Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2003 - Favv

Activiteitenverslag 2003 - Favv

1 het voedselagentschap

1 het voedselagentschap als organisatie deel 32 2.3. Vorming De vorming van de ambtenaren is één van de sleutelelementen om tot een effi ciënt werkend agentschap te komen. De vormingsdienst zette een vormingsprogramma op dat vooral gericht was op de buitendiensten. Per medewerker wordt er gemiddeld 12 uur opleiding gevolgd op jaarbasis. In de opleidingen werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan : ● de basisconcepten en regels voor het uitvoeren van controles, ● de integrale kwaliteitszorg en traceerbaarheid in de voedingsindustrie, ● wetgevingstechniek, ● gebruik van ATP-testen (hygiënecontroletechniek), ● de problematiek van nitrofuranen, chlooramfenicol en MPA. In diverse opleidingssessies werd het personeel voorbereid op het meten van hun competenties. In het kader van het controlebeleid werd ook een specifi eke cursus risicoanalyse gegeven, met medewerking van internationale experten. In 2004 zal de nadruk vooral liggen op vormingen rond autocontrole.

3. Het budget van het voedselagentschap De begroting voor het jaar 2003 was de eerste echte begroting van het agentschap. In 2002 werd immers nog gewerkt op basis van de begrotingen van de oude entiteiten. De cijfers voor de begroting 2003 moeten evenwel met de nodige voorzichtigheid benaderd worden. Zij werden in belangrijke mate beïnvloed door : ● het ontbreken van de beslissingen omtrent de fi nanciering van de BSE-testen waardoor de voorziene cijfers hiervoor zowel bij de uitgaven als de inkomsten slechts zeer gedeeltelijk gerealiseerd werden. Hierbij kan voorts opgemerkt worden dat de inkomsten inzake BSE voor het grootste gedeelte terugbetaald zullen moeten worden aan het BIRB (Belgisch Interventie- en Restitutiebureau) ; ● de vogelpestcrisis waarbij de kosten van de overheidsacties, de zogenaamde operationele kosten, via het FAVV gefi nancierd werden (€ 7,9 miljoen), ● het “overlopen” van de begrotingen 2002 naar 2003 (voor de overgedragen kredieten van de oude entiteiten, waarop nog een aantal betalingen dienden te gebeuren), ● het boeken van inkomsten en lasten uit het verleden in de boekhouding van het agentschap waardoor vooral de inkomsten artifi cieel hoog lijken in de realisaties. Van de inkomsten zijn er ongeveer € 6,6 miljoen ontvangsten van vorige jaren en dus niet van 2003. Deze zijn met andere woorden een eenmalige inkomst. Van de uitgaven werd er 52 % besteed aan personeelskosten, 12 % aan werkingskosten en 35 % aan derden zoals de laboratoria en de dierenartsen met opdracht. In een jonge organisatie (althans op budgettair vlak) is het onmogelijk om tendensen te ontdekken. De komende jaren zal dit ongetwijfeld mogelijk worden mede dank zij de analytische boekhouding die in 2003 gedeeltelijk werd ingevoerd en in 2004 volledig operationeel zal zijn. Tabel 1.1 : het budget van het voedselagentschap (€) INKOMSTEN Begroting Realisaties Dotatie 68.363.000 68.363.000 EU 5.370.000 5.487.203 Eigen inkomsten 57.126.000 68.742.005 BSE inkomsten 33.040.000 7.307.716 Totaal 163.899.924 149.899.924 Totaal exclusief BSE 130.859.924 142.592.208 UITGAVEN Totaal exclusief BSE 131.397.256 147.553.460 BSE 31.950.000 2.426.135 Totaal inclusief BSE 163.347.256 149.979.595 33

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IWT jaarverslag 2003
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
2010 - Favv
Volledige versie - FAVV