Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 130 2.1.6. CITES In 2003 werden er 69 invoervergunningen, 5 kennisgevingen van invoer, 848 fytosanitaire certifi caten (uitvoervergunningen) en 12 vergunningen voor uitvoer of wederuitvoer afgeleverd. Voor intra-EU verkeer werden er geen certifi caten afgeleverd in 2003. Er waren 3 inbeslagnames wegens illegale invoer van planten of plantaardige producten; namelijk voor schors, stammen en ginseng. 2.2. Meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten Het FAVV voerde in 2003, 2.721 controles uit in 2003 bij fabrikanten, invoerders, verpakkers en gebruikers van meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten. Bij deze controles wordt nagegaan of de wettelijke voorwaarden inzake de handel in en het gebruik van meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten gerespecteerd worden . Van de 2.721 uitgevoerde controles, waren er 547 die een niet-conformiteit aan het licht brachten (20 %). 46,5 % van de inbreuken hadden betrekking op het product, 34,5 % op de documenten (etiketten, verpakkingen, registers en comptabiliteit), 17,5 % op de opslag- en verkoopvoorwaarden van de producten en 1,5 % op de erkenningen van de bedrijven. Figuur 3.10 : Verdeling van de controles per inrichting 40,5 % 7,5 % 2,5 % 0,5 % 49 % Voorverpakkers Fabrikanten Invoerders handelaars Landbouwers / gebruikers

Tabel 3.50 : Aantal en aard van de uitgevoerde controles Soorten controles Uitgevoerde controles 2.2.1. Controle van de erkenningen van bedrijven Iedereen die invoert, fabriceert, bereidt of verpakt met het oog op het verhandelen van samengestelde meststoff en, gemengde organische bodemverbeterende middelen of potgrond, moet voorafgaand hiervoor erkend zijn door de minister. Iedereen die meststoff en, gemengde organische bodemverbeterende middelen of potgrond door een derde laat fabriceren met het oog op het in de handel brengen onder zijn eigen naam, moet eveneens erkend zijn. In 2003 waren 259 operatoren in het bezit van dergelijke erkenning. De controle op de erkenningen van de bedrijven bestaat erin om zich ervan te vergewissen dat deze operatoren over de nodige erkenning beschikken. In 2003 werden in dat kader 33 controles uitgevoerd. Hiervan brachten 7 een niet-conformiteit aan het licht. 2.2.2. Documentencontroles De documentencontroles omvatten de controles van de etiketten, verpakkingen, registers en de boekhouding. Tijdens het jaar 2003, werden 738 documentencontroles uitgevoerd waarvan 190 een gebrek aan conformiteit aan het licht brachten (26 %). De meest voorkomende inbreuken zijn : Niet-conform Aantal % Documenten 738 190 26 Opslag en verkoopsvoorwaarden van de producten Controle op waarborgen en normen 1.042 96 9 908 254 28 Naleving erkenning bedrijven 33 7 21 Totaal 2.721547 20 ● het ontbreken van de volgens de wetgeving vereiste documenten (vervoersdocumenten, etiketten) ● het niet naleven van de opgelegde voorschriften (onjuiste of onvolledige vermeldingen) 131

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv