Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

4 crisispreventie en

4 crisispreventie en -beheer deel 216 1.3. Productterugroepingen Net als in andere sectoren zijn de actoren binnen de agrovoedingssector aansprakelijk voor hun producten. Wanneer het voedselagentschap naar aanleiding van zijn controles of via andere kanalen kennis krijgt van een niet-conformiteit van een product dat reeds in de handel is, ziet het agentschap erop toe dat het betreff ende product uit de handel wordt genomen en dat de consument hiervan op de hoogte wordt gebracht. Sommige niet-conformiteiten betekenen een direct acuut gevaar, andere niet-conformiteiten kunnen leiden tot de blootstelling van de bevolking aan chemische, microbiële en fysische gevaren. Afhankelijk van de situatie neemt het voedselagentschap op het vlak van de communicatie zelf het initiatief via een persbericht. Een aparte rubriek in het consumentengedeelte van de website van het FAVV geeft een specifi ek overzicht van deze terugroepingen of “recalls”. In 2003 werden 10 terugroepingen gesignaleerd. 1.4. CONSUM Consum werd in 2000 opgestart in de nasleep van de dioxinecrisis. In 2001 werd het monitoringprogramma uitgebreid met controles op andere contaminanten. De resultaten van CONSUM over de afgelopen drie jaren staan vermeld in tabel 4.1. Tabel 4.1 : Resultaten van CONSUM voor 2000-2003 Contaminanten 2000 2001 2002 2003 PCB’s Dioxines Zware metalen Mycotoxines Verwerkte dierlijke eiwitten Aantal analyses Overschrijdingen (%) Aantal analyses Overschrijdingen (%) Aantal analyses Overschrijdingen (%) Aantal analyses Overschrijdingen (%) Aantal analyses Overschrijdingen (%) 11.669 0,09 1.205 1,49 11.286 0,05 Tabel 4.1. toont een duidelijke daling aan voor alle onderzochte componenten. 11.821 0,03 11.308 0,02 In geval van overschrijding wordt een onderzoek uitgevoerd op het betrokken bedrijf waarbij getracht wordt de oorzaak van de normoverschrijding te achterhalen en de gecontamineerde producten te 1.111 1,17 1.338 0.45 1.504 1,00 498 1,61 998 1,00 1.435 0.35 1.193 0,18 448 0,22 849 0,35 876 0.46 1.940 0,88 815 0,00

traceren. Naargelang de ernst van de overschrijding wordt een informatie- of alarmprocedure opgestart. Meer specifi eke info over CONSUM is terug te vinden in Deel 3. 1.5. BSE-tests Vóór 2001 werden BSE-tests enkel uitgevoerd op dieren die klinische symptomen vertoonden of om andere redenen verdacht waren. In opvolging van de Europese regelgeving terzake zijn de tests per 1 januari 2001 uitgebreid tot alle voor menselijke consumptie geslachte runderen ouder dan 30 maanden, alle noodslachtingen van runderen ouder dan 24 maanden en alle kadavers van runderen ouder dan 24 maanden. Het aantal testen dat jaarlijks wordt uitgevoerd is sindsdien dan ook zeer sterk toegenomen. Tabel 4.2 : Resultaten van de BSE-tests voor 2001-2003 2001 2002 2003 Aantal analyses 377.909 450.419 392.463 Aantal positief 46 38 15 Percentage positief 0,012 0,008 0,004 Tabel 4.2 toont een duidelijke daling aan in het aantal positieve BSE-tests. Bij positieve testresultaten worden aanvullende testen uitgevoerd. Als deze ook positief blijken, worden sinds eind vorig 2003 behalve het positieve dier enkel nog de leeftijdscohorten en de afstammelingen van de positieve dieren vernietigd. Voorheen werden alle runderen aanwezig op het bedrijf waarvan het positieve dier afkomstig was alsmede de leeftijdscohorten en afstammelingen die zich op andere bedrijven bevonden, vernietigd. Meer uitgebreide info over BSE is terug te vinden in Deel 3, Hoofdstuk 1. 217

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV