Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 116 Niet-steroïdale anti-infl ammatoire middelen Rauwe koemelk (transport) 1 0 0 Organofosforpesticiden Rauwe koemelk (transport) 1 0 0 Dioxine, dioxine-achtige PCB en PCB Rauwe koemelk (hoeve) 30 Rauwe koemelk (transport) 29 0 Bij de analyse van dioxines worden ook de PCB’s en dioxine-achtige PCB’s bepaald. Enerzijds wordt, om een idee te hebben van de gemiddelde contaminatie waaraan consumenten worden blootgesteld, per provincie melk van 3 ophaalwagens (mengmelk) ontleed. De dioxinecontaminatie in Belgische mengmelk evolueert gunstig. Daar waar in 1999 gemiddeld nog 1,88 picogram TEQ/g vet gemeten werd, zijn in 2003 de concentraties gedaald tot op een niveau van gemiddeld 0,76 picogram TEQ/g vet. Anderzijds wordt onderzoek gedaan op melk afkomstig van hoeves gelegen in de buurt van een mogelijke besmettingsbron. Bij dit gericht onderzoek wordt ook reeds gedurende meerdere jaren de toestand in enkele probleemgebieden opgevolgd. Daarnaast worden bijkomend 3 meetcampagnes georganiseerd per provincie per jaar waarbij telkens een melkveebedrijf ad random geselecteerd wordt voor bijkomende analysen op contaminanten van de melk. In 2003 werden voor de groep van de dioxines geen normoverschrijdingen vastgesteld. 1.3.5. Handel en verwerking van vis en schelpdieren PCB Rauwe koemelk (transport) 175 0 OCP Rauwe koemelk (transport) 161 0 1.3.5.1. Aanvoer van vis in de Belgische vismijnen In 2003 werd een totale hoeveelheid van 21.478.327 kg vis aangevoerd in de Belgische vismijnen. In vergelijking met 2002 is de aanvoer van vis in Nieuwpoort gedaald met 28 ton, in Oostende gestegen met 1711 ton en in Zeebrugge gestegen met 1382 ton. Globaal gezien resulteert dit in een stijging van de aanvoer met 3065 ton in de Belgische havens in vergelijking met 2002. In 2003 werd 22.163 kg (0,10 %) van de aangevoerde vis afgekeurd. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2002, toen er 0,27 % ongeschikt was voor menselijke consumptie. De voornaamste reden van afkeuring is onvoldoende versheid tot bederf. In een aantal zeldzame gevallen werd een partij Sint-Jakobsschelpen afgekeurd omwille van de aanwezigheid van mariene biotoxines (ASP en DSP).

Tabel 3.38 : Hoeveelheden aangevoerde en afgekeurde vis in de Belgische vismijnen 1.3.5.2. Mariene biotoxines Tweekleppige schelpdieren (oesters, mosselen, Sint-Jakobsschelpen) zijn voor hun voedsel afhankelijk van fytoplankton dat zij uit het water fi ltreren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren natuurlijke toxines die niet toxisch zijn voor schelpdieren, maar die er zich wel in kunnen opstapelen. Al deze toxines zijn bestand tegen de normale hittebehandeling waaraan schelpdieren voor de consumptie zijn onderworpen. Bij de mens kan na het eten van besmette oesters of mosselen onder andere verlamming (Paralytic Shellfi sh Poison), diarree (Diarrhetic Shellfi sh Poison) of geheugenverlies (Amnesic Shellfi sh Poison) optreden. In het kader van de betreff ende Europese regelgeving werden 233 monsters genomen van tweekleppige weekdieren voor onderzoek op mariene biotoxines. Deze monsters werden genomen in het productiegebied voor oesters te Oostende, in de vismijnen, aan de grensinspectieposten en in de handel. Vier monsters waren positief voor ASP en DSP. Het betrof hier Sint-Jakobsschelpen aangevoerd in de vismijn, deze werden dan ook afgekeurd. 1.3.5.3. Visinrichtingen Aanvoer Afgekeurd Vismijn Nieuwpoort 294.900 Kg 0 Kg Vismijn Oostende 6.640.511 Kg 3.805 Kg Vismijn Zeebrugge 14.542.916 Kg 18.358 Kg Totaal 21.478.327 Kg. 22.163 Kg. 0,10 % Het gaat hier om de inrichtingen met een erkenning voor het be – en/of verwerken van vis en visserijproducten. Ook zuiveringscentra en verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren zijn in deze categorie inbegrepen. Onder visbewerking wordt verstaan stropen, strippen, ontkoppen, in moten verdelen, fi leren, hakken en dergelijke. Visverwerking betekent verhitten, roken, drogen, zouten, marineren en dergelijke. 117

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv