Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 154 Als collectieve voedsel toxi-infecties zo talrijk voorkomen, waarom wordt er dan zo weinig over gepraat ? De paar gevallen die bij het grote publiek bekend zijn, zijn deze die via de media worden gemeld. Het gaat daarbij echter slechts om het topje van de ijsberg : de pers maakt meestal enkel melding van de meest spectaculaire gevallen. Over het algemeen kan men in de praktijk slechts in 5 % van de gevallen het verantwoordelijke agens identifi ceren. Dit komt natuurlijk ook door het feit dat slechts 7 % van de gevallen in het labo worden geanalyseerd en dat slechts in een kwart van de gevallen de zieke personen een geneesheer consulteren, die dan nog vaak geen monster neemt. Bij veel voedselvergiftigingen hebben de getroff en personen slechts last van nogal vage spijsverteringsstoornissen. Door het snelle herstel hiervan is een raadpleging niet steeds nodig, laat staan een analyse. Het gevaar van collectieve voedseltoxi-infecties mag niet onderschat worden. Afhankelijk van de toxiciteit en de concentratie van de betrokken kiem en van de gevoeligheid van het slachtoff er, kan dergelijke infectie tot zware implicaties lijden, soms zelfs met de dood tot gevolg. Het is dan ook spijtig dat dergelijke infecties vaak niet aan de overheid gerapporteerd worden, waardoor er heel wat nuttige informatie verloren gaat. Men mag er daarbij vanuit gaan dat er in werkelijkheid 20 keer meer voedselvergiftigingen voorkomen dan deze waarvan we kennis hebben. Er werden in 2003 bij het FAVV 39 haarden van CVTI aangegeven. Er waren hierbij 1.550 personen betrokken, waarvan 598 ernstig ziek werden. 110 van hen kwamen in het ziekenhuis terecht. Salmonella lag in ongeveer 44 % aan de oorsprong van de haarden. Meer dan 38 % van de haarden waren van particuliere oorsprong (feestjes, barbecues en dergelijke). Ruim 25 % kon aan de horecasector toegewezen worden en in 18 % van de gevallen waren de scholen de boosdoener. In mindere mate werden er ook bij grootkeukens en op buitengewone evenementen zoals bijvoorbeeld bedrijfsfeesten haarden van CVTI vastgesteld. Vermoedelijk is meer dan de helft van de haarden gelinkt aan de consumptie van eieren en producten op basis van eieren. 18 % van de haarden is te wijten aan de consumptie van vleesproducten en bijna 8 % aan de consumptie van gerechten met rijst en pastasalades. De andere haarden hebben een diverse oorsprong of zijn niet geïdentifi ceerd. Hoewel het toezicht op CVTI verbeterd is, wordt de momenteel beschikbare epidemiologische informatie onderschat. Dit is verbonden met diagnoseproblemen en met het feit dat het moeilijk is een link te leggen tussen een CVTI en zijn oorsprong in de voeding, evenals met het feit dat onvoldoende CVTIhaarden worden aangegeven en geregistreerd. Zelfs indien het om een infectieziekte gaat met een laag sterftecijfer, blijft deze niettemin van groot socio-economisch belang. Studies hebben aangetoond dat collectieve voedseltoxi-infecties niet enkel voortvloeien uit een fabricagefout bij voedingsproducten in de industrie (eigenlijk vrij zelden), maar in hoofdzaak uit verkeerde bewaringsomstandigheden (warmte- of koudeketen) en uit een gebrek aan hygiëne.

3.2. Chemische contaminanten In het belang van de bescherming van de volksgezondheid is het essentieel dat het gehalte aan contaminanten in levensmiddelen toxicologisch gezien op een aanvaardbaar en zo laag mogelijk niveau blijft. Via een specifi ek programma verzekert het voedselagentschap het toezicht op de aanwezigheid in levensmiddelen van bepaalde contaminanten. Er bestaat niet altijd een norm van contaminanten, en wanneer er een norm bestaat, is deze toch niet vastgelegd voor alle bestaande matrices. Toch werden in bepaalde gevallen ook contaminanten geanalyseerd of matrices bemonsterd waarvoor geen norm bestaat. De resultaten van deze analyses worden gebruikt om een idee te krijgen van de achtergrondcontaminatie. Bovendien kan het agentschap ingrijpen wanneer er opvallend hoge waarden zouden worden vastgesteld, die de volksgezondheid in gevaar zouden brengen. 3.2.1. Dioxines De term ’dioxines’ is een verzamelnaam voor een groep van 75 verwante stoff en, waarvan 17 toxicologisch belangrijk zijn. Het Europese Wetenschappelijk Comité voor de Voeding is tot de conclusie gekomen dat het kankerverwekkend eff ect van dioxines verdwijnt bij gehaltes die onder een bepaalde drempel liggen. De andere schadelijke eff ecten, zoals endometriose, neurogedragsstoornissen en immunosuppressieve stoornissen komen voor bij gehaltes die beduidend lager liggen. Daarmee moet rekening gehouden worden bij het bepalen van de toelaatbare dosis. In 90 % van de gevallen zijn levensmiddelen de oorzaak van blootstelling aan dioxines bij de mens. Ongeveer 80 % van de totale blootstelling komt van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Daarom maakt men zich zorgen over deze voedingsmiddelen en vaak ook over de verontreinigde grond als potentiële dioxinebron. Dioxines en PCB’s zijn heel erg bestand tegen chemische en biologische afbraak en blijven dus in het milieu, waardoor ze zich in de menselijke en dierlijke voedselketen ophopen. Deze bestanddelen zijn vooral in vet oplosbaar. De resultaten van dit programma waren uitstekend. Er werd geen enkele overschrijding van de normen vastgesteld. 155

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv