Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

2.2. Opvolging,

2.2. Opvolging, rapportering en realisaties 2005 De controles en de monsternemingen uitgevoerd in het kader van het controleplan worden gerapporteerd in de webapplicatie die speciaal daarvoor werd ontwikkeld. Door de uitgevoerde controles te vergelijken met de geplande objectieven, kunnen de PCE-hoofden de evolutie volgen van de situatie in hun provincie ten opzichte van de andere PCE’s. De regelmatige opvolging op het niveau van het hoofdbestuur van de realisatie van het controleplan laat indien nodig toe om tijdens het jaar de controles onder de PCE’s te herverdelen. Het veranderen van het aantal operatoren tijdens het jaar kan eveneens wijzigingen in het aantal uitgevoerde controles met zich meebrengen. De objectieven en de uitvoering van het controleplan 2005 worden in onderstaande guur weergegeven. Bovenop deze inspecties werden 30.765 niet-voorspelbare en niet-kwanti ceerbare controles uitgevoerd. Dat brengt het totaal van de uitgevoerde controles in het kader van het controleplan 2005 op 197.834. Figuur 2.1 : Doelstellingen en realisaties van monsternemingen en controles in 2005, onderverdeeld per sector 180.000 Gegevens 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Sect. 1 Sect. 1 Primaire productie Sect. 2 Sect. 3 Total Sect. 2 Transformatie Sect. 1 Distributie Horizontale activiteiten 33 Totaal Aantal geplande monsters 37.424 17.126 11.574 66.124 Aantal gerealiseerde monsters 38.591 16.944 11.570 67.105 Aantal geplande inspecties 68.890 31.661 51.483 152.034 Aantal gerealiseerde inspecties 64.400 24.390 78.279 167.069

Activiteitenverslag 34 3. Opmaak controleprogramma 2006 Een van de doelstellingen die in het beleidsplan van het FAVV (businessplan voor het Voedselagentschap) werd nagestreefd, is het realiseren van een veilige voedselketen enerzijds door de consumenten minder bloot te stellen aan schadelijke sto en en anderzijds door minder incidenten en crisissen. Voedselveiligheid kan enkel door nauwe samenwerking met de operatoren zelf worden bereikt. Die operatoren staan hoe dan ook garant voor de producten die zij op de markt brengen en voeren hiervoor zelf een aantal controles uit (autocontrole). Het FAVV ziet conform zijn opdracht bij middel van o ciële routinecontroles toe op de instandhouding van de voedselveiligheid. Deze o ciële controles berusten nu eens op de analyse van monsters, dan weer op de inspectie van inrichtingen en de veri catie van documenten. In het kader van haar controleprogramma integreert het FAVV het geheel van de voedselketen, van de primaire sector tot de verkoop aan de eindverbruiker en beoogt de naleving van de garanties en normen voor alle aspecten die onder haar bevoegdheid vallen. Deze geïntegreerde aanpak draagt bij tot een sterkere veiligheid en hogere kwaliteit van de producten in doorheen de voedselketen, tot een beter niveau van dierenwelzijn en tot een hoog gezondheidsniveau van de dierlijke en plantaardige productie. Zowel bij de operatoren in de voedselketen als bij het FAVV is een controlesysteem dat alle producten, documenten en inrichtingen omvat echter praktisch niet haalbaar. Derhalve berusten de o ciële controles door het FAVV in de eerste plaats op een aantal keuzes. In deze context is de risico-evaluatie een essentieel onderdeel in de keuze van geprogrammeerde analyses, want deze houdt rekening met de ernst van de schadelijke e ecten die door de gevaren worden veroorzaakt (zware metalen, residuen van pesticiden, salmonella …) en met de omvang van de bevindingen van de laatste jaren. In verband hiermee zijn de aanwezigheid van gevalideerde autocontrolesystemen, de resultaten van vroegere inspecties en de sancties van de operatoren slechts enkele elementen van het risico die de programmering van de inspecties bepalen. De wettelijke verplichtingen en de aanbevelingen van de internationale instanties of van de verschillende comités (waaronder het Wetenschappelijk Comité) zijn eveneens criteria die bij de programmering van de analyses en de inspecties in aanmerking worden genomen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV