Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1. Nieuw fi

1. Nieuw fi nancieringssysteem 1.1. Heffi ngen Het voedselagentschap als organisatie 15 Een nieuwe nanciering van het Voedselagentschap die een meer billijke verdeling van de lasten over de verschillende sectoren nastreeft werd opgesteld, in overleg met de sectoren. In dit door de regering goedgekeurd nieuw systeem stijgt de totale inbreng van de sectoren in de werkingskosten van het FAVV niet en wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk de prestaties direct aan de betrokken ondernemingen te factureren. Het controleprogramma wordt door een he ng ge nancierd waaraan alle operatoren onder de bevoegdheid van het FAVV onderworpen zijn. In uitvoering van de wet van 9 december 2004, betre ende de nanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft het Agentschap in 2005 de nodige stappen ondernomen om het KB ‘He ngen’ en het KB ‘Retributies’ te laten publiceren en om ze in de praktijk te implementeren. De sector werd hierbij geraadpleegd, zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase van deze uitvoeringsbesluiten. De retributies dekken zoveel mogelijk toewijsbare kosten en slechts de niet-toewijsbare kosten worden via he ngen door alle operatoren die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen gedragen. Op 10 november werden de beide uitvoeringsbesluiten, met goedkeuring van de Europese Commissie, door de minister ondertekend en op 21 november 2005 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het KB met betrekking tot de he ngen voorziet dat alle operatoren met activiteiten die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, op enkele uitzonderingen na, een he ng moeten betalen. De he ngsenveloppe dient de kosten te dekken, gemaakt in het kader van de steekproefsgewijze controles voor het controleplan. Het speci eke bedrag van de he ng voor één bepaalde operator varieert al naargelang de sector waartoe hij behoort en de omvang van zijn bedrijf.

Activiteitenverslag 16 1.2. Retributies De operatoren moeten zelf aangifte doen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van het he ngsbedrag. In het kader van deze aangifte werden tussen 15 november en 9 december 243.428 mailings verzonden door eGOV/SMALS in opdracht van het FAVV. Elke mailing bestond uit: een begeleidende brief, een informatiebrochure en een aangifteformulier. De verzendingsgegevens waren gebaseerd op data uit de oude databanken en de KBO (Kruispuntenbank der Ondernemingen). De operatoren konden opteren voor een elektronische of een manuele aangifte. eGOV/SMALS nam de verwerking van de formulieren op zich. Om de operatoren zo goed mogelijk te informeren en hun vragen te beantwoorden werd in de eerste plaats een call-center opgezet in samenwerking met eGOV/SMALS. Aan de hand van vooraf door het FAVV opgestelde FAQ’s beantwoorde het call-center zoveel mogelijk vragen. Vragen of problemen die op deze manier niet opgelost geraakten, werden in tweede instantie in het FAVV behandeld en werden na validatie door de verschillende besturen aan de FAQ-lijst toegevoegd. Ook op het web konden de operatoren een schat aan informatie terugvinden via de nancieringssite (www.favv2006.be) en de o ciële site van het FAVV (www.favv.be). Het in voege treden van het Koninklijk Besluit met betrekking tot de retributies moest leiden tot een billijkere benadering van de vergoeding van de prestaties van het FAVV in de verschillende sectoren. Hierbij werd hoofdzakelijk via het principe gewerkt dat de gehanteerde tarieven kostendekkend moesten zijn en werd vertrokken van een uurtarief voor controleurs respectievelijk inspecteurs of gelijkgestelden. Om de implementatie van deze nieuwe regeling vlot te laten verlopen, werden zowel centraal als op het terrein de nodige voorbereidingen getro en. Dit heeft ondermeer geleid tot de ontwikkeling en het opstarten van het nieuwe informaticaprogramma Adminlight.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV