Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Crisispreventie en

Crisispreventie en crisisbeheer 171 Op organisatorisch vlak werd de interne crisisstructuur verder uitgebouwd en omschreven. De samenwerking met de andere bij de bestrijding betrokken overheidsdiensten werd aangehaald. Zo werd met de Gewesten het ophaalnetwerk voor kadavers van wilde vogels op poten gezet en werden met het Crisis- en Coördinatiecentrum van de Regering de afspraken omtrent samenwerking met de hulpdiensten bij een uitbraak van vogelgriep verder geconcretiseerd. Ook werd de informatieverspreiding naar de gemeentebesturen sterk opgedreven. Ter aanvulling van het bestaande draaiboek vogelgriep werden praktische procedures en instructies en de wetgeving uitgewerkt of aangepast aan nieuwe Europese instructies of regelgeving en aan de steeds wijzigende situatie op het terrein. In samenwerking met de pluimveesector en de federaties die de duiven- en vogelliefhebbersverenigingen vertegenwoordigen werd een lange-termijn-strategie op papier gezet. In het uit de besprekingen resulterende schema werden maatregelen zoals de ophokregeling en het verzamelen van dieren uitgewerkt in functie van de migratieperiode en waar het vogelgriepvirus zich bevindt. Wat betreft de bescherming van de werknemers tegen vogelgriep werden de voorraden beschermkledij aangevuld en de kwaliteit van het materiaal verbeterd. Elke agent die mogelijk bij een uitbraak zou worden ingeschakeld werd gevaccineerd tegen humane griep. Via het Interministerieel Commissariaat In uenza kan het FAVV beschikken over een voorraad virusremmende middelen. De nodige praktische afspraken werden gemaakt om het logistieke aspect van een uitbraak in ons land zo goed als mogelijk op te vangen. Zo werd onder meer met een Belgisch bedrijf een raamcontract afgesloten voor het ruimen van pluimvee. De crisiscel heeft lange tijd als call center gefungeerd voor oproepen en vragen omtrent de vogelgriep. Na het uitbouwen van het call center in uenza door het Interministerieel Commissariaat werd de werking ervan door de crisiscel ondersteund met het opleiden en informeren van de betrokken telefonisten.

Activiteitenverslag 172 2. Varkenspest bij everzwijnen In de Oostkantons, vlakbij de Duitse grens, werd einde 2002 een geval van klassieke varkenspest vastgesteld bij everzwijnen. Deze vondst werd toen verwacht, aangezien zowel in Duitsland (in de deelstaten Rheinland-Pfalz en Nordrhein-Westfalen) als in het Groothertogdom Luxemburg honderden gevallen waren vastgesteld tot net over de grens. Begin 2005 – ruim 2 jaar later dus – kon de laatste zone waarbinnen nog speci eke bestrijdingsmaatregelen van kracht waren worden opgeheven. Net zoals dat het geval is bij vogelgriep, waren de maatregelen die in die periode in de verschillende risicogebieden werden opgelegd aan de varkenshouderijen er in de eerste plaats op gericht om de overdracht van het varkenspestvirus vanuit de everzwijnenpopulatie naar varkens te voorkomen. Dat het virus uiteindelijk succesvol kon worden uitgeroeid in de everzwijnenpopulatie in het grensgebied tussen de 3 landen, is vooral te danken aan de doorgedreven vaccinatie die de Duitse en de Luxemburgse overheid in samenwerking met hun respectieve jagersverenigingen hebben georganiseerd bij deze wilde dieren. Ons land heeft de stap naar vaccinatie niet gezet, voornamelijk omdat de zeer intensieve monitoring van de everzwijnenpopulatie, die in de afgelopen jaren werd uitgevoerd in de provincies Luik en Luxemburg, geen nieuwe gevallen op ons grondgebied heeft kunnen aantonen. De resultaten van dit monitoringsprogramma zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals