Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 140 3. Voedingsmiddelen fabricage, distributie 3.1. Microbiologie In 2003 heeft het FAVV zowel in de verwerking als in de distributie de microbiologische kwaliteit van een aantal levensmiddelen onderzocht. Deze levensmiddelen werden niet toevallig gekozen met het oog op microbiologisch onderzoek. Enerzijds zijn er een aantal productcategorieën waarvan men weet dat ze bij herhaling bij vergiftigingsverschijnselen betrokken zijn. Anderzijds verplicht de Europese Commissie de Lidstaten elk jaar bepaalde soorten van levensmiddelen te controleren. Deze werkwijze, waarbij de te onderzoeken productcategorieën jaarlijks wijzigen, biedt het voordeel dat op lange termijn informatie wordt verkregen over de microbiologische kwaliteit van een breed gamma aan producten. Nadeel is dan weer dat het niet mogelijk is om voor alle productcategorieën een zicht te krijgen op de jaarlijkse evolutie van de microbiologische kwaliteit. Voor elke programma gelden bijzondere instructies op het gebied van de aard van het levensmiddel, de uit te voeren analyses, de hoeveelheid te nemen monster, het vervoer ervan en de laboratoria waar ze geanalyseerd kunnen worden. Microbiologische besmettingen zijn het gevolg van de aanwezigheid van bepaalde kiemen. Deze kiemen worden onderverdeeld in pathogene kiemen en indicatorkiemen. Pathogene kiemen kunnen voedselinfecties en voedselintoxicaties veroorzaken, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de consument. Indicatorkiemen duiden op een gebrek aan goede hygiënepraktijken in productieprocessen. De criteria om de analyseresultaten te kunnen interpreteren worden bepaald door de Belgische wetgeving. Bij gebrek aan Belgische wetgeving werd teruggegrepen naar buitenlandse wetgeving of naar gegevens uit de vakliteratuur. Het voor Listeria monocytogenes gebruikte criterium is afkomstig uit een interne dienstinstructie. Op basis van voornoemde microbiologische criteria kan de kwaliteit van een product of een partij goederen beoordeeld worden. De afwezigheid van micro-organismen of het aantal aanwezige microorganismen is daarbij van doorslaggevend belang, waarbij evenmin de hoeveelheid aanwezige parasieten, toxines en metabolieten uit het oog mag worden verloren. Al naargelang het geval worden de producten als ‘bevredigend’, ‘aanvaardbaar’, ‘onvoldoende’ of ‘onaanvaardbaar’ geclassifi ceerd. Wanneer een product in de categorie ‘onvoldoende’ is ingedeeld, betekent niet dat dit product een gezondheidsgevaar inhoudt. Het wijst er wel op dat om redenen die moeten worden vastgesteld (hygiëne bij de fabricage, slechte bewaring) het product van minder goede microbiologische kwaliteit is dan waarop de verbruiker recht heeft.

Bovendien wordt een voedingsmiddel als giftig of bedorven beschouwd wanneer de verontreiniging de toxiciteitgrens overschrijdt. Bij dergelijke overschrijding wordt het product uit de handel genomen en vernietigd. Indien het reeds aan de consument verkocht werd, wordt het product teruggeroepen. Vervolgens wordt er bij het verantwoordelijke bedrijf een diepgaande controle uitgevoerd van de algemene hygiëne (in het bijzonder van de koudeketen, de personeelshygiëne, de kwaliteit van de leveranciers en de reinigings- en ontsmettingsprocedures) en van de HACCP-veiligheidsprocedures. De productie en/of de verkoop van dergelijke producten wordt geschorst tot de tekortkomingen zijn rechtgezet en er opnieuw gunstige analyseresultaten worden bekomen. In 2003 toonden de resultaten van drie monsters een gebrekkige hygiëne en conservatie, maar geen enkele vormde een gevaar voor de volksgezondheid. Er heeft zich dus geen enkele overschrijding van de toxiciteitgrens voorgedaan. 3.1.1. Gecoördineerde programma’s in de verwerking 3.1.1.1. Melk en producten op basis van melk In het stadium van de verwerking moet elke melkinrichting zelf regelmatig controles uitoefenen op haar producties, van grondstof tot eindproduct. Het FAVV eist dat elke inrichting minimum twee monsters per jaar neemt van elke productfamilie die ze bereidt om na te gaan of de producten beantwoorden aan de wettelijk vastgelegde microbiologische criteria. Daarnaast neemt het FAVV zelf ook monsters in de melkinrichtingen om de microbiologische kwaliteit van melk en producten op basis van melk te controleren. 2003 was het eerste volledige jaar waarop de controle door het FAVV op een uniforme manier georganiseerd werd. De tabellen 3.55 en 3.56 geven een globaal overzicht van de indicatorkiemen en de pathogene kiemen die in de genomen monsters van hoeveproducten en industriële producten werden aangetroff en. Bij het eerste vermoeden van de aanwezigheid van pathogene kiemen blokkeert de FAVV-controleur de verdachte producten binnen het bedrijf en neemt hij opnieuw monsters. Is het resultaat van die herbemonstering gunstig, dan worden de geblokkeerde producten vrijgegeven. Als ook de herbemonstering wijst op de aanwezigheid van pathogene kiemen, dan moet de melkinrichting de producten en de technologisch vergelijkbare producten uit de handel nemen. Op basis van bijkomend onderzoek wordt de bestemming bepaald die aan die loten kan gegeven worden: vrijgeven, vernietigen, niet-menselijke consumptie of herbehandelen tot een veilig product. In de praktijk belanden die producten meestal in de afvalcontainer. 141

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv