Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.3. Gevoelige

1.3. Gevoelige natuurgebieden en ophokregeling Crisispreventie en crisisbeheer 169 Het Voedselagentschap heeft in oktober in toepassing van de Europese regelgeving de zogenaamde gevoelige natuurgebieden afgebakend. Deze gevoelige natuurgebieden zijn zones waar hoge concentraties watervogels of migrerende vogels worden aangetro en en waar bijgevolg de kans groter is op contact tussen mogelijk met het H5N1-virus besmette wilde vogels en gedomesticeerde vogels. De gevoelige natuurgebieden werden afgebakend op aangeven van ornithologen en van de bevoegde diensten van de 3 Regio’s, die zich daarbij baseerden op de tellingen van wilde vogels van de afgelopen 10 jaren. In totaal werden 202 gemeenten in Vlaanderen en 59 gemeenten in Wallonië geheel of gedeeltelijk door dergelijke zone bedekt. De gevoelige natuurgebieden maakten ongeveer 10% van het grondgebied of de oppervlakte van een provincie uit. Figuur 4.3: overzicht van de gevoelige natuurgebieden afgebakend in 2005.

Activiteitenverslag 170 Tussen 31 oktober en 15 december was in de gevoelige natuurgebieden een algemene ophokplicht van kracht voor in gevangenschap gehouden pluimvee en vogels. Deze ophokplicht betekende in de praktijk dat de dieren e ectief in hun stal of hok dienden te worden opgesloten om zo contact met wilde vogels te voorkomen. Gezien de welzijnsproblemen die een langdurig opsluiten in een beperkte leefruimte met zich mee kan brengen, is nadien in overleg met alle betrokken sectoren en verenigingen en op aangeven van experts beslist om het ophokken eerder als een afschermen in te vullen. Dieren die nog dienden te worden opgehokt, konden vanaf 15 december alsnog in open lucht worden gehouden, weliswaar onder netten of gaasdraad. 1.4. Vaccinatie in de dierentuinen Hoewel de Europese Unie momenteel wel toelaat dat pluimvee in noodsituaties en onder welbepaalde voorwaarden kan worden gevaccineerd, verbiedt ze nog steeds het routinematige gebruik van de preventieve vaccinatie bij de bestrijding van de vogelgriep. Als enige uitzondering op deze regel heeft de Commissie in oktober 2005 toegestaan dat dierentuinen hun genetisch waardevolle populaties van zeldzame vogels mochten vaccineren. Het FAVV heeft daartoe in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de modaliteiten en het wettelijk kader geschapen voor een dergelijke vaccinatie tegen het H5N1-virus. Van de 40-tal erkende dierentuinen en dierenparken in ons land hebben er uiteindelijk 9 gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Met de vaccinatie van de zowat 1.200 vogels werd pas begin 2006 een aanvang genomen. 1.5. Voorbereiding van de organisatie op uitbraken en samenwerking met andere diensten en organisaties Het FAVV heeft haar inspanningen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele uitbraak van het vogelgriepvirus onverminderd verder gezet. Ook werd getracht om de samenwerking met de andere overheidsdiensten en met het Interministerieel Commissariaat In uenza verder uit te bouwen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv