Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

214 1. Crisispreventie

214 1. Crisispreventie 1.1. Crisisdraaiboeken crisispreventie en -beheer Sinds 2003 is het werkterrein van de stafdienst “Crisispreventie en –beheer” uitgebreid van enkel epizootische dierziekten tot alle typen crisissen die de voedselketen kunnen treff en. Daarin zijn bijvoorbeeld ook ernstige chemische contaminaties en scheikundige incidenten en nucleaire en radionucleaire incidenten begrepen. Om deze reden werd en wordt het draaiboek voor epizoötische ziekten gaandeweg aangepast en uitgebreid met algemene procedures die van toepassing zijn bij het voorkomen, detecteren en bestrijden van crisissen. Het uiteindelijke doel is om een generiek rampenplan op te maken, waarin de basisprincipes worden uitgewerkt van de crisiswerking binnen het voedselagentschap. In aanvulling op dit algemene crisisplan bestaan er voor verschillende epizoötische dierziekten (mond- en klauwzeer, aviaire infl uenza, bluetongue en klassieke varkenspest) reeds specifi eke draaiboeken. Aan andere specifi eke draaiboeken, zoals bijvoorbeeld een draaiboek voor nucleaire incidenten, wordt nog gewerkt. Daarnaast is de crisiscel betrokken bij het samenstellen van bestrijdingsplannen voor de monitoring en bestrijding van de maïswortelboorder en van ringrot bij aardappelen. Met het oog op een effi ciënte crisisaanpak werkt het FAVV samen met het crisis- en coördinatiecentrum van de federale regering (CGCCR) en de crisisinstanties van andere overheden. In veel gevallen (o.a. bij nucleaire incidenten) zal de crisisbestrijding immers geleid worden vanuit het CGCCR. Het FAVV zal dan maar één van de bij de crisisaanpak betrokken partijen zijn. Bijgevolg wordt bij het samenstellen van de draaiboeken en procedures veel aandacht besteed aan de samenwerking met de verschillende overheidsinstanties (o.a. gouverneur, gemeentelijke overheid, politie, brandweer, civiele veiligheid) en andere federale en regionale instanties die bij de bestrijding van een crisis in de voedselketen betrokken kunnen zijn. Daarbij wordt in het bijzonder werk gemaakt van een vlotte samenwerking en een optimale communicatie met de crisismanagementstructuren van deze overheden. Op dit vlak is reeds een grote vooruitgang geboekt.

Oefeningen en simulaties vormen een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding op een crisissituatie. Binnen de stafdienst “Crisispreventie en –beheer” worden regelmatig desktop simulaties gedaan om de vaardigheden te onderhouden die nodig zijn voor een snelle reactie op meldingen van potentiële crisissituaties. Op termijn is het de bedoeling om deze oefeningen ook op het niveau van de provinciale controle-eenheden te organiseren. De uitrusting van de stafdienst “crisispreventie en crisisbeheer” heeft in 2003 bijzondere aandacht gekregen. Daarbij werden de effi ciëntie en de complementariteit met de andere diensten van het voedselagentschap niet uit het oog verloren. Zo is in de stafdienst een GIS-toepassing in gebruik genomen, die ondertussen zijn nut al bewezen heeft en veelvuldig gebruikt wordt, ook om gegevens voor andere diensten van het agentschap te verwerken. Met dit programma en met behulp van de gegevens in de interne databanken van het agentschap (o.a. Sanitel), kunnen overzichtelijke kaarten worden gemaakt, onder meer van de gebieden die rond uitbraken van besmettelijke dier- en plantenziekten worden afgebakend. Ook kan een inventaris worden opgemaakt en een precieze lokalisatie worden aangeduid van de veehouderijen in deze zones. 1.2. Interne Audit Crisispreventie en -beheer Na afl oop van de crisis rond de vogelpest is binnen het FAVV een audit uitgevoerd om de manier van optreden van het FAVV en haar medewerkers bij de bestrijding van de vogelpest te evalueren. Zowel de strategische maatregelen als de operationele uitvoering zijn onder de loep genomen. In het kader van de audit zijn interviews gehouden met betrokkenen binnen het FAVV en met personen en instanties van buiten het FAVV die nauw betrokken waren bij de bestrijding van de vogelpest (pluimveehouders, vertegenwoordigers van sectororganisaties etc.). De voornaamste knelpunten gesignaleerd binnen de centrale crisiscel hebben betrekking op ● de communicatie tussen de verschillende personen die betrokken zijn bij de bestrijding in Brussel en op het terrein, ● de procedures (systematiek, fouten, volgorde van versoepelingen), ● het personeelsmanagement (aanwerving, regeling overuren), ● het call center (locatie, kennis van actualiteit, correctheid informatie, tweetaligheid). Knelpunten die door actoren buiten de centrale crisiscel werden gesignaleerd : ● lijsten van bedrijven (onvolledigheid, onjuistheid), ● samenwerking, ● communicatie en informatievoorziening, ● technische problemen of tekortkomingen bij doding en ruiming. Voor het aanpakken van de knelpunten die tijdens de audit aan het licht zijn gekomen is een actieplan opgesteld. Over het algemeen was men tevreden over de snelheid en de professionaliteit waarmee de vogelpestcrisis is bestreden. 215

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv