Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.1.7. Sectorgids De

1.1.7. Sectorgids De Autocontrolegids voor de sector van de diervoeding, ontwikkeld door het platform OVOCOM, werd gevalideerd in 2005. Bepaalde verbintenissen werden aangegaan voor de aanpassing ervan in 2006, in het bijzonder de realisatie van een studie over de risico’s van kruiscontaminatie, de opmaak van een sectorieel bemonsteringsplan en de uitvoering van HACCP principes bij de kleine fabrikanten van diervoeders. 1.2. Dierengezondheid In totaal werden in 2005 tijdens 17.907 bedrijfsbezoeken 35.568 controles uitgevoerd. Ten opzichte van 2004 waren er ongeveer evenveel bedrijfsbezoeken terwijl het aantal controles tijdens die bedrijfsbezoeken gestegen is met 14%. De voornaamste redenen tot controle blijven identi catie en registratie van dieren, residu’s en hormonen, erkenningen, dierengezondheid, vervoer en bewegingen van dieren, invoer en uitvoer en dierenwelzijn. 1.2.1. Identifi catie- en registratiecontroles 1.2.1.1. Rundvee In januari 2005 waren in België 2,7 miljoen runderen verdeeld over 42.204 geregistreerde rundveebeslagen waarvan 13.216 melkveebeslagen. Ten opzichte van de vorige jaren blijft het totaal aantal rundveebeslagen licht dalen (40.640 in december 2005), terwijl het totaal aantal runderen is in 2005 gestegen (van 2.492.757 in januari tot 2.697.824 in december). Het aantal controles wordt in de tabel hierna beschreven. Het gaat om een fysische controle van de dieren ter plaats, of een administratieve controle van reglementaire documenten. Bij deze controles werden 613 processen-verbaal opgesteld en kregen 80 beslagen een administratieve boete. Soms werden op één beslag meerdere inbreuken vastgesteld (afwezigheid van oormerken en identi catiedocumenten). Controleactiviteiten 63

Activiteitenverslag 64 Totaal aantal beslagen 1.2.1.2. Varkens Tabel 3.2: controles van identi catie en registratie (I & R) Totaal aantal runderen 42.204 2.492.757 2.997 In 2005 waren in België 10.792 varkensbeslagen geregistreerd met in totaal 657.998 zeugenplaatsen en 4.989.016 vleesvarkensplaatsen. Hierop werden 1.625 I & R-controles verricht. Naast deze I & R-controles voerde het Agentschap controleopdrachten uit in het kader van erkenningen, dierengezondheid, dierenwelzijn, import en export, varkenstransport, residuen en contaminanten. 1.2.1.3. Schapen, geiten en hertachtigen Aantal uitgevoerde controles Beslagen Runderen Administratieve controles Fysische controles 249.177 185.203 Op een totaal van 40.654 werden 1.826 beslagen van kleine herkauwers bezocht voor controle. Hierbij werden 1.625 I & R-controles uitgevoerd. Er werden 65 processen-verbaal opgesteld. De voornaamste andere redenen voor controle waren: a everen van erkenningen (261), dierengezondheid (400), import (41), export (101), transport (337), dierenwelzijn (936) en onderzoek op residuen en contaminanten (19).

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Advies 12-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de ”gids ... - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Smals