Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 168 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3.2.9. Bestrijdingsmiddelen 3.2.9.1. Chloormequat Chloormequat wordt voornamelijk gebruikt als groeiregulator in de perenteelt en valt onder de pesticidenreglementering. Er bestaan duidelijke normen voor de toegelaten gehaltes in voedingsmiddelen. De normen voor meel en brood zijn niet wettelijk bepaald, maar worden afgeleid van deze voor tarwe, dit in de veronderstelling dat dit ingrediënt het hoofdbestanddeel voor meel en brood vormt. Er werden geen overschrijdingen vastgesteld. Figuur 3.21 : Programma voor chloormequat: aantal monsters 5 BABYKOEKEN 5 MEEL 5 BROOD 20 BABYVOEDING OP BASIS VAN FRUIT OF GROENTEN 10 PERENSIROOP 10 TOMATEN IN BLIK 10 WORTELEN IN BLIK Babykoeken 5 Meel 5 Brood 5 Babyvoeding op basis van fruit of groenten 20 Perensiroop 10 Tomaten in blik 10 Wortelen in blik 10

3.2.9.2. Andere bestrijdingsmiddelen Voor de controle van residu’s van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen werden voornamelijk de halogene organische bestrijdingsmiddelen gecontroleerd zoals DDT, lindaan, hexachloorbenzeen en dieldrin. Deze bestrijdingsmiddelen mogen niet meer gebruikt worden in België, maar gezien de grote remanentie in dierlijk vet werden er controles uitgevoerd op vissen (124), boter (250) en babyvoeding met dierlijke producten (19). In het kader van het Europese programma 2003 werden er analyses uitgevoerd op sinaasappelsap (30) en erwten (17). Alle resultaten van de analyses waren conform. Er werden geen overschrijdingen vastgesteld. 3.3. GGO’s in levensmiddelen en in ingrediënten van levensmiddelen In 2003 werd opnieuw een monitoringcampagne ten aanzien van genetisch gemodifi ceerde organismen opgezet. Deze had als voornaamste doel de naleving van de wetgeving met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen die afgeleiden van GGO’s bevatten te controleren. Er wordt gecontroleerd op : ● het verbod op het gebruik van GGO’s of afgeleiden ervan die niet zijn toegelaten ; ● de verplichting om te etiketteren wanneer de aanwezigheid van GGO’s of afgeleiden ervan 1 % van het ingrediënt overschrijdt ; ● indien er geen adequate etikettering aanwezig is, de verplichting om te kunnen bewijzen dat, indien er GGO’s of afgeleiden ervan worden opgespoord waarvan het gehalte minder dan 1 % van het ingrediënt bedraagt, het om een toevallige besmetting gaat. In het kader van de monitoringcampagne werden er twee soorten monsters genomen : ● monsters van levensmiddelen zoals ze aan de consument worden verkocht en waarvan de ingrediëntenlijst melding maakt van maïs en soja of laat vermoeden dat er maïs of soja werd gebruikt. Deze monsters werden in de distributiesector genomen, in hoofdzaak in supermarkten en in de kleinhandel. Alle monsters hadden betrekking op levensmiddelen waarvan de etikettering geen melding maakte dat er ingrediënten werden aangewend die van GGO’s zijn afgeleid. ● monsters genomen bij de fabrikanten. Hier ging het eveneens om ingrediënten of levensmiddelen op basis van maïs of soja. Bovendien werden tijdens de monsternemingen de door de fabrikanten zelf ingestelde preventiesystemen nader bekeken. Het ging bijgevolg over een gerichte bemonstering op levensmiddelen of ingrediënten die door hun aard een verhoogde kans hebben om GGO’s te bevatten. Door meer gerichte controles te houden, gebaseerd op een voorafgaande risicobeoordeling, verhoogt de doelmatigheid en de effi ciëntie van de controles. 169

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv