Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2005 - Favv

Activiteitenverslag 2005 - Favv

1.2.2.3.3.

1.2.2.3.3. Salmonellacontrole bij slachtpluimvee In 2005 werden 17.161 analyses uitgevoerd door de braadkippensector als uitgangscontrole waarvan 710 positief waren voor Salmonella (4.14%). 1.2.2.3.4. Salmonellacontrole in legbedrijven In 2005 werden 753 analyses uitgevoerd door de legsector als uitgangscontrole waarvan 41 positief waren voor Salmonella (5.4 % in 2005, 27 % in 2004). Er werd eveneens een Europees onderzoek ingesteld naar de prevalentie van Salmonella op legbedrijven. In totaal werden 149 bedrijven bemonsterd voor pluimvee, meststalen en stofstalen. Onder deze monsters bevatte 38%, 19% en 24% Salmonella respectievelijk. In meerderheid was het serotype S. Enteritidis. Op aanraden van het Agentschap wordt de vaccinatie van leghennen tegen Salmonella Enteritidis op grote schaal vrijwillig toegepast. Het aantal humane Salmonella Enteritidis gevallen is, eveneens vermoedelijk ten gevolge van de grootschalige vaccinatie, sterk gedaald in 2005. 1.2.2.4. Vis in aquacultuur 1.2.2.5. Rabies Men telt thans 99 geregistreerde viskwekerijen. Kwekerijen waar zalmachtigen worden gekweekt, worden twee maal per jaar gecontroleerd op een mogelijke aanwezigheid van het VHS virus (virale hemorragische septicemie) of van het IHN virus (infectieuze hematopoïetische necrose). In 2005 werd in 8 viskwekerijen de aanwezigheid van een VHS besmetting vastgesteld. Voor die ziekte bestaat een aangifteplicht. Deze werden leeggemaakt, indien mogelijk ontsmet, en herbevolkt met “zuivere” vissen. Deze ziekte is aangifteplichtig. België heeft het rabies-vrij statuut bekomen in juli 2001. In de loop van het jaar 2005 heeft het Louis Pasteur-Instituut te Brussel op vraag van het FAVV 521 analyses uitgevoerd (32 vleermuizen, 117 vossen, 231 runderen, 106 schapen of geiten, 5 herten, 10 katten, 10 honden, 3 dassen, 2 marters, 3 steenmarters, 1 eekhoorn en 1 paardachtige). Alle analyses waren negatief. Controleactiviteiten 69

Activiteitenverslag 70 1.2.3. Dierenwelzijn en Cites 1.2.3.1. Dierenwelzijn 1.2.3.2. CITES De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bepaalt het beleid in verband met dierenwelzijn. Het Voedselagentschap kan tijdens de controles op de bedrijven waar het aanwezig is in het kader van zijn normale opdrachten eveneens controles op het dierenwelzijn uitvoeren. In totaal werden bij de verschillende diersoorten 5.012 controles uitgevoerd op dierenwelzijn. Hierbij werden 142 processen-verbaal opgesteld. Handel in bedreigde diersoorten vereist meestal een speciale vergunning en de levende dieren en vogels moeten steeds begeleid worden door een gezondheidscerti caat. Bovendien moeten vogels in quarantaine geplaatst worden alvorens ze België binnen kunnen. De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certi caten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De controles, in het kader van de CITES-reglementering, bij de internationale handel van bedreigde diersoorten vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap en worden gelijktijdig met andere controles uitgevoerd. Op verzoek van de FOD VVVL worden er ook gerichte controles uitgevoerd.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2005
Volledige versie - FAVV