Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 192 4. Fraudepreventie en - bestrijding 4.1. De Nationale Opsporingseenheid (NOE) 4.1.1. Oprichting Verschillende problemen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen vragen een gecoördineerde en/of multidisciplinaire aanpak. Om tot zo’n aanpak te komen werd geopteerd voor de oprichting van een afzonderlijke afdeling, los van de PCE’s, die zou instaan voor de behandeling van deze problemen. Voorbeelden van dossiers die deze afdeling zou opvolgen zijn ondermeer de hormonenbestrijding, behandeling van fraudedossiers en dossiers inzake de dioxinecrisis. De Nationale Opsporingseenheid (NOE) werd eind juni offi cieel in het leven geroepen. Deze dienst opereert binnen de structuur van het voedselagentschap en staat in voor de preventie en bestrijding van fraude binnen de voedselketen. De NOE is, gelet op de aard van haar activiteiten, samengesteld uit individuen afkomstig uit de diverse diensten die samengebracht zijn onder het FAVV. 4.1.2. Basisstrategie Fraude binnen de voedselketen is meestal een zaak van samenwerkingsverbanden tussen personen of netwerken. Om deze effi ciënt aan te pakken moet de NOE zich ook als een netwerk organiseren. Daarom is samenwerking van essentieel belang in de strategie van de NOE. Deze strategie steunt op vijf pijlers : ● preventief en repressief optreden De opdracht van de NOE bestaat uit zowel een preventief als een repressief luik. Preventief optreden betekent dat de NOE informatie inwint, beheert en analyseert om fraude te voorkomen. Het repressieve luik is het ondernemen van concrete acties op basis van informatie aangebracht door interne en externe partners. ● inwinnen en beheer van informatie Een goede informatiedoorstroming tussen de NOE en de samenwerkingspartners is essentieel en moet in twee richtingen gebeuren. Ook de aanwezigheid van vertrouwensrelaties op het veld is noodzakelijk voor de doorstroom van informatie. De bekomen informatie wordt opgeslagen en beheerd in een centrale databank en wordt gebruikt om de strijd tegen toekomstige fraude beter te kunnen voeren.

Internationale Betrekkingen Databanken : Consum, Sanitel DG Laboratoria Labo’s ● samenwerking met PCE’s en andere interne partners Aangezien de NOE binnen de structuur van het agentschap werkt, is de samenwerking met de andere diensten van het FAVV fundamenteel. De relatie tussen deze diensten en de Nationale Opsporingseenheid staat grafi sch voorgesteld in fi guur 3.22. Figuur 3.22 : De NOE en de verschillende diensten van het agentschap DG Controlebeleid Juridische Dienst ICT Nationale Opsporingseenheid Coordinatoren Inspectiediensten PCE DG Controle Meldpunt FAVV Kwaliteitscontrole Crisisbeheer Agenten ● multidisciplinaire aanpak (extern) Aangezien fraude binnen de voedselketen grote gevolgen voor de volksgezondheid kan hebben, is de bestrijding ervan een vaste prioriteit van zowel het voedselagentschap (NOE) als van de andere betrokken overheidsdiensten. De NOE heeft daarom veelvuldige rechtstreekse contacten met verschillende externe partners (vooral andere overheden) en is vertegenwoordigd in diverse multidisciplinaire vergaderingen. Hierop wordt verder terugkomen. 193

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv