Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

· een centralisatie en

· een centralisatie en vernieuwing gebeurt van de verschillende systemen rond traceerbaarheid. Om deze doelstellingen te bereiken zijn binnen de afdeling ICT een aantal projecten opgestart: · Binnen FoodNet werd een nieuwe eigen applicatie gebouwd die de controleurs en inspecteurs op het terrein ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en rapportering van · hun controles. Dit systeem werd eind 2005 afgewerkt en wordt begin 2006 operationeel. Het Alfa project groepeert alle BPR-planningsprojecten om via voorstudie te komen tot · een geïntegreerde planningstool voor het controleplan. Door de invoering van een nieuw nancieringssysteem werd de applicatie voor de factura- · tie Finfood grotendeels herbouwd. Voor het HR Oracle project werd een lastenboek uitgegeven en een partner geselecteerd voor de invoering van een centrale personeelsdatabank, met uitgebreide functionaliteiten · rond het human ressources management. Om de gegevens van alle operatoren binnen de voedselketen te beheren werd het project BOOD gerealiseerd. Hierbij werd een centrale databank binnen het agentschap gecreëerd voor het beheer van adresgegevens en activiteiten van operatoren. Deze databank staat in · directe verbinding met de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). Voor de modernisatie van de ondersteuning van de FAVV–laboratoria werd een nieuw LIMS-pakket aangekocht. Deze applicatie zal gelinkt worden aan andere systemen zoals · FoodNet. De Beltrace-applicatie moet zorgen voor een uniforme registratie in de slachthuizen en · werd operationeel in december 2005. Voor de herwerking van het traceerbaarheidssysteem Sanitel werd een lastenboek opgesteld en gepubliceerd. Horizontale activiteiten 31

Activiteitenverslag 32 2. Uitvoering van het controleplan 2005 In 2005 heeft het voedselagentschap voor het tweede opeenvolgende jaar een geïntegreerd controleplan gerealiseerd dat het controleprogramma, ontwikkeld door evaluatie van de risico’s, omzet in een planning voor de 11 PCE’s. 2.1. Opmaken van de planning De controles werden gepland door het controleprogramma 2005 over het ganse jaar te verdelen onder de 11 PCE’s, rekening houdend met parameters als het seizoensgebonden karakter van sommige controles en het aantal operatoren per provincie. · In het controleplan onderscheiden we drie types controles: De voorspelbare en kwanti ceerbare controles De PCE krijgt een vooropgesteld doel (aantal controles) binnen een welbepaalde tijdspanne (maand of week). De verdeling verzekert een regelmatige controle gedurende het · hele jaar over alle provincies. De niet-voorspelbare maar kwanti ceerbare controles Het objectief is vastgelegd op jaarbasis, zonder opgelegde controleperiode. Het gaat hier bijvoorbeeld om controles die moeten uitgevoerd worden bij variërende oogstperiodes of · bij invoer van producten die occasioneel worden ingevoerd. De niet-voorspelbare en niet-kwanti ceerbare controles Enkel een niet-kwanti ceerbaar objectief wordt op jaarbasis gepland. Hier gaat het bijvoorbeeld om monsternemingen bij het vaststellen van afwijkingen of bij onvoorziene wegcontroles. Het controleplan werd ter beschikking gesteld van de PCE’s via een veilige en gebruiksvriendelijke webapplicatie die toelaat om op een passende manier een analyseaanvraagformulier af te drukken, de gegevens van uitgevoerde prestaties in te brengen, de technische ches te consulteren, …

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005 - Smals