïnformeerd en gesensibiliseerd. Centraal in de boodschap stonden de bioveiligheidsmaatregelen. Zo werden in de ganse pluimveeketen strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd, die insleep van ziekten in de stallen moeten verhinderen. De belangrijkste nieuwigheid op dat vlak is ongetwijfeld de risicoanalyse die in het najaar op de ruim 1.900 professionele pluimveehouderijen van het land werd uitgevoerd. Samen met de bedrijfsdierenarts diende de pluimveehouder daarbij een checklist te overlopen, die er op gericht was om hem of haar bewust te maken van de zwakke punten wat betreft de bioveiligheid van het bedrijf. Het FAVV heeft de gegevens van de enquête verwerkt in een databank en zal deze gebruiken als hulpmiddel in de bestrijding en de preventie van de vogelgriep. De bedoeling is om deze enquête jaarlijks te herhalen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV