Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 112 1.3.3.2. Handel en verwerking van konijnen Ook konijnen dienen in het slachthuis aan een gezondheidsonderzoek vóór en na het slachten onderworpen te worden. In 2003 werden 2.058.343 konijnen geslacht. Sinds 1998 is er een dalende trend. Toen werden er nog 2.533.490 konijnen geslacht. Van de 2 miljoen geslachte konijnen werden er 0,7 % afgekeurd. De voornaamste redenen van afkeuring zijn abnormaal uitzicht, algemene verontreiniging en dood voor het slachten. 1.3.3.3. Handel en verwerking van vrij wild In 2002 werden 4.729 stukken grof vrij wild (reeën, everzwijnen, ander tweehoevig wild) en 547.210 stukken klein vrij wild in de vrij-wildverwerkingsinrichtingen aangevoerd. In 2003 werden 20 % minder everzwijnen aangevoerd. Deze daling is waarschijnlijk te verklaren door de maatregelen die genomen werden ten gevolge van een geval van klassieke varkenspest vastgesteld in 2002. De aanvoer van klein vrij wild blijft stijgen. Wat betreft haarwild werden er 18.560 stukken meer aangevoerd dan in 2002 en voor vederwild 165.536 stukken. Deze stijgende trend is waarschijnlijk nog steeds het gevolg van de wetswijziging waardoor het sinds 2002 voor de detailhandelaar en de maaltijdbereider verboden is zich rechtstreeks bij de jager te bevoorraden in stukken vrij wild. Zij kunnen zich met het oog op de verkoop alleen nog bevoorraden met stukken vrij wild die gekeurd zijn en geschikt bevonden voor menselijke consumptie in een vrij-wildverwerkingsinrichting. Ook vrij wild moet aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden . De voornaamste redenen van afkeuring bij vrij wild zijn: afwijkende kleur, geur of smaak, uitgebreide letsels of verontreiniging of algemene doorsijpeling van het bindweefsel en uitgebreide bezoedeling. Tabel 3.34 : Wild: aantal gekeurde en goedgekeurde dieren Aantal stuks aangevoerd Aantal stuks goedgekeurd Grof vrij wild Klein vrij wild Reeën Everzwijnen Ander tweehoevig wild Haarwild Vederwild 736 2.061 1.932 77.132 470.078 716 1.943 1.815 75.686 456.439

1.3.3.4. Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild Naast de bemonsteringen en analyses uitgevoerd tijdens de keuring, werden in het kader van het jaarlijkse bemonsteringsplan op grond van Europese verplichtingen volgende bemonsteringen uitgevoerd in de slachthuizen. Voor het gericht onderzoek geldt een programma dat op risicoanalyse berust. Het verdacht onderzoek gebeurt ingeval specifi eke omstandigheden, bv. tengevolge vaststellingen in het gericht onderzoek. Tabel 3.35 : Residuen en contaminanten bij vlees van pluimvee, konijnen en wild. Gericht onderzoek Verdacht onderzoek Totaal Aantal monsters Niet conform Aantal monsters De niet conforme resultaten bij pluimvee waren te wijten aan chloramphenicol (zowel bij gericht als verdacht onderzoek) en anticoccidia (enkel bij gericht onderzoek). Bij konijnen werden twee gevallen van anticoccidia aangetroff en bij de gerichte controles, terwijl het gericht onderzoek bij gekweekt (veder)wild één positief monster ronidazol bij een duif aantoonde. 1.3.4. Primaire productie van melk Niet conform Aantal monsters Niet conform Pluimvee 2.099 9 145 1 2.144 10 Konijn 133 2 0 0 133 2 Gekweekt wild 93 10 0 93 1 Vrij wild 108 0 0 0 108 0 In 2003 waren er 16.426 melkveehouders geregistreerd bij het voedselagentschap. In uitvoering van een protocol met het voedselagentschap worden de kwaliteitsparameters van de melk gecontroleerd door de interprofessionele organismen : het Melkcontrolecentrum (Vlaanderen) en het Comité du Lait (Wallonië). Bij overschrijding van de kwaliteitscriteria krijgen de melkveehouders strafpunten toegekend waarbij per strafpunt een prijsvermindering van € 0,62 per 100 liter melk toegepast wordt. Een leveringsverbod wordt ingesteld indien gedurende 4 opeenvolgende maanden niet voldaan is aan de normen voor kiem- en/of celgetal. Voor melk waarvan het remstoff engehalte boven de norm ligt geldt het strafpuntensysteem niet, maar worden zware fi nanciële sancties opgelegd aan de melkveehouder : per 100 liter geleverde remstoff en-positieve melk wordt € 29,75 ingehouden. Indien gedurende 12 opeenvolgende maanden 4 keer remstoff en worden gevonden in de geleverde melk, wordt een leveringsverbod van 14 dagen opgelegd. 113

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV