Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

1 het voedselagentschap

1 het voedselagentschap als organisatie deel 26 De kerntaken van de Directie transformatie en distributie van de voedingsmiddelen zijn het uitwerken van een wettelijk kader waarbinnen de operatoren actief in de transformatie- en distributiesector kunnen opereren om gezonde producten te maken, het uitstippelen van een effi ciënt controlebeleid en het implementeren van een eff ectieve controle op de autocontrole. Verder zijn er binnen het bestuur Controlebeleid nog twee extra diensten met horizontale taken : ● de Dienst Internationale zaken die verantwoordelijk is voor het verzorgen van de relaties op internationaal vlak en ● de Dienst databank en traceerbaarheid die zich belast met de ontwikkeling van traceeren identifi catiesystemen doorheen heel de voedselketen. Tot slot huisvest het Bestuur Controlebeleid ook het Secretariaat van het wetenschappelijk comité, dat een centrale rol speelt in de evaluatie van de risico’s in verband met de voedselketen. Om duidelijkheid te scheppen in de verdeling van de bevoegdheden tussen het voedselagentschap en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd in 2003 door beide partners een protocol opgemaakt en goedgekeurd. Een van de belangrijkste doelstellingen van het FAVV bestond erin een horizontale rechtsgrond uit te werken met betrekking tot de invoering van de autocontrole, de traceerbaarheid en de meldingsplicht voor alle in de voedselketen actieve bedrijven. Na tal van overlegvergaderingen met de betrokken beroepssectoren werd op 14 november 2003 het betreff ende koninklijk besluit goedgekeurd. België werd op die manier het eerste land van de Europese Unie dat op precieze wijze de eisen heeft vastgelegd die voortvloeien uit de zogenaamde algemene levensmiddelenwet. In dat kader werkt het voedselagentschap ook actief aan de inventarisering van alle operatoren uit de voedselketen. 1.4. Bestuur Controle Het Bestuur Controle is het uitvoerend bestuur binnen het FAVV. De belangrijkste opdrachten van het Bestuur Controle zijn : ● kennis hebben van alle operatoren en hun activiteiten (erkenning, vergunning), ● een geïntegreerde controle uitvoeren op de productieprocessen van de operatoren in alle stadia van de voedselketen en op hun systeem van autocontrole (wanneer ze over zo een systeem moeten beschikken), ● een geïntegreerde controle uitvoeren op de wettelijkheid, de veiligheid en de traceerbaarheid van het voedsel en de grondstoff en in alle stadia van de voedselketen, ● het afl everen van door nationale en internationale wetgeving vereiste certifi caten, ● het rapporteren van de controleresultaten, ● het uitvoeren of het doen uitvoeren van preventieve of corrigerende maatregelen die voortvloeien uit de controles.

Figuur 1.4 : Organigram van het Bestuur Controle Bestuur Controle Binnen het kernproces van het FAVV (het programmeren, het plannen, het uitvoeren en het evalueren van de controles) heeft het Bestuur Controle een belangrijke functie. De controleprogramma’s die door het Bestuur Controlebeleid gemaakt zijn, worden door het hoofdbestuur vertaald in controleplannen en dienstinstructies en de PCE’s voeren de controleopdrachten uit. Het hoofdbestuur is opgedeeld in 5 diensten : Drie diensten, die gecreëerd zijn op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de voedselketen volgens hun activiteit en volgens hun systeem van autocontrole. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep van operatoren. In de PCE’s zijn die afdelingen op analoge wijze samengesteld. Deze drie diensten zijn : ● Dienst Primaire productie (plantaardige en dierlijke sector) ● Dienst Verwerking ● Dienst Distributie Centrale diensten NICE NOE Verder zijn er binnen het hoofdbestuur nog twee extra diensten met horizontale taken : ● Dienst Invoer en uitvoer - RASFF - CONSUM Primaire productie Verwerking Distributie 11 Provinciale Controle-eenheden Deze dienst behandelt alle dossiers die met invoer en uitvoer te maken hebben en zorgt voor de correcte opvolging van elk direct of indirect binnengekomen bericht, met risico voor gevaar voor de volksgezondheid, dieren- of plantengezondheid (RASFF-berichten, klachten, ongunstige controle- of analyseresultaten in het kader van de meldingsplicht of CONSUM). ● Dienst Erkenningen Deze dienst beheert alle erkennings- en registratiedossiers van al de operatoren. 27

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv