Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1. Projecten 1.1.

1. Projecten 1.1. Food@work In oktober 2003 werd in het Voedselagentschap food@work o cieel opgestart. Food@work is het BPR-project (Business Process Reengineering) dat werd opgestart om de werking van het FAVV te verbeteren en te stroomlijnen. BPR kan men omschrijven als het fundamenteel herdenken en vernieuwen van de organisatieprocessen om grote prestatieverbeteringen te realiseren. 1.1.1. Uittekenen van de nieuwe organisatieprocessen In een eerste fase van het BPR-project werden 9 verbeterprogramma’s geïdenti ceerd, telkens gefocust op een bepaald thema (zie guur hierna). Per verbeterprogramma werd een multidisciplinaire werkgroep samengesteld. In mei 2005 beëindigden de 9 werkgroepen hun opdracht om een 65-tal processen van het FAVV te analyseren en te optimaliseren. Navolgende guur toont de belangrijkste thema’s en resultaten van de analyses door de werkgroepen per verbeterprogramma: 1.1.2. Kloofanalyse en implementatieplan Nieuwe processen staan niet op zichzelf. Om deze in de praktijk te realiseren moeten een aantal voorwaarden · vervuld zijn: · De medewerkers beschikken over de benodigde competenties, · E zijn voldoende VTE’s voorzien, · Waar nodig is een goede ICT-ondersteuning voorzien, De noodzakelijke budgettaire middelen zijn beschikbaar. Vooraleer te starten met de implementatie van de BPR werd er een kloofanalyse gemaakt op het vlak van personeel, ICT, structuur en budget. Bovendien werden de processen op een logische manier geclusterd tot implementatieprojecten. Op basis hiervan, en van een prioritisering van de projecten, werd een planning opgemaakt voor de implementatie. Horizontale activiteiten 27

Activiteitenverslag 28 Algemeen beleid en overleg met andere overheden : ● Aanpassingen aan de rol en de samenstelling van het Raadgevend Comité ● Optimaliseren van de procedure voor het uitbrengen van (spoed)advies door het Wetenschappelijk Comité ● Invoering van een interne en externe impactanalyse vooraleer beleidsvoorstellen goedgekeurd worden ● Opmaak van een canvas voor de organisatie van alle externe rapporteringen. Budget en beheerscontrole : ● Centraliseren, standaardiseren en automatiseren van de inning van gelden ● Verbetering van het proces rond begrotingsopmaak en –controle ● Grotere responsabilisering van de budgetverantwoordelijken binnen de verschillende diensten ● Opstart van gestructureerde nanciële audits ● Verregaande automatisering en standaardisering van de uitgaande betalingen Kwaliteitszorg : ● Uitbouwen van de interne audit binnen het FAVV ● Invoering van een permanente kwaliteitszorg, met een gedeeltelijke ISO 9001 certi cering als doel ● Oprichting van een ombudsdienst voor klachten van externen over de werking van het FAVV ● Introductie van een systeem voor het beheer van documenten ● Creatie van een uniek glossarium voor het FAVV Crisispreventie en –beheer : ● Nieuw geïnformatiseerd systeem voor de captatie en behandeling van potentiële crisissignalen ● Nieuwe typologie van meldingen ● Uniform en uitgewerkt raamkader voor beheer van crisis, verhoogde waakzaamheid en alarm ● Vaste methodologie voor simulatieoefeningen Personeel en organisatie : ● Vaste procedure voor het opstellen van strategisch personeels- en opleidingsplan voor 5 jaar, met jaarlijkse concretisering ● Implementatie van een nieuwe personeelsdatabank ● Uitbouw van de processen voor selectie, promotie, stages en opleidingen ● Nieuwe praktische en functionele organisatie van de dienst P&O ● Verzekeren van de sociale dienst volgens een aantal nieuwe principes ● Speciale aandacht voor de verdere uitwerking van interne competentieoverdracht

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv