Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.2.3. Toezicht bij in

1.2.3. Toezicht bij in gevangenschap gehouden pluimvee Crisispreventie en crisisbeheer 167 Het Voedselagentschap tracht elke insleep van vogelgriep in onze pluimveestapel zo spoedig mogelijk op te sporen. Elke houder van pluimvee is daarom verplicht om elk geval van abnormale ziekte en sterfte van zijn dieren onmiddellijk te laten onderzoeken door een dierenarts. Indien deze laatste bij dat onderzoek vogelgriep niet kan uitsluiten, dan moet hij dit onmiddellijk melden. Het FAVV stuurt vervolgens een medewerker ter plaatse, die de verdenking zal onderzoeken en beoordelen. Indien nodig worden stalen voor onderzoek aan het laboratorium overgemaakt. In het najaar heeft het FAVV bovendien in de professionele sector de verplichting opgelegd om stalen voor een laboratoriumonderzoek over te maken vooraleer met de behandeling van een lot zieke dieren kon worden begonnen. Beide verplichtingen hebben aanleiding gegeven tot een signi cante stijging van het aantal autopsies. Sinds de zomermaanden werden meer dan 550 dossiers aangelegd en onderzocht. In geen van de gevallen werd vogelgriep aangetoond. 1.2.4. Jaarlijkse serologische screening bij in gevangenschap gehouden pluimvee Het FAVV organiseert jaarlijks een serologische monitoring in de pluimveesector, waarbij antisto en voor H5- en H7-vogelgriepvirussen worden opgespoord. De bedoeling is in de eerste plaats om de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriepvirussen op onze pluimveebedrijven vast te stellen. Deze weinig agressieve stammen van het vogelgriepvirus kunnen immers omdat ze weinig of geen ziekte veroorzaken ongemerkt in het pluimvee sluimeren. En hoewel de besmetting veelal van korte duur is, bestaat toch altijd het risico dat het virus zich tot een hoogpathogene, veel agressievere vorm ontwikkelt die wel tot ernstige uitbraken zal leiden. De screening heeft zich hoofdzakelijk gericht op de risicobedrijven, bedrijven dus die omwille van de pluimveesoorten die ze houden of omwille van het houderijtype een groter risico lopen om besmet te raken met vogelgriepvirussen. Het betreft hier onder meer kalkoenen-, eenden- en ganzenhouderijen en de houderijen waarbij het pluimvee in open lucht wordt gehouden. Einde 2005 werden zo 4.770 dieren bemonsterd op 376 pluimveebedrijven.

Activiteitenverslag 168 Tabel 4.1: overzicht van de monsternemingen in het kader van de jaarlijkse serologische screening bij pluimvee. Aantal bedrijven Kippen, fazanten, patrijzen en loopvogels In de risicogebieden Buiten de risicogebieden met buitenbeloop zonder buitenbeloop Eenden en ganzen Kalkoenen West-Vlaanderen 16 18 34 2 22 Oost-Vlaanderen 19 13 26 3 5 Antwerpen 7 18 44 2 0 Limburg en Vlaams-Brabant 2 14 43 3 0 Wallonië 2 34 34 10 5 Totaal 46 97 181 20 32 Op 2 ganzenbedrijven, 2 eendenbedrijven en 3 legkippenhouderijen en 1 kippenbedrijf met ouderdieren werden in totaal 15 dieren met antisto en tegen H7 of H5 gevonden. Bijkomende onderzoeken en staalnemingen hebben evenwel op geen van deze bedrijven een H5- of een H7-vogelgriepvirus kunnen aantonen. Wel werd in één van de eendenhouderijen een laagpathogeen H3N1 virus aangetoond, dat verder niet van betekenis is in de problematiek van de vogelgriep bij pluimvee.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv