Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

2.1. Federale

2.1. Federale Laboratoria voor de Voedselveiligheid in Melle en Gembloux Activiteiten van de laboratoria 187 De microbiologische analyses werden sinds 2004 gecentraliseerd in Melle en Gembloux. In 2005 werden er monsters van melk, zuivelproducten, vis, vlees, aromatische kruiden en voeders geanalyseerd. Ook het aantal opgespoorde ziekteverwekkers is gestegen. Zo werd in Melle in 2005 het actieterrein uitgebreid met de telling van Listeria monocytogenes die hersenvliesontsteking veroorzaakt, en de opsporing van E. coli O157:H7 die sterfte en voedselvergiftiging kan veroorzaken. In Gembloux werd een nieuwe methode voor de bepaling van Clostridium perfringens ingevoerd. Het aantal monsters nam in 2005 in Melle licht toe ten opzichte van 2004, terwijl het aantal analyses er afnam. Deze daling wordt verklaard door sterke vermindering van het aantal analyses chemische samenstelling in het controleplan van 2005. Deze daling werd slechts gedeeltelijk opgevangen door een stijging van deze analyses in opdracht van het BIRB (27% in Melle en 47% in Gembloux). De karakterisatie van het vetzuurpatroon van vetten door middel van gaschromatogra e werd overgebracht naar Gembloux. De daling van het aantal analyses van PCB’s en organochloorpesticiden in Gembloux zette zich in 2005 verder. Dit soort analyses werd vanaf 2004 de specialisatie van het laboratorium van Tervuren. De laboratoria Melle en Gembloux beschikken elk over een dispatchingsysteem. De monsters worden door de controleurs en inspecteurs van het FAVV genomen en bijeengebracht in de PCE van de monsternemer. Eenmaal per dag worden ze opgehaald door een interne transportdienst en naar het dispatchingcentrum in Melle of Gembloux gebracht. Daar worden ze gesorteerd en, ofwel via het interne transport naar een van de FAVV-laboratoria gebracht, ofwel in het dispatchingcentrum bewaard om. door een privé-laboratoria afgehaald worden. De resultaten van de analyses worden vervolgens ingegeven in het IG/IMP-informaticasysteem en toegezonden aan de PCE die de analyse heeft aangevraagd. Het jaar 2005 was het eerste volledige jaar waarin het dispatchingsysteem operationeel was en verder werd uitgebouwd en verbeterd. Dit betekende voor de laboratoria van Melle en Gembloux een aanzienlijke reorganisatie van de administratie en het laborotoriumwerk. In Gembloux werden hiervoor geen nieuwe personeelsleden aangeworven.

Activiteitenverslag 188 2.2. Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid in Gent Het laboratorium van Gent is het grootste laboratorium van het Agentschap. Het omvat twee grote afdelingen, nl. de afdeling residuen en contaminanten en de afdeling anorganische chemie. De eerstgenoemde afdeling concentreert zich op residuen van verboden sto en en diergeneesmiddelen in monsters van faeces, vlees en lever. In 2005 werden hier 26% minder monsters geanalyseerd dan in 2004. Dit was voornamelijk te wijten aan het wegvallen van ongeveer 5000 PCB-analyses in voeder, die overgedragen werden aan het laboratorium in Tervuren. Deze terugval werd opgevangen door het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden op nieuwe matrices zoals plantaardige levensmiddelen, vlees, ei en eiproducten, zuivel, haar, vacht, vet, oog en serum. In 2005 werden ook nieuwe analysemethoden ontwikkeld en ingevoerd, waaronder de screening en bevestiging van bèta-agonisten (verboden groeistimulerende middelen) in vlees, van schildklierremmers (met watervasthoudend e ect) in vlees en faeces en van chlooramfenicol (verboden antibioticum) in melk, zuivelproducten en faeces. Door deze uitbreidingen bleef het aantal analyses in 2005 nagenoeg status quo. Daarenboven werden meer combinaties van analyses aangevraagd op eenzelfde monster. In de afdeling anorganische chemie was het aantal metaalanalyses in voeding in 2005 dubbel zo groot als in 2004. Er werden groenten, fruit, dranken, zaden, vis en aquacultuurproducten geanalyseeerd. Het laboratorium is gestart met de analyse van cadmium en lood in fruit, groenten en granen, en van kwik in dierenvoeder, vis en aquacultuurproducten. De meststofanalyses in 2005 betro en analyses van slib, compost, potgrond en fosfaatmeststo en. Een derde kleine afdeling ‘Globodera’ spoort het aardappelcystenaaltje op in aardappelengrondmonsters. Vanaf november werden de analyses aan de pootgoedtelers gefactureerd.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv