Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

1 het voedselagentschap

1 het voedselagentschap als organisatie deel 28 Per provincie en ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een provinciale controle-eenheid die de controles op het terrein uitvoert. Elke provinciale controle-eenheid (PCE) wordt geleid door een hoofd die het werk organiseert. Rekening houdend met de aard van de uit te voeren taken en de geografi sche uitgestrektheid van het controlegebied bestaan er binnen elke PCE 3 afdelingen : een afdeling primaire productie (plantaardige en dierlijke sector), een afdeling transformatie en een afdeling distributie. Voor de coördinatie van de controle-eenheden onderling en de coördinatie met het hoofdbestuur werden binnen het Bestuur Controle twee verantwoordelijken aangeduid (één voor het Nederlandse taalgebied en één voor het Franse en het Duitse taalgebied). Zij leiden de Nationale implementatie- en coördinatie-eenheid (NICE). Die eenheid staat in voor de vereenvoudiging van de toepassing op het werkterrein van de instructies van het hoofdbestuur en de harmonisering van die toepassing tussen de verschillende PCE’s. Bovendien volgt de NICE de toepassing van deze instructies op en kan deze eenheid verbeteringen en oplossingen voorstellen voor vastgestelde problemen (evaluatie). De NICE is eveneens belast met de evaluatie van de uitvoering van de controles binnen de PCE’s. NICE ontwikkelt controleprocedures om de werking van de PCE’s te sturen en te uniformiseren. Binnen het Bestuur Controle bestaat ook de Nationale opsporingseenheid (NOE) die belast is met het voorkomen (preventie) en het opsporen (repressie) van specifi eke en goed gedefi nieerde inbreuken (fraudes). Omwille van de complexiteit (geografi sch, techniciteit, …) en/of het georganiseerd karakter kunnen dossiers, welke een gespecialiseerde, een gecoördineerde en/of een multidisciplinaire aanpak vereisen (samenwerking met parket, federale of lokale politie), toegewezen worden aan de NOE. De directeur-generaal van het Bestuur Controle neemt hierover de eindbeslissing. 1.5. Bestuur Laboratoria In het kader van zijn bewakingsopdracht maakt het agentschap veelvuldig gebruik van de diensten van laboratoria ter ondersteuning van zijn controles en acties. Het FAVV beschikt over 5 eigen labo’s en doet regelmatig beroep op een 70-tal externe en onafhankelijke laboratoria. De kwaliteit van de resultaten is daarbij een eerste vereiste om door het FAVV erkend te kunnen worden. De controlediensten van het Bestuur Laboratoria zetelen op het hoofdbestuur in Brussel, en regelen van daaruit de dispatching van de door de controleurs en inspecteurs genomen stalen. De staf coördineert de samenwerking met de externe laboratoria en de werking van de vijf eigen FAVV-laboratoria. Deze zijn gevestigd in Melle, Gentbrugge, Gembloux, Luik en Tervuren. De eerste drie zijn reeds lange tijd geaccrediteerd. Het labo van Gembloux ontving zijn accreditatie in juni 2003 en het labo te Melle behaalde zijn accreditatie op het einde van het jaar. De laboratoria hebben ieder hun eigen specialiteit en werkgebied dat gekenmerkt is door een multidisciplinaire aanpak en kleine series.

Figuur 1.5 : Organigram van Bestuur Laboratoria FAVV Laboratoria Gentbrugge Residus en contaminanten Zaden en meststoff en Melle Zuivel, microbio en chemie Luik Pesticiden, meststoff en, afl atox, voeders, additieven In het totaal is er een budget van ongeveer € 60 miljoen aan de laboratoriumactiviteiten verbonden. Binnen het pakket aan analyses, die uitgevoerd worden in het kader van de competentie en de opdracht van het FAVV, kunnen kortweg gesteld twee soorten analyses onderscheiden worden : ● de bepaling van kwaliteitsparameters ; ● de bepaling van veiligheidsparameters. Hoofdbestuur Brussel Gembloux Zuivel, microbio en chemie Tervuren Voeders, mycotox, additieven, residus In het kader van zijn opdracht is het Bestuur Laboratoria ook belast met het bijhouden en bijwerken van een databank over de verschillende analysemogelijkheden in België en in het buitenland. Op het einde van het jaar nam de heer Vincent Merken ontslag als directeur-generaal van het Bestuur Laboratoria. In afwachting van zijn vervanging werd zijn functie overgenomen door de Gedelegeerd Bestuurder. 29

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
IWT jaarverslag 2003
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV