Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

4. Het budget van het

4. Het budget van het Voedselagentschap Het voedselagentschap als organisatie 23 Het begrotingsjaar 2005 mag beschouwd worden als een overgangsjaar voor wat betreft de nanciering van het Voedselagentschap. De 2 koninklijke besluiten inzake retributies en he ngen die de nanciering van het Voedselagentschap vanaf 1 januari 2006 moeten garanderen werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.. Met het oog op zijn vlotte implementatie werd een volledig nieuw boekhoudplan opgesteld. Dit geeft het agentschap achteraf een grote transparantie tegenover de sectoren. Sinds 1 juli 2004 worden de BSE-testen gepre nancierd door het FAVV. Gezien een gedeelte van deze kosten pas vanaf 1 januari 2006 via de facturatie van de he ngen gerecupereerd zal worden, heeft de Thesaurie op zijn beurt de kostprijs van de BSE-testen in 2005 voor een bedrag van 12.000.000 € gepre nancierd. Tevens werd in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 12 maart 2004 een eerste jaarlijkse a ossing verricht van 4.477.101 €, waarbij de door het BIRB in het verleden gepre nancierde kosten van de BSE-testen door het FAVV terugbetaald worden en dit over een periode van 15 jaar. Om in de toekomst de operationele kosten van crisissituaties in eerste instantie op te vangen, heeft het Voedselagentschap een bijzondere provisie van 10.000.000 € aangelegd overeenkomstig de bepalingen van het KB van 10 november 2005 houdende vaststelling van de nadere regels en het bedrag van de bijzondere provisie bedoeld in artikel 9 van de wet van 9 december 2004 betre ende de nanciering van het FAVV.

Activiteitenverslag 24 Rubriek Inkomsten Begroting Realisaties Dotatie 64.716.500 64.716.500 EU tussenkomst 4.026.000 5.740.018 Eigen inkomsten 67.379.389 57.008.883 BSE-inkomsten 3.852.000 2.931.715 Pre nanciering BSE door Thesaurie 12.000.000 12.000.000 Totaal 151.973.889 142.397.116 Totaal zonder BSE 136.121.889 127.465.401 Rubriek Uitgaven Personeel Begroting Realisaties Lonen en wedden 67.141.977 64.426.608 Andere personeelskosten 6.367.980 5.708.103 Werking Personeelsgebonden werkingskosten 9.926.053 9.981.973 ICT 5.796.921 5.986.922 Externe dierenartsen 27.371.833 25.218.536 Externe labo’s 14.432.800 13.964.050 Uitgaven BSE 14.526.200 12.338.401 Terugbetaling BIRB lasten uit het verleden BSE 4.385.580 4.477.101 Andere werkingskosten 3.635.733 3.400.825 Investeringen Tabel 1.2 : Het budget van het Voedselagentschap (in euro) Machines, meubilair, ICT 3.361.300 2.814.574 Totaal 156.946.377 148.317.093 Totaal zonder BSE 138.034.597 131.501.591

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv