Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.2.2.2. Varkens

1.2.2.2. Varkens 1.2.2.1.3. Runderbrucellose België is o cieel vrij van runderbrucellose sinds 25 juni 2003. Zoals in 2004 werd in 2005 werd geen enkele haard van runderbrucellose vastgesteld. 1.2.2.1.4. Rundertuberculose België is o cieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Toch komt deze ziekte nog sporadisch voor. Het statuut ‘vrij van rundertuberculose’ laat immers toe dat nog maximum 0,1% van alle beslagen één of meerdere runderen bevat die door tuberculose zijn aangetast. In 2005 werd rundertuberculose vastgesteld in 5 rundveebeslagen. Na epidemiologisch onderzoek werden alle runderen in deze haarden afgeslacht. Het totaal aantal geslachte dieren bedroeg 744. De totale vergoeding voor het afslachten van deze runderen bedroeg € 554.351 en wordt betaald door het ‘sanitair Fonds runderen’ waaraan alle rundveehouders nancieel moeten bijdragen. Dit is een lichte vermindering van het aantal getro en beslagen in vergelijking met 2004 (8 beslagen voor in totaal 271 runderen afgeslacht). 1.2.2.1.5. Enzootische runderleucose België is o cieel leucose-vrij sinds 1 juli 1999. In 2005 werd geen enkele haard vastgesteld, net zoals in 2004. 1.2.2.2.1. Ziekte van Aujeszky De verplichte bestrijding van de ziekte van Aujeszky werd in 1993 opgestart. De bestrijding is gebaseerd op een verplichte vaccinatie met een merkervaccin en het selectief slachten van besmette varkens. Op 31 december 2004 waren nog 3 Belgische varkensbedrijven besmet met het Aujeszkyvirus, op 31 december 2005 nog slechts 2. Het gaat om 2 bedrijven waar uitsluitend everzwijnen in gevangenschap worden gehouden. Het einddoel van een volledige uitroeiing van het Aujeszkyvirus is bijna bereikt. Dank zij deze gunstige resultaten kon het vaccinatieschema voor vleesvarkens versoepeld worden. Controleactiviteiten 67

Activiteitenverslag 68 1.2.2.2.2. Salmonella Sinds 1 september 2002 loopt het ‘Begeleidingsprogramma Salmonella Varkens’. Dit programma heeft als doel het opstellen van praktische adviezen voor het beheersen en bestrijden van Salmonella op varkensbedrijven. In 2005 werd gestart met de eerste fase van het Salmonella-bewakingsprogramma bij varkens. De serumstalen genomen bij vleesvarkens in het kader van het Aujeszkyprogramma werden eveneens serologisch onderzocht op Salmonella. In totaal werden 208.013 serologische analyses uitgevoerd, waarvan 12,8 % positief werden bevonden en zullen dienen voor het indelen van de varkensbedrijven in het kader van het Salmonella bewakingsprogramma. Afhankelijk of een bedrijf al dan niet een risicobedrijf is zullen er maatregelen opgelegd worden. Tegen het begin van 2007 zal het programma operationeel zijn. In het kader van het ‘Begeleidingsprogramma Salmonella Varkens’ werden 859 bloedstalen onderzocht op antisto en en werden 1.708 stalen drijfmest bacteriologisch onderzocht. Hierbij werden 24% en 18% positief bevonden. De meest voorkomende serotypes waren S. Typhimurium, S. Derby, S. Goldcoast, S. London en S. Livingstone. 1.2.2.3. Pluimvee 1.2.2.3.1. Gezondheidskwalifi catie Ieder bedrijf met minstens 200 stuks pluimvee moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor gezondheidskwali catie (gebruik van een hygiënesluis, bijhouden van een bedrijfregister, uitvoeren van een dergelijke reiniging en ontsmetting bij leegstand). Van de 916 inspecties waren er niet-conformiteiten in 12% van de gevallen. 1.2.2.3.2. Salmonellacontrole bij fokpluimvee De monitoring van vermeerderingspluimvee tijdens de productie gebeurt aan de hand van een o cieel bacteriologisch onderzoek om de 6 weken en een routineonderzoek om de 2 weken. In 2005 werd Salmonella Enteritidis in 3 tomen (0.49%) aangetro en en geen enkele toom was positief voor Salmonella Typhimurium. Andere Salmonella serotypen werden ook geïsoleerd.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende ... - Favv
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 06-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv