Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

3 controleactiviteiten

3 controleactiviteiten deel 208 5.1.4. Levensmiddelen De controles die uitgevoerd moeten worden op levensmiddelen die uit derde landen geïmporteerd worden, werden grotendeels vastgelegd in een reeks Europese beschikkingen. De controles bestaan uit een systematische documentaire controle en een steekproefsgewijze fysische controle die er in bestaat een analyse te laten uitvoeren op de aanwezigheid van afl atoxine B1 en de som van de afl atoxines B1, B2, G1 en G2. In 2003 werden in Antwerpen, Gent en Zaventem 825 zendingen aangeboden die onder de reglementering van de genoemde beschikkingen vallen. 71 zendingen (9 %) werden aan een analyse onderworpen. In 4 van de geanalyseerde zendingen werd de wettelijke norm voor afl atoxines overschreden met als gevolg dat deze zendingen geweigerd werden. Een vijfde zending werd geweigerd omdat de noodzakelijke documenten niet aanwezig waren. Het grootste aantal zendingen werd genoteerd voor hazelnoten en afgeleide producten (482) die alle uit Turkije afkomstig waren, gevolgd door grondnoten voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en Argentinië. Amandelen uit de Verenigde Staten volgen op de derde plaats. Tabel 3.114 : Aard van de zendingen van levensmiddelen Aard Herkomst Aantal zendingen Grondnoten Paranoten Pistachenoten Aantal zendingen geweigerd Argentinië 62 0 China 9 0 Egypte 3 0 Turkije 2 0 USA 68 0 Bolivia 14 0 Brazilië 4 1 Turkije 10 1 USA 63 0 Hazelnoten Turkije 472 3 Hazelnootpasta Turkije 10 0 Gedroogde vijgen Turkije 5 0 Amandelen USA 103 0 Totaal 825 5

5.2. RASFF 5.2.1. Algemeen Het Rapid Alert System for Feed and Food (RASFF) is een netwerk dat ontwikkeld werd met als doel aan controleautoriteiten een effi ciënte methode ter beschikking te stellen om informatie omtrent mogelijke risico’s in de voedselketen alsook de gepaste te nemen maatregelen uit te wisselen . Naast de leden van de Europese Unie zijn ook de landen van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland), de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid betrokken partij. Ieder lid van het netwerk dat informatie ter beschikking krijgt omtrent het bestaan van een ernstig risico dat hetzij op directe of indirecte wijze de volksgezondheid kan schaden, moet de Europese Commissie onverwijld op de hoogte brengen via het RASFF. De Europese Commissie zorgt voor de verdere verspreiding van de informatie naar de andere leden van het netwerk. Via het RASFF moeten volgende zaken onmiddellijk aan de Europese Commissie gemeld worden : ● iedere maatregel die door de leden genomen wordt en die er op gericht is om het op de markt brengen te beperken of het terugroepen te verplichten van levensmiddelen én dierenvoeding, ten einde de volksgezondheid te beschermen, ● iedere aanbeveling of akkoord dat met de sector gesloten werd met betrekking tot het voorkomen, beperken of het onder bepaalde voorwaarden op de markt brengen of gebruiken van levensmiddelen én dierenvoeding die mogelijks een ernstig risico voor de volksgezondheid vormen, ● iedere weigering van een lot, container of cargo van levensmiddelen of dierenvoeding in de grensinspectiepost binnen de EU, omdat de zending hetzij op directe of indirecte wijze de volksgezondheid bedreigt. Er worden 2 types notifi caties onderscheiden : ● alarmnotifi caties : de risicovolle producten werden reeds op de markt gebracht en directe actie is bijgevolg vereist. Producten worden teruggeroepen en alle leden van het netwerk wordt gevraagd om na te gaan of de producten eventueel op hun markt terecht gekomen zijn, ● informatienotifi caties : de risicovolle producten hebben de markt nog niet bereikt of alle noodzakelijke maatregelen werden reeds genomen (vb. de volledige partij kon onderschept of teruggeroepen worden ; zending werd geweigerd aan de buitengrenzen van de EU). Door deze opsplitsing is het voor de verschillende leden van het netwerk eenvoudiger om de ernst van de calamiteit in te schatten. 209

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv