Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

5. Raadgevend Comité

5. Raadgevend Comité Het raadgevend comité van het FAVV geeft advies over alle materies die betrekking hebben op het door het Agentschap gevolgde en te volgen beleid. Dit kan zowel op eigen initiatief gebeuren als op aanvraag van de Minister of van de Gedelegeerd Bestuurder. Het comité is samengesteld uit alle belanghebbenden (sectoren, consumenten en andere overheden) die bij de werking van het FAVV zijn betrokken. 5.1. Algemene werkzaamheden In de loop van 2005 heeft het raadgevend comité 11 keer vergaderd, waarvan twee spoedvergaderingen. Het raadgevend comité werd in een eerste spoedvergadering samengeroepen omwille van de aanhoudende kritiek op de werking van het Agentschap binnen de primaire sector. Deze vergadering had tot doel informatie te verstrekken omtrent de acties van het FAVV op landbouwbedrijven en ten opzichte van de landbouwsector. De interdisciplinaire samenwerking van het FAVV met de federale politie en justitie en de samenwerking tussen het Voedselagentschap en de Gewesten zijn eveneens aan bod gekomen. De tweede spoedvergadering kwam er naar aanleiding van de gewijzigde situatie op het vlak van aviaire in uenza in het najaar van 2005. Op deze vergadering werd nader ingegaan op de maatregelen en de situatie in België en is de situatie op internationaal vlak van nabij toegelicht. Verder werd het raadgevend comité in de loop van 2005 onder meer geraadpleegd of geïnformeerd · over volgende onderwerpen: Evaluatie van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité in het kader · van de hernieuwing van de mandaten, · Food@work / verbeterprogramma, · Communicatieplan 2005-2006, · Begroting 2006, · Klachtenbeheer bij het FAVV / ombudsdienst, · Controleprogramma 2006, · Realisatie controleplan, SmalS-project / nieuwe nanciering, Horizontale activiteiten 47

Activiteitenverslag 48 · Nieuwe · Opmaak Allerhande voedselveiligheidsreglementering, jaarprogramma van het Raadgevend Comité voor 2006, actualiteitsdossiers (antibiotica in varkensvlees, Soedanrood in Worchestersaus, Umicore, fraude met oormerken, ei-labeling). Het spreekt voor zich dat het raadgevend comité voldoende aandacht heeft geschonken aan de evaluatie van haar werkzaamheden in het kader van de hernieuwing van de mandaten en dit in uitvoering van een beslissing van de Ministerraad. De verbetering van de organisatie en de werking van het raadgevend comité zal gebaseerd worden op de bevindingen van de food@work. Een ontwerp van koninklijk besluit houdende de wijziging van de samenstelling van de raadgevend comité en van de werking werd voor advies voorgelegd. Aansluitend bij het businessplan van het Agentschap zal worden voorzien in de oprichting van een opvolgingscomité dat de adviezen van het comité in verband met de nanciering zal voorbereiden en zal instaan voor de opvolging van de nanciële toestand van het Agentschap. Dit opvolgingscomité wordt samengesteld uit vier vertegenwoordigers van sectoren die bijdragen tot de nanciering van het Agentschap. In 2005 heeft het comité in het kader van haar wettelijke opdracht overwegend geadviseerd over · reglementering. Hierbij zijn volgende ontwerpen van besluiten aan bod gekomen: · de detailhandel in bepaalde voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong, de vaststelling van de vergoedingen betre ende de taken toevertrouwd aan de · Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, · de wijziging van de samenstelling van het raadgevend comité, · afwijkingen voor zeer kleine bedrijven, vaststelling van de modaliteiten van de erkenningen afgeleverd door het · Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de vaststelling van de modaliteiten van voorafgaande registratie of kennisgeving voor de uitoefening van activiteiten in het kader van de voedselketen.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv