Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

1 het voedselagentschap

1 het voedselagentschap als organisatie deel 30 2. Het personeel van het voedselagentschap 2.1. Overzicht van de eff ectieven Eind 2002 werd de personeelsformatie van het FAVV gevormd door de integratie van het personeel van de oude entiteiten : de algemene eetwareninspectie, een gedeelte van de diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en het IVK (instituut veterinaire keuring). In augustus 2003 werd het personeel van het CDV (Centrale Dierengezondheidsvereniging) eveneens in de personeelsformatie van het FAVV opgenomen. Een schematisch overzicht wordt weergegeven in de grafi ek hieronder waarbij FTE staat voor full time equivalenten. Figuur 1.6 : Overzicht van de eff ectieven. Gedelegeerd Bestuurder 26 FTE Controlebeleid 57 FTE FAVV 1144 FTE Controle Laboratoria 137 FTE Centrale diensten 90 FTE Buitendiensten 651 FTE Algemene diensten 183 FTE In 2003 werd ook het eerste personeelsplan van het FAVV door de Minister goedgekeurd, voornamelijk gebaseerd op overgedragen eff ectieven. Het personeelsplan is een evolutief gegeven dat jaarlijks aangepast zal worden en in 2004 rekening zal houden met de nieuwe organisatie en opdrachten. Voorts doet het voedselagentschap ook beroep op zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO) voor diverse activiteiten, voornamelijk keuring. Deze DMO’s vertegenwoordigen ongeveer 550 FTE.

2.2. Integratie van de verschillende diensten De integratie van de verschillende diensten afkomstig van de oude entiteiten is gestart met de voorlopige aff ectatie van het personeel in de nieuwe Besturen. De defi nitieve aff ectatie, oorspronkelijk voorzien voor 2003 zal gerealiseerd moeten worden in 2004. Daarnaast zijn er heel wat initiatieven genomen om de integratie niet alleen op papier maar ook op praktisch vlak en in de geesten van de medewerkers te realiseren. Mensen met zeer verschillende professionele achtergronden, werkmethodes, bedrijfscultuur en opinies, werden samengebracht in één organisatie om samen de voedselketen te gaan bewaken. Het was zondermeer duidelijk dat, naast het opstellen van geïntegreerde controleplannen en de hertekening van de oude diensten in sectoren, veel aandacht moest gaan naar de concrete werksituatie van de mensen op het terrein. Met de vakbonden werd in 2003 een akkoord bereikt over een aantal belangrijke harmoniserende maatregelen, bijvoorbeeld inzake de forfaitaire vergoeding voor het rondreizend controlepersoneel, de verzekeringen, de weekend- en nachtprestaties, een permanentieregeling en het gebruik en de toewijzing van communicatiemiddelen. Er werd veel gecommuniceerd over deze nieuwigheden via de informatiesessies voor de verschillende buiten- en binnendiensten en laboratoria en via de publicatie van het infoblad Ad Valvas. De diensten konden ook een integratieactiviteit organiseren waar de mensen elkaar beter konden leren kennen buiten de werkomgeving. Er werd een Intranet uitgebouwd waarop alle informatie samengebracht werd. Een zeer belangrijk moment in de functionele integratie van de provinciale controle-eenheden was de benoeming van de PCE-hoofden, de provinciale chefs. Voor de provinciale controle-eenheden betekent integratie verder ook het fysiek samenbrengen van de mensen in één gebouw per provincie. Er loopt een huisvestingsprogramma dat over 2003 en 2004 gespreid wordt. Via een enquête werd geprobeerd om een eerste zicht te krijgen op de competenties die het FAVV in huis heeft en de visie van het personeel op het agentschap. De sociale dienst van het voedselagentschap kreeg ook vorm : een beheerscomité werd opgericht, de continuïteit van de werking werd gegarandeerd en een nieuw vademecum van de sociale dienst werd uitgewerkt. Het jaar 2004 zal in de integratie cruciaal worden, aangezien heel wat acties, opgestart in 2003 gefi naliseerd moeten worden. 31

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2007 - Kind en Gezin
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv