Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

5.2. Markant in

5.2. Markant in 2005 Op 21 april 2005 werd het Raadgevend Comité in een speciale vergadering samengeroepen om samen met de deelnemers aan het project “Dialoog met consumenten over voedselveiligheid”, de FOD Volksgezondheid en de Koning Boudewijnstichting van gedachten te wisselen over de resultaten van de consumentendialoog. Dit project beoogde de burger/consument een stem te geven in het voedselveiligheidsdebat en besluitvorming en de dialoog te versterken rond belangrijke maatschappelijke problemen met alle belangrijke stakeholders. Het was een open vergadering in aanwezigheid van de pers. Na a oop werd een persconferentie gegeven over de resultaten van het project. Als algemene conclusie van dit eerste project is gesteld dat de betrokken overheidsinstanties, het Voedselagentschap en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het instrument “rechtstreekse dialoog met de burger” waardevol vinden en concrete toepassingsmogelijkheden zien binnen hun organisatie. Er is evenwel een behoorlijk kostenplaatje verbonden aan deze oefening dat gedeeltelijk is te wijten is aan het feit dat het om een eerste project ging. Binnen het FAVV wordt gekozen voor een nieuw project consumentendialoog rond het invoeren van een Smiley-logo. De discussie over consumentendialoog als onderdeel van het besluitvormingsproces bij overheden overstijgt de bevoegdheden van het FAVV. Vanuit haar invalshoek “governance” pleit de Koning Boudewijnstichting voor de uitbouw van een soort federaal expertisecentrum, dat vooral methodologisch ondersteunend zou kunnen werken voor alle federale overheidsdiensten die een rechtstreekse dialoog met burgers willen organiseren. De FOD Volksgezondheid van haar kant is van oordeel dat de tijd is aangebroken, om samen met het Voedselagentschap en met al de sectoren, een methodologie uit te werken, om de communicatie niet alleen met de sectoren maar ook met de burgers te voeren zodanig dat een goed geïnformeerde overheid op haar beurt informatie kan doorgeven aan de consument. Horizontale activiteiten 49

Activiteitenverslag 50 6. Wetenschappelijk Comité 6.1. Algemene werkzaamheden Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV onderzoekt en geeft advies, zowel op eigen initiatief als op vraag van de Minister of de Gedelegeerd Bestuurder, over alle materies die onder de bevoegdheid vallen van het Agentschap en die betrekking hebben op het gevolgde en het te volgen beleid van het Agentschap. In 2005 werd de samenstelling van het Wetenschappelijk Comité vernieuwd. Bij koninklijk besluit van 17 februari 2005 werden 20 nieuwe leden benoemd voor een periode van 4 jaar. De professoren Huyghebaert en Pussemier werden herverkozen als voorzitter en ondervoorzitter van dit Comité In 2005 heeft het Wetenschappelijk Comité 10 keer in plenaire zitting vergaderd en waren er 83 werkgroepvergaderingen. In totaal werden er in 2005 65 adviezen, 4 evaluaties, 1 consultatie en 1 amendement aan een advies uitgebracht. De adviezen kunnen geraadpleegd worden op de website van het FAVV (www.favv.be). Eén van de belangrijkste adviezen wordt verder kort toegelicht. In 2005 werd ook veel aandacht besteed aan de wetenschappelijke evaluatie van sectoriële gidsen voor autocontrole. Zo hebben 15 van de 65 uitgebrachte adviezen betrekking op deze gidsen. 6.2. Verontreiniging van de voedselketen door zware metalen in de nabijheid van de bedrijfssites van Umicore Op basis van de beschikbare gegevens over verontreiniging en consumptie, voerde het Wetenschappelijke Comité een risicobeoordeling uit om zo het niveau van blootstelling aan cadmium en lood van de verbruikers van voedingswaren die rond de bedrijfssites van Umicore geproduceerd worden (dierlijke producten, fruit en groenten), te schatten en te vergelijken met de wekelijkse aanvaardbare dosis. Daarnaast werd een aanvullende simulatieoefening met betrekking tot de inname en de inademing van cadmium door runderen uitgevoerd en dit op basis van consumptiegegevens van voeder en op basis van beschikbare gegevens over de verontreiniging van putwater.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv