Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 172 de bio-producten eveneens vrij zijn van GGO’s of afgeleiden ervan omwille van hun certifi cering. De gecertifi ceerde biologische producenten worden bijgevolg meegerekend als producenten die beschikken over een systeem van identiteitsbehoud. ● In vele gevallen wordt van de leveranciers geëist dat ze certifi caten afl everen waarbij gegarandeerd wordt dat er geen GGO’s aanwezig zijn (92 % van de ondervraagde fabrikanten t.o.v. 40 % vorig jaar). Dit wordt meestal gevraagd door fabrikanten die voedingsingrediënten aankopen. De leveranciers kunnen dergelijke certifi caten afl everen indien ze over een systeem voor identiteitsbehoud beschikken of wanneer ze regelmatig analyses uitvoeren. Hierbij wordt opgemerkt dat in vele gevallen waar specifi eke systemen met betrekking tot GGO’s werden ingesteld, de vrijwillig opgelegde vereisten strenger zijn dan de reglementaire vereisten. Bovendien werd door sommige fabrikanten een andere preventieve aanpak om de aanwezigheid van GGO’s te vermijden ingesteld. In de mate van het mogelijke gebruikt men geen ingrediënten “met risico” op GGO’s, d.w.z. soja, maïs, en in mindere mate koolzaad. Deze drie planten zijn de enige waarvan in de Europese Unie sommige genetisch gemodifi ceerde variëteiten in de productie van levensmiddelen zijn toegelaten. 3.4. Additieven Alleen additieven waarvan voldoende geweten is dat ze veilig zijn mogen toegevoegd worden aan bepaalde voedingsmiddelen. Er werden wettelijk toegelaten maximumconcentraties vastgelegd zodat bij inname van deze stoff en de aanvaardbare dagelijkse dosis gerespecteerd wordt. In het kader van de voedselveiligheid is het daarom van belang te controleren of additieven enkel toegevoegd worden aan die specifi eke groep van voedingsmiddelen waarvoor ze toegelaten zijn, en of de gebruikte hoeveelheden de wettelijk vooropgestelde maxima niet overschrijden. Essentieel is het controleren of additieven die totaal verboden zijn inderdaad niet terug te vinden zijn in geen enkel voedingsmiddel. 3.4.1. Sulfi et in gehakt Het gebruik van sulfi et in zuiver gehakt vlees is wettelijk verboden . Toch wordt dit additief nog regelmatig toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Het gaat hier dan om puur consumentenbedrog. Wanneer vlees een tijd aan de lucht wordt blootgesteld treedt normaal door oxidatie een bruinkleuring van het vlees op. Omdat het dit eff ect wegneemt kan sulfi et bedorven vlees een vers uitzicht geven en een risico vormen voor de voedselveiligheid. Omwille van de hoge consumptiecijfers van gehakt vlees worden er jaarlijks verschillende honderden controles uitgevoerd op de aanwezigheid van sulfi et in gehakt vlees. Hierbij worden zowel monsters genomen bij de slager, in de groothandel, in de grootkeuken als in de supermarkt. Wat toebereid gehakt

vlees betreft, is het mogelijk dat sulfi eten voorkomen in de toegevoegde ingrediënten. In dat geval mag het gehalte aan sulfi et in het eindproduct niet hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde norm en moet nagegaan worden of sulfi et wel degelijk is toegelaten in de toegevoegde ingrediënten. Een controle op de aanwezigheid van sulfi et in gehakt bestaat in eerste instantie altijd uit een snelle routinetest waarbij gebruik wordt gemaakt van malachietgroen. Omdat deze snelle test soms wijst op de aanwezigheid van sulfi et zonder dat dit daadwerkelijk aanwezig is, dient bij een eerste positief resultaat steeds een bevestiging gevraagd te worden in het laboratorium. In 2003 gaven 112 monsters van gehakt vlees in eerste instantie een niet conform resultaat met de snelle malachietgroentest. Hiervan werden 97 monsters ook na analyse in het laboratorium defi nitief niet-conform bevonden. Sulfi et werd aangetroff en in quasi alle gehaktproducten (in gehakt van varkensvlees, rundsvlees, paardenvlees, schapevlees, in américain, hamburgers, blinde vinken en worsten) met zowel lichte als zware overschrijdingen (tot meer dan 5000 mg/kg). 3.4.2. Sulfi et in gedroogde tomaten Het gebruik van sulfi et is toegelaten in gedroogde tomaten maar het gehalte mag wettelijk niet hoger zijn dan 200 mg/kg. Door de droge omgeving in het product is het voor de bacteriën en schimmels moeilijker om te overleven maar anderzijds kan er tijdens het droogproces een bruinkleuring ontstaan die wel kan tegengegaan worden door toevoeging van sulfi et. Via het RASFF-systeem van de Europese Unie werden berichten verspreid over te hoge gehalten van sulfi et in gedroogde tomaten. Naar aanleiding hiervan werd in 2003 een controleprogramma voor sulfi et in gedroogde tomaten opgezet waarbij 55 monsters werden genomen. Daarvan bleken 2 monsters (bijna 4 %) positief. De meeste analyseresultaten lagen wel ver beneden het toegelaten maximumgehalte en in meer dan 20 % van de monsters was er helemaal geen sulfi et aanwezig. 3.4.3 . Soedanrood in chilipoeder Het gebruik van soedanrood is wettelijk verboden bij voedingsmiddelen. Deze illegale kleurstof wordt gebruikt om chilipoeder bij te kleuren. Aangezien de natuurlijke kleur van het chilipoeder lichtgevoelig is en de prijs ervan bovendien bepaald wordt door de kleur, is het gebruik van soedanrood soms commercieel aantrekkelijk. Via het RASFF-systeem zijn in 2003 tientallen berichten verspreid over de aanwezigheid van deze verboden kleurstof in chilipoeder maar ook in currypoeder en in producten waar deze poeders in verwerkt zijn zoals tomatensaus, pastasaus en dergelijke. Daarom en naar aanleiding van een Europese maatregel werd in 2003 gestart met de controle op de aanwezigheid van soedanrood in chilipoeder van diverse oorsprong. Van de 18 onderzochte monsters waren er uiteindelijk 2 positief. 173

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
IWT jaarverslag 2003
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv