Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 132 2.2.3. Controle op de opslag- en verkoopsvoorwaarden van de producten De meststoff en, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die verhandeld en gebruikt mogen worden staan vermeld in de bijlage 1 van het KB van 7 januari 1998. De producten die niet in deze bijlage zijn opgenomen, mogen enkel worden verkocht en gebruikt op voorwaarde dat de Minister vooraf een ontheffi ng heeft afgeleverd. Verder is het zo dat voor het op de markt brengen van zuiveringsslib een vergunning moet worden afgeleverd voor elke productie-eenheid. Bij 1.042 controles werden de in de opslagplaatsen en voorraden aanwezige producten nagekeken en werd vooral nagegaan of de voorwaarden inzake de vergunning voor zuiveringsslib en de ontheffi ng voor producten werden nageleefd. Die controles werden uitgevoerd bij fabrikanten, verkopers, invoerders, verpakkers en gebruikers. Bij 96 controles werd een gebrek aan conformiteit vastgesteld (9 %), bijvoorbeeld door de afwezigheid van een bord met opschrift dat vereist is bij de opslag van meststoffen en slib. 2.2.4. Controle op de waarborgen en normen De belangrijkste hoofdzakelijke hoedanigheden van de bemonsterde meststoff en, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib worden bepaald en vergeleken met de geldende waarborgen en normen. In 2003 werden 908 monsters genomen waarvan er 254 niet conform bleken te zijn.

Tabel 3.51 : Aard en verdeling van de belangrijkste punten van niet-conformiteit Soort Aantal analyses Gunstig Samengestelde meststoff en Ongunstig Bulk blending 149 92 57 Samengestelde meststoff en 170 122 48 Samengestelde organische meststoff en1 9 1 3 6 Meststoff en op basis van secundaire elementen Kalkmeststof 57 50 7 Meststoff en op basis van secundaire elementen 1 0 1 Enkelvoudige meststoff en Stikstofmeststoff en 70 66 4 Fosforzuurmeststof 43 34 9 Kalimeststof 39 30 9 Meststoff en die slechts één spoorelement bevatten Meststoff en die sporenelementen bevatten 1 2 9 3 Mengsel van sporenelementen 1 1 0 Meststoff en met twee of drie hoofdzakelijke hoedanigheden Binaire meststoff en 23 22 1 Andere Meststoff en + pesticiden 1 1 0 Aanverwante producten 5 5 0 Meststoff en voor de bereiding van voedingsoplossingen 1 0 1 Teeltsubstraten Belangrijkste niet nageleefde waarborgen en normen Kalium, fosfor, stikstof Kalium, fosfor Organische of fysische teeltsubstraten 6 5 1 OS*, zink, nikkel, Grond 46 32 14 geleidingsvermogen Zuiveringsslib Zuiveringsslib 160 106 54 OS*, DS**, fosfor, stikstof, Bodemverbeteraars Fysische bodemverbeteraars 6 5 1 Organische bodemverbeteraars 56 39 17 *OS : organische stof **DS : droge stof Compost 43 22 21 Stikstof, DS**, fytotoxiciteit Totaal 908 654 254 28 % 133

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv