Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 134 2.2.5. Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen In 2003 werden in totaal 53 processen-verbaal opgesteld en 375 schriftelijke waarschuwingen opgestuurd naar bedrijven, vooral op grond van de niet-naleving van de normen en waarborgen alsook op grond van onvolkomenheden van de etikettering of verpakking. 2.3. Gewasbeschermingsmiddelen Het FAVV voerde 791 controles uit in 2003 bij fabrikanten, invoerders, verkopers en gebruikers. Bij deze controles wordt nagegaan of de voorwaarden inzake de handel in en het gebruik van erkende of toegelaten (parallelimporten) gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in de landbouw worden nagekomen . Figuur 3.11 : Verdeling van de controles per inrichting. 9 % 77 % 7 % 7 % Fabrikanten Invoerders Verkopers Gebruikers Van de 791 uitgevoerde controles, waren er 214 die een non-conformiteit aan het licht brachten (27 %). 96 % van de inbreuken had betrekking op het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 4 % op het gebruik van deze producten (landbouwer/gebruiker).

Tabel 3.52 : Aantal en aard van de inbreuken Controle Type Inbreuken In de handel brengen van producten 2.3.1. Controle op de handel in gewasbeschermingsmiddelen 2.3.1.1. Documentencontrole Bij documentencontroles wordt de overeenstemming nagegaan van de etiketten, de verpakkingen, de registers en de boekhouding met de wettelijke voorschriften. In 2003 werden op dit gebied 56 inbreuken vastgesteld. De meest voorkomende inbreuken zijn : ● niet-conforme etikettering (ontbreken van gevaarsymbolen en –vermeldingen, vermeldingen i.v.m. de eerste hulp, standaardzinnen betreff ende gevaar (R) en standaardzinnen betreff ende veiligheid (S) ● niet-conforme publiciteit ● vermeldingen op niet-conforme facturen ● niet-conforme verpakkingen 2.3.1.2. Controle op de erkenningen en toelatingen van producten Op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen moeten volgens de geldende wetgeving worden erkend of toegelaten. In 2003 werden 132 inbreuken vastgesteld. 127 van deze inbreuken wezen uit dat niet-erkende of niettoegelaten gewasbeschermingsmiddelen werden verhandeld. 2.3.1.3. Controle op de waarborgen en normen Documentencontrole 56 Naleving erkenning / toelating opslag product 132 Naleving waarborgen / normen van producten 17 Gebruik van producten Naleving erkenning / toelating opslag producten 9 Totaal 214 In 2003 werden 85 gewasbeschermingsmiddelen bemonsterd bij fabrikanten, invoerders, verkopers en gebruikers. Voor elk product wordt het gehalte aan werkzame stof bepaald. 135

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv