Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 196 4.2.2. Internationale samenwerking Veel fraude binnen de voedselketen gebeurt via internationale verbanden. Daarom streeft de NOE ook naar een goede internationale samenwerking. In dit kader nam de NOE deel aan het ‘Small Bull’-congres in Dublin over de hormonenbestrijding en het misbruik van illegale diergeneesmiddelen. Andere deelnemers waren de Ierse Republiek, Noord-Ierland, Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk. De NOE heeft een coördinerende functie in verband met deze problematiek. In het kader van de betreff ende Europese reglementering zorgt de NOE voor het afnemen van verdachte monsternames op de landbouwbedrijven en in de slachthuizen (deels naast de PCE’s). 4.2.3. Wegcontroles De NOE neemt deel aan wegcontroles in samenwerking met de PCE’s en de diverse lokale en federale politiediensten. De NOE beheert hiervan de statistieken. In 2003 werden 47 wegcontroles gehouden, waarbij in totaal 489 voertuigen gecontroleerd werden. In 48 gevallen (of 9,81 %) werd er een procesverbaal opgemaakt. 4.2.4. Opleidingen De NOE heeft een belangrijke functie in de preventie en bestrijding van fraude binnen de voedselketen. Haar expertise en ervaring maakt dat de dienst zeer goed geplaatst is om haar medewerking te verlenen aan diverse relevante opleidingsprogramma’s. In 2003 waren dit : ● medewerking en deelname aan de opleidingssessies “opleiding rechterlijke orde” die door de FOD Justitie georganiseerd werden. Deze opleiding vond plaats in het kader van het expertisenetwerk “Residuen en Voedselveiligheid”, ● medewerking aan de opleiding georganiseerd door de Oost-Vlaamse Politieschool, ● deelname aan de cursus “geneesmiddelendepot” ingericht door het Post Universitair Onderwijs (PUO) van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde.

4.3. Eigen activiteiten 4.3.1. Algemeen overzicht In 2003 waren er bij de Nationale Opsporingseenheid 12 verbaliserende personen werkzaam. Deze groep heeft over het ganse jaar 148 processen–verbaal van overtreding opgemaakt . Binnen één proces–verbaal kan meer dan één overtreding opgenomen worden. Het aantal vastgestelde overtredingen ligt dus vanzelfsprekend hoger. De meest voorkomende vaststellingen die aanleiding gaven tot het opmaken van een proces–verbaal, betroff en inbreuken op : ● de algemene voedingshygiëne, ● de wetgeving inzake vleeskeuring en de vleeshandel (bijvoorbeeld inbreuken op inrichtingsen exploitatievoorwaarden van slachthuizen en uitsnijderijen), ● de geneesmiddelenwetgeving (bijvoorbeeld het gebruik van een niet geregistreerd diergeneesmiddel), ● op de diergezondheidswet (bijvoorbeeld de illegale import van levende dieren), ● de wetgeving betreff ende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van residu’s van stoff en met farmacologische werking), ● het dierenwelzijn (bijvoorbeeld dierenverwaarlozing). 4.3.2. Specifi eke acties De NOE organiseerde en participeerde aan diverse specifi eke en gerichte acties. 4.3.2.1. Actie “slachtgewichten” in de slachthuizen - maart 2003 In samenwerking met de Administratie van de Ondernemings- en inkomensfi scaliteit (AOIF) van de FOD Financiën, en het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid – Dienst Metrologie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, werd in 12 slachthuizen (6 Vlaamse en 6 Waalse) een verkennende controle uitgevoerd op de weegtoestellen om de overeenstemming na te gaan tussen het “gewogen gewicht” en het “werkelijke slachtgewicht”. De noodzaak van deze actie voor het voedselagentschap stelt zich in de traceerbaarheid van het vlees. Bij deze controles werden problemen vastgesteld in verband met het tarragewicht, de weegregisters en de eventuele herwegingen van karkassen, die allen relevant zijn voor het FAVV. De ijking van de weegbalansen is verplicht om de 4 jaar. De metrologische dienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die instaat voor de ijking van de weegbalansen, stelde verschillende anomalieën hieromtrent vast. Het ging daarbij voornamelijk om een aantal weegbalansen die niet ter ijking waren aangeboden, om afwijkingen op de ijking en om verbreking van de ijkzegels. De FOD Financiën besloot na de actie dat diverse wettelijke voorschriften dringende aanpassing behoeven. De reglementering inzake de BTW ten aanzien van vlees, de automatische weegtoestellen in de slachthuizen en de beboeting bij overtredingen zijn daarbij de belangrijkste. 197

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv