Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 124 2. Planten, meststoff en en gewasbeschermingsmiddelen 2.1. Planten Het bewaken van de gezondheid van planten wordt gerealiseerd door het uitvoeren van inspecties bij import en export van planten en plantaardige producten (zie Deel 3, hoofdstuk 5) en door het uitvoeren van monitoringscampagnes op de aanwezigheid van schadelijke organismen die zich hier zouden kunnen vestigen. Voor bepaalde schadelijke organismen die zich al hebben gevestigd worden systematisch bestrijdingsmaatregelen opgelegd om de verspreiding ervan tegen te gaan. Jaarlijks worden producenten, opslagplaatsen en verzendingscentra van planten en plantaardige producten offi cieel geïnspecteerd op de aanwezigheid van schadelijke organismen. Bij vaststelling van besmettingen, worden passende bestrijdingsmaatregelen opgelegd en wordt de toestand opgevolgd totdat aangetoond is dat de besmetting is uitgeroeid. Door deze werkwijze kan ook op internationaal vlak gegarandeerd worden dat onze planten en plantaardige producten voldoen aan de gestelde eisen. 2.1.1. Prospecties en campagnes ter bestrijding van schadelijke organismen Ieder jaar organiseert het FAVV prospectiecampagnes om schadelijke organismen op te sporen en eventueel besmette zones af te bakenen. Het gaat hem daarbij bijvoorbeeld om bruinrot, ringrot, knolcyperus, Phytophthora ramorum, het dennenaaltje, het pepinomozaïekvirus, Monilinia fructicola of het Sharkavirus. In uitvoering van de betreff ende Europese richtlijn en door de ringrotbesmetting die gevonden werd in de pootgoedproductie van 2002 (zie Deel 4, hoofdstuk 3) heeft België voor het productieseizoen 2003 het monitoringprogramma voor ringrot, maar ook voor bruinrot, uitgebreid. In het kader van dit programma worden ongeveer 9.000 monsters genomen van 2.935 partijen poot- en consumptieaardappelen. De controles worden uitgevoerd door de gewesten (pootgoed) en door het FAVV (consumptieaardappelen). De monsters worden naar het laboratorium van het CLO (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek) of het UCL (Université Catholique de Louvain) gestuurd voor testen op ringrot en bruinrot. Begin januari 2004 was er 97 % van de Belgische pootgoedpartijen gecontroleerd. Alle stalen waren negatief. Er werden 6 stalen besmet bevonden voor ringrot in de Belgische consumptieaardappelen, hiervan kwamen 5 stalen van partijen die afkomstig waren van productieplaatsen die in het voorjaar van 2003 besmet waren verklaard.

In een groot aantal oppervlaktewaters van de provincies Antwerpen en Limburg worden jaarlijks ook waterstalen genomen ter analyse op de bruinrotbacterie. De bruinrotbacterie kan in tegenstelling tot de ringrotbacterie overleven in deze oppervlaktewaters dankzij de aanwezigheid van de waardplant Bitterzoet (Solanum dulcamara). De monitoring laat toe om het gebied van de oppervlaktewaterbesmetting goed af te bakenen. Dit gebied wordt te samen met een buff erzone de ‘beschermingszone Bruinrot’ genoemd en omvat 42 gemeenten. In deze gemeenten geldt er een volledig verbod tot beregening van aardappelvelden met oppervlaktewater. Monilinia fructicola is een schimmel die schade kan aanrichten in Prunus-boomgaarden (pruim, kers, kriek, perzik,…). In 2003 werden er 65 stalen genomen die allen negatief waren. Het Plum pox virus (Sharka) werd eveneens gecontroleerd in de Prunusboomgaarden. Er werden 281 stalen geanalyseerd. Hiervan werden er 3 positief bevonden. De besmette planten evenals de planten in de onmiddellijke omgeving werden vernietigd. In 2003 werden er 478 visuele controles en 285 staalnames uitgevoerd in kwekerijen en tuincentra voor Phytophthora ramorum. Deze schimmel werd op 22 plaatsen in Rhododendron en Viburnumsoorten gevonden. De staalnames in openbaar groen en bossen leverden geen positieve stalen op. De besmette planten en de planten in een straal van 2 meter rond de besmette planten werden vernietigd. Vanaf begin december 2002 tot half april 2003 werden er 202 bladstalen verzameld in tomatenopkweekbedrijven van plantjes die minstens 4 weken oud waren. Alle stalen waren negatief voor het pepinomozaïekvirus . Ook een verdacht vruchtstaal dat genomen werd tijdens de visuele inspecties op de veilingen was negatief. Zoals vereist door de Europese Commissie werd er ook een campagne uitgevoerd voor het opsporen van het denneaaltje (Bursaphelenchus xylophilus). Op 13 locaties in België werd een inspectie verricht, waarbij 30 stalen van naaldhout verzameld werden. Alle stalen bleken na analyse negatief te zijn voor de aanwezigheid van deze nematode . In 2003 werd voor het eerst een prospectiecampagne opgezet om de maïswortelboorder (Diabrotica virgifera) te detecteren. Begin juli werden in gans België ongeveer 350 vallen met lokstoff en geplaatst in maïsvelden in de buurt van belangrijke invoerplaatsen zoals de luchthavens en de havens, evenals nabij parkings langsheen de belangrijkste autosnelwegen komende uit het zuiden. Deze vallen werden om de twee weken gecontroleerd op aanwezigheid van de kever. Enkel in de omgeving van de luchthaven van Zaventem werden er kevers gevonden (zie Deel 4, Hoofdstuk 2). 125

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv