Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 126 2.1.2. Kwaliteit van de plantaardige producten Het FAVV oefent tevens controle uit op de naleving van de voorgeschreven kwaliteitsnormen bij groenten en fruit, aardappelen en bananen. Deze producten worden steekproefsgewijs gecontroleerd in alle stadia van de verkoop. De in 2003 uitgevoerde controles zijn weergegeven in tabel 3.46. Verkeerde etikettering en bederf vertegenwoordigen respectievelijk 54 % en 17 % van de geweigerde partijen. Producten die niet aan de normen voldeden moesten in regel gesteld of vernietigd worden. De verantwoordelijken kregen ofwel een verwittiging (392) ofwel een proces-verbaal (5). Na aanpassing van de etikettering of hersortering konden de afgekeurde partijen ter herkeuring aangeboden worden. In bepaalde gevallen werden de goederen in afwachting voorlopig in beslag genomen (47 partijen in 2003). Voor heel wat groenten en fruit werden op Europees niveau de specifi eke kwaliteitsnormen herwerkt o.a. voor citrusvruchten, walnoten en courgettes. (zie Deel 3, Hoofdstuk 5) Tabel 3.46 : Overzicht van de kwaliteitscontroles op groenten en fruit in 2003 Handelsstadium Aantal uitgevoerde controles % afkeuring Kleinhandel 1.677 14 Groothandel 2.098 4 Veilingen 1.990 12 Totaal 5.765 9,5 2.1.3. Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in fruit, groenten en granen Groenten, fruit en granen kunnen op het veld behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen. Soms gebeurt de behandeling zelfs nadat de producten zijn geoogst, zoals voor het bewaren van groenten of om het kiemen van aardappelen te voorkomen. Wanneer een gewas aan de consument wordt aangeboden, kan dit nog steeds sporen (residu’s) van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Deze residuproblematiek is wettelijk gereglementeerd. Het betreff ende KB defi nieert de maximum toegelaten gehalten (Maximaal Residu Level, MRL) die de voedingsmiddelen mogen bevatten om in de handel gebracht te kunnen worden. Het bevat alle gewasbeschermingsmiddelen die in België voor de teelt zijn toegelaten en voor de gewasbeschermingsmiddelen die in andere landen zijn toegelaten om andere teelten te beschermen. De normen zelf zijn opgesteld ofwel op Belgisch niveau ofwel op Europees niveau. Bij de opstelling van deze normen, werd er nagegaan of deze geen enkel risico inhouden voor de gezondheid van de consument, zowel op korte als op lange termijn.

De MRL’s maken het eveneens mogelijk om gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen niet conform gebruiken op te sporen en te bestraff en. Zo kan bijvoorbeeld het niet naleven van de goede landbouwpraktijken door de producent (gebruik van overdreven dosis, niet respecteren van minimumtermijn voor de oogst), de oorzaak zijn van onwettige gehalten aan residuen. Om het controleprogramma op te stellen, wordt er met verschillende criteria rekening gehouden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verbruik van fruit, groenten en granen, de controleresultaten van de voorgaande jaren, de Europese verplichtingen (Europees gecoördineerd programma) of de Belgische productie. Via het programma wordt nagegaan of de wetgeving wordt gerespecteerd. Het is vooral gericht op teelten die verdacht worden residuen te bevatten. De minder belangrijke teelten worden gecontroleerd op basis van een cyclusprogramma. Het dient duidelijk te worden gesteld dat overschrijdingen slechts zeer uitzonderlijk een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid. Wanneer normen overschreden worden, wordt een risicoanalyse uitgevoerd om de eventuele gevaren voor de consument te bepalen. Op basis hiervan worden adequate maatregelen genomen. In 2003 werden in totaal 1.250 monsters genomen van fruit, groenten en granen bij de producenten, veilingen, invoerders, groothandelaars en kleinhandelaars. 66 % van de monsters van fruit, groenten en granen waren van Belgische oorsprong, 29,5 % was ingevoerd, en 5,5 % van onbekende oorsprong. 52 monsters van fruit en groenten overschreden de MRL (4,3 %). Bij de granen werd geen enkele non-conformiteit vastgesteld. Tabel 3.47 : Overzicht van het aantal genomen monsters en de verkregen analyseresultaten Matrix Aantal monsters Gunstige resultaten Overschrijdingen MRL-waarden België Oorsprong Andere landen Onbekend Groenten 341 182 19 (5,6 %) 122 193 26 Fruit 718 429 32 (4,5 %) 538 145 35 Aardappelen 141 20 1 (0,7 %) 134 7 0 Granen 50 46 0 (0 %) 19 23 8 Totaal 1.250 677 52 (4,2 %) 813 368 69 127

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv